Fons de suport a la inversió industrial productiva (FAIIP)

08 setembre 2021
Suport financer per promoure inversions de caràcter industrial que contribueixin a afavorir el desenvolupament industrial, reforçar la competitivitat i mantenir les capacitats industrials del territori.

Aprovat en pressupostos generals de l’estat 2021. La resolució de 15 de juny de 2021 publica l’Acord del Consell de Ministres pel qual s’estableix el funcionament del Fons de recapitalització d’empreses afectades per la covid-19.

ASPECTES PREVIS: què és un préstec participatiu, i com ens ajuda a millorar la solvència de les empreses i la gestió empresarial.

EL PRÉSTEC PARTICIPATIU ÉS UN PRÉSTEC QUE MANTÉ EL SEU CALENDARI DE DEVOLUCIÓ PERÒ QUE PODEM REGISTRAR COMPTABLEMENT DINS DE L’APARTAT DE FONS PROPIS SENSE CAP IMPLICACIÓ EN LA PARTICIPACIÓ EN EL CAPITAL NI EN ELS ÒRGANS DE GESTIÓ.

ENS AJUDA, PER TANT, A RECUPERAR LES RÀTIOS DE SOLVÈNCIA.

Quins canvis tindrà el nostre préstec amb aval en convertir-lo en participatiu:

  1. L’interès haurà de tenir un component variable en funció activitat (per exemple, segons evolució facturació, benefici...).
  1. Només es podran fer amortitzacions anticipades si es compensen amb altres ampliacions equivalents.
  1. En ordre de prelació de crèdits els préstecs participatius se situaran després dels creditors comuns.

 

ELS PRÉSTECS PARTICIPATIUS PASSEN A TENIR CONSIDERACIÓ DE FONS PROPIS A EFECTES DE LEGISLACIÓ MERCANTIL, REFORÇANT AIXÍ LES RÀTIOS DE SOLVÈNCIA DE L’EMPRESA QUE PROCEDEIX A LA CONVERSIÓ.

 

OBJECTIU: suport financer per promoure inversions de caràcter industrial que contribueixin a afavorir el desenvolupament industrial, reforçar la competitivitat i mantenir les capacitats industrials del territori.

ELS ELEMENTS CLAU DEL FONS I COM ACCEDIR-HI

ADSCRIPCIÓ I GESTIÓ

Adscrit al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a través de la Secretaria d’Estat de Comerç.

GESTIÓ: encomanada a Sociedad Estatal SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E. (SEPIDES)

OBJECTIU

Suport financer per a promoure inversions de caràcter industrial que contribueixin a afavorir el desenvolupament industrial, reforçar la competitivitat i mantenir les capacitats industrials del territori.

IMPORTS 2021

Import Total del Fons: 600 Mio €

-En format préstecs ordinaris: 50 %

-En format préstec participatiu: 30 %

-En format participacions en capital: 20 %

 

CRITERIS ELEGIBILITAT

 

-Empreses amb històric:

  • Que tinguin despeses i facturació no inferior als 160000 €.

-Empreses sense històric.

ELS BENEFICIARIS HAN DE SER EMPRESES I SOCIETATS COOPERATIVES QUE DESENVOLUPIN O VAGIN A DESENVOLUPAR UNA ACTIVITAT INDUSTRIAL PRODUCTIVA I DE SERVEIS INDUSTRIALS. En concret:

-Activitats CNAE secció C – Divisions 10 – 32.

-Activitats de valoració enquadrades en la secció 38.3 sempre que disposin de la corresponent autorització de gestió de residus.(R2,R3,R4,R5 menys neteja sol), (R6,R7,R8,R9,R11 i R12 menys desmuntatge, classificació, assecat, a condicionament, re envasat, combinació, mescla).

-Activitats complementaries a la producció industrial (segons punt primer)

No podran ser elegibles:

-Empreses condemnades per: pèrdua opció rebre subvencions o ajuts, delictes terrorisme, organització criminal...

-Empreses que hagin comès delictes contra la Hisenda o Seguretat Social, de blanqueig de capitals, contra els drets dels treballadors.

-Empreses sancionades per delictes falsejament competència, igualtat i no discriminació de persones, infraccions laborals greus...

-Constituir empresa en crisi segons Reglament UE 651/2014. En cas pime implica:

  • Si es tracta d’una SL, quan de resultes de les pèrdues acumulades hagi desaparegut més de la meitat del capital social.
  • Empresa en procés fallida o insolvència.
  • Empresa que hagi rebut ajuda de salvament i que encara no l’hagi retornat.

-Empreses que hagin sol·licitat situació de concurs o declarades insolvents.

-Empreses que no estiguin al corrent de pagaments tributaris o de la Seguretat Social, subvencions, préstecs concedits per l’Administració Pública.

PROJECTES FINANÇABLES

Objectiu: finançar empreses que desenvolupin projectes industrials, que es valoraran en la seva globalitat i no de forma aïllada.

