Flexibilització d’algunes restriccions de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

18 maig 2020

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat recentment l’Ordre SND/414/2020 de flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Cal recordar que en fase 1 a Catalunya es troben les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre, Girona, Lleida, Catalunya Central, així com les àrees de gestió assistencial de l’Alt Penedès i el Garraf (regió metropolitana sud). En fase 2, les illes de La Gomera, El Hierro i La Graciosa a l’arxipèlag canari, i Formentera a les Illes Balears

Àmbit d’aplicació de la fase 2:

La present ordre serà aplicable a les activitats que es desenvolupin en les unitats territorials de la fase 2, així com a les persones que resideixen en aquestes unitats. Les persones vulnerables a la Covid-19 també podran fer ús de les habilitacions previstes en aquesta ordre, sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint rigoroses mesures de protecció. No podran fer ús d'aquestes habilitacions, ja sigui per a reincorporar-se al seu lloc de treball o per a acudir als locals, establiments, centres, o realitzar les activitats a què es refereix aquesta ordre, les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per Covid-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de coronavirus.

Control del compliment de les mesures d'aquesta ordre: Correspon als serveis d'inspecció municipals, autonòmics o de policia especial, en l'àmbit de les seves competències.

Plans específics de seguretat, protocols organitzatius i guies: Les mesures disposades per la present ordre podran ser completades per plans específics de seguretat, protocols organitzatius i guies adaptats a cada sector d'activitat, que aprovin les Administracions Públiques o els seus organismes dependents o vinculats, una vegada escoltades les parts implicades, així com per aquells que siguin acordats en l'àmbit empresarial entre els propis treballadors, a través dels seus representants, i els empresaris o associacions i patronals de cada sector.

Guies de l'Institut de Qualitat Turística Espanyola (ICTE)

Mesures d’higiene i prevenció: Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.

Mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador dels sectors d'activitat previstos en aquesta ordre. Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la normativa laboral. El titular de l'activitat econòmica haurà d'adoptar les accions necessàries per a complir les mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador dels sectors d'activitat establerts en aquesta ordre.

Els treballadors tindran permanentment a la seva disposició en el lloc de treball aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

Quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres, s'assegurarà que els treballadors disposin d'equips de protecció adequats al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció. Això serà també aplicable a tots els treballadors d'empreses que prestin serveis en els centres, entitats, locals o establiments als quals resulta d'aplicació aquesta ordre, ja sigui amb caràcter habitual o de manera puntual.

Substitució del fitxatge amb empremta dactilar o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint els treballadors d'aquesta mesura. Ús de qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors.

La disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions es modificaran per a garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre els treballadors, i serà responsabilitat del titular de l'activitat econòmica o de la persona en qui aquest delegui.

Distància en vestuaris, taquilles i serveis dels treballadors, i zones d'ús comú. 2 metres

Treballador amb símptomes compatibles amb la malaltia. Contacte immediat amb el CAP i, si escau, amb el corresponent servei de prevenció de riscos laborals.

El treballador es col·locarà una màscara, havent d'abandonar, en tot cas, el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Mesures per a prevenir el risc de coincidència massiva de persones en l'àmbit laboral

Adopció de mesures necessàries de protecció col·lectiva i individual: Ajustos dels centres en l'organització horària que resultin necessaris per a evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració, atesa la zona geogràfica de què es tracti, i de conformitat amb el que es recull en els següents apartats d'aquest article. Els ajustos hauran d'efectuar-se tenint en compte les instruccions de les autoritats competents, així com, si escau, el que es preveu en la normativa laboral i convencional que resulti d'aplicació.

Mesures d'higiene exigibles a les activitats previstes en aquesta ordre

És obligació del titular de l'activitat econòmica adoptar les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres, entitats, locals i establiments previstos en aquesta ordre. Tasques a destacar: especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com ara poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques.

Pautes

a) Ús de desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es troben en el mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les indicacions de l'etiqueta.

b) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es llençaran de manera segura, i posteriorment es procedirà al rentat de mans.

c) Neteja tant de zona de treball i amb presència de clients, com de zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans. Llocs de treball compartits per més d'un treballador: neteja i desinfecció del lloc després de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.

d) Ús d’uniformes o roba de treball: rentat i desinfecció regular d'aquests, seguint el procediment habitual.

e) Tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i durant el temps necessari per a permetre la renovació de l'aire.

f) Existència d’ascensor o muntacàrregues: ús limitat al mínim imprescindible. Ús preferent de les escales. Quan sigui necessari utilitzar-los, l'ocupació màxima de l’ascensor o muntacàrregues serà d'una persona, tret que sigui possible garantir la separació de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.

g) Ús del Wc per clients, visitants o usuaris. La seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels lavabos garantint-ne sempre l'estat de salubritat i higiene.

h) Foment del pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura que sigui possible, l'ús de diners en efectiu. Neteja i desinfecció del datàfon després de cada ús, així com del TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix.

i) Disposar de papereres en les quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent, i almenys una vegada al dia.

Flexibilització de mesures de caràcter social

Llibertat de circulació. Es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència a l'efecte del procés de desescalada, sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de gent gran, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa.

Condicions per a la prestació del servei en els establiments d'hostaleria i restauració: Podrà procedir-se a la reobertura al públic dels establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local, sempre que no se superi un quaranta per cent del seu aforament i es compleixin les condicions previstes en els apartats següents. No podran obrir els locals de discoteques i bars d’oci nocturn.

Consum dins del local:

· Únicament podrà realitzar-se assegut a taula, o en agrupacions de taula, i preferentment mitjançant reserva prèvia.

· En cap cas s'admetrà l'autoservei en barra per part del client.

· Estarà permès l'encàrrec en el propi establiment de menjar i beguda per a emportar.

· Es podrà oferir productes de lliure servei, ja siguin frescos o elaborats amb anticipació, per a lliure disposició dels clients sempre que sigui assistit amb pantalla de protecció, a través de plats individuals i/o monodosis degudament preservades del contacte amb l'ambient.

· Assegurar manteniment de la deguda distància física de dos metres entre les taules o agrupacions de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquesta fi, hauran de concordar amb el nombre de persones, Sempre respectant la distància mínima de seguretat interpersonal.

Mesures d'higiene i prevenció en la prestació del servei en el local

Compliment de les següents mesures d'higiene i prevenció:

a) Neteja i desinfecció de l'equipament, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre.

b) Així mateix, s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció del local almenys una vegada al dia d'acord amb el que es preveu en l'article 6.

c) Es prioritzarà la utilització d’estovalles d'un sol ús. En el cas que això no fos possible, s’optarà per materials i solucions que en facilitin el canvi entre serveis i la seva neteja mecànica en cicles de rentat d’entre 60 i 90 graus centígrads.

d) S'haurà de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l'entrada de l'establiment o local i a la sortida dels banys, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.

e) S'evitarà l'ús de cartes de menú d'ús comú, optant per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.

f) Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles i tovallons, entre altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.

g) S'eliminaran productes d'autoservei com portatovallons, escuradents, vinagreres, setrills, i altres estris similars, prioritzant monodosis d'un sol ús o el seu servei en altres formats a petició del client.

h) S'establirà en el local un itinerari per a evitar aglomeracions en determinades zones i prevenir el contacte entre clients.

i) Ús dels WC pels clients: la seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels lavabos garantint-ne sempre l'estat de salubritat i higiene.

j) El personal treballador que realitzi el servei a taula haurà de garantir la distància de seguretat amb el client i aplicar els procediments d'higiene i prevenció necessaris per a evitar el risc de contagi.

Prestació del servei a les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració

Es realitzarà conforme al que es preveu en l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

Cerimònies nupcials i banquets: les cerimònies nupcials (i altres celebracions religioses) podran realitzar-se en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, ja sigui en espais a l'aire lliure o espais tancats, sempre que no se superi el cinquanta per cent del seu aforament, i en tot cas un màxim de cent persones en espais a l'aire lliure, o de cinquanta persones en espais tancats.