TIPOLOGIA PROJECTES:

-Creació i Trasllat establiments industrials.

-Millores i/o modificacions establiments industrials amb inclusió expressa de la implantació de tecnologies “Indústria Connectada 4.0” i d’actuacions en les línies orientades a la sostenibilitat industrial.

Queda fora de l’objecte del Fons l’adquisició d’empreses.

ÀMBIT GEOGRÀFIC I TEMPORAL

-Àmbit Geogràfic: estat espanyol

-Àmbit Temporal:

Per a les sol·licituds de finançament que es presentin al llarg de l’exercici 2021:

-Projectes iniciats amb anterioritat a la Data de Sol·licitud: partides del pressupost que s’hagin executat des de juliol 2020 (abonades o no abonades) i les que s’executin fins a un termini de fins a 2 anys després de la data de formalització del finançament.

-Projectes iniciats posteriorment a la data de sol·licitud sempre que l’inici de sigui dins del termini de 12 mesos.

Amb caràcter general:

-Projectes iniciats amb anterioritat a la Data de Sol·licitud.

-Projectes iniciats posteriorment a la data de sol·licitud sempre que l’inici sigui dins del termini de 12 mesos.

-Seran a finançar les partides executades i no abonades des dels 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud i aquelles que s’executin fins 2 anys després de la data de formalització de l’operació.

CARACTERÍSTIQUES DEL FINANÇAMENT I LÍMITS

FINANÇAMENT FINALISTA I COMPATIBLE AMB QUALSEVOL ALTRE FINANÇAMENT

IMPORT FINANÇAMENT

-Fins el 75 % Pressupost a finançar.

-Pressupost a finançar: conceptes inversió i despeses tenint en compte que els Equips de producció i software vinculat a producció siguin almenys el 50 % del pressupost a finançar.

CONCEPTES INVERSIÓ I DESPESES ELEGIBLES PER A FINANÇAR:

Adquisició Actius Fixos

-Materials: obra civil, edificacions i instal·lacions, aparells i equips de producció.

-Intangible: software vinculat al procés productiu, patents, llicències, marques, R+D vinculat al procés productiu.

Despeses

-Despeses personal propi i col·laboracions externes vinculats al disseny / redisseny dels processos.

-Despeses Qualificació Creditícia.

-Despeses Auditoria en casos empreses sense obligació auditoria.

-Despeses auditoria associades a la justificació.

LÍMITS A L’IMPORT DEL FINANÇAMENT

-Import mínim: 200.000 €

-Import màxim: El risc viu serà com a màxim 5 vegades els fons propis acreditables i un 10 % de l’import acumulat de les dotacions pressupostaries del Fons (en cas de grups consolidats el límit es fixa per els fons propis acreditats del grup).

COST DEL FINANÇAMENT

EL FINANÇAMENT NO POT SER AJUT D’ESTAT I PER TANT ELS TIPUS ES CONCEDIRAN A NIVELLS DE MERCAT

-El cost es fixarà amb una periodicitat anual aplicant-se en funció de la qualificació de cada sol·licitant. Es consideraran elegibles els projectes per empreses que obtinguin un ràting mínim de BB.

BONIFICACIÓ: en funció d’una ponderació de criteris:

-Zona prioritària: 50 punts

-Creació ocupació: 10 punts

-Impacte sobre transició digital: 20 punts

-Impacte sobre transició verda: 20 punts

La puntuació obtinguda, sempre que superi el llindar del 55 %, es multiplicarà per la bonificació prevista per al període.

COST FINANÇAMENT PER SOL·LICITUDS 2021

-Préstecs ordinaris: Euríbor 12 mesos + diferencial 1,5 % - 4,5 %.

-Préstecs participatius: Euríbor 12 mesos + diferencial 2,5 % - 5,5 %.

-Participacions en capital: revalorització fixa entre 5 % - 8 %

-Base bonificació: 0,5 %

TERMINIS

-Màxim 10 anys.

-Carència préstecs ordinaris i participatius: fins a 3 anys.

-Primer termini de venda de les participacions de capital: fins als 5 anys.

GARANTIES

-10 % import desemborsat dels préstecs.

 

COMPROMISOS QUE ASSUMEIXEN LES EMPRESES BENEFICIÀRIES DEL FONS (COVENANTS)

COVENANTS

Les empreses beneficiàries han de:

-Obligació auditoria.

-Consecució recursos complementaris desenvolupament del projecte.

-Execució del projecte.

Limitacions:

-Permanència dels socis promotors en la propietat.

-Limitació operacions vinculades, inclòs el repartiment de dividends.

Obligacions financeres:

-Manteniment capitalització.

-Nivell palanquejament.

 

Des de CEF – PIMEC us podem acompanyar en tot el procés d’accés a aquest suport.

 

Contacte: ajuts@pimec.org / jturu@pimec.org / pcots@pimec.org. Persona contacte: Jordi Turu

 

ANNEXE: MUNICIPIS PRIORITARIS

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.