Compliment de les mesures d'higiene i prevenció durant la celebració de les cerimònies: manteniment de la distància social, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Banquets. Les celebracions que poguessin tenir lloc després de la cerimònia i que impliquin algun tipus de servei d'hostaleria i restauració, s'ajustaran al que es preveu en el capítol IV, arts. 18 i 19.

Condicions per a la reobertura de les zones comunes d'hotels i allotjaments turístics

Reobertura al públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics que haguessin suspès la seva obertura al públic en virtut de l'Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d'obertura al públic establiments d'allotjament turístic, sempre que no se superi un terç del seu aforament.

Serveis d'hostaleria i restauració dels hotels i allotjaments turístics: s'ajustaran al que es preveu en el capítol IV, arts. 18 i 19

El que es preveu en aquesta ordre s'entendrà sense perjudici del que s'estableix en l'Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries.

Mesures d'higiene i prevenció exigibles en les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics

Aforament. Cada establiment haurà de determinar els aforaments dels diferents espais comuns, així com aquells llocs en els quals es podran realitzar esdeveniments i les condicions més segures per a la seva celebració conforme a l'aforament màxim d’un terç i d'acord amb les mesures d'higiene, protecció i distància mínima assenyalades (2m).

Ventilació dels espais tancats. Aquells espais tancats on s’hagin de celebrar esdeveniments, activitats d'animació o gimnasos, hauran de ventilar-se dues hores abans del seu ús.

Activitats d'animació o classes grupals. Hauran de dissenyar-se i planificar-se amb un aforament màxim de vint persones i respectant la distància mínima de seguretat entre persones (2m) i entre aquestes i l'animador o entrenador (2m).

· En cas contrari, s'hauran d'utilitzar mascaretes.

· Les activitats d'animació o classes grupals es realitzaran preferentment a l'aire lliure i s'evitarà l'intercanvi d'objectes.

Desinfecció d'objectes i material utilitzat en les activitats d'animació després de cada ús.

Es disposarà de gel hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i desinfectant de superfícies.

Instal·lacions esportives. S'aplicaran les mesures d'higiene i prevenció previstes en els articles 42 (cita prèvia, horaris, pràctica individual o màxim 2 persones, distància 2m, límit 30% aforament en tot cas, neteja, desinfecció, etc.) i 43 (apertura piscina per a ús esportiu: qualsevol pot fer-ne ús, però preferència per als qui tinguin llicència federativa, cita prèvia, horaris, pràctica individual o màxim 2 persones, distància 2m, límit 30% aforament. En tot cas, neteja i desinfecció prevista en aquesta ordre i en l'article 41 (represa de la competició de les Lligues Professionals) de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

Piscines i spas de l’hotel. L'establiment determinarà les directrius i recomanacions per al seu ús, d'acord amb les normes de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries, i aplicant el que es preveu en el capítol X (Condicions per a la reobertura al públic de les piscines recreatives i ús de les platges).

Condicions per a la reobertura al públic de les piscines recreatives i ús de les platges

Trànsit i permanència a les platges. Es realitzarà en els termes previstos en l'apartat 2 de l'article 7 (Llibertat de circulació (…) En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció del coronavirus, i, en particular, les relatives al manteniment d'una distància mínima de seguretat de, almenys, dos metres, o, si no és possible, mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria. A aquest efecte, els grups haurien de ser d'un màxim de quinze persones, excepte en el cas de persones convivents) i, si escau, en els apartats 2 a 5 de l'article 45 d'aquesta ordre.

· Es recordarà als usuaris per mitjans de cartelleria visible o missatges de megafonia les normes d'higiene i prevenció a observar, assenyalant la necessitat d'abandonar la instal·lació davant qualsevol símptoma compatible amb la Covid-19.

· En les zones d'estada dels usuaris, s'ha d'establir una distribució d’espais per a garantir la distància de seguretat d'almenys dos metres entre els usuaris mitjançant senyals situats al terra que limitin els espais.

· Tots els objectes personals, com ara tovalloles, han de romandre dins del perímetre de seguretat de dos metres establert, evitant contacte amb la resta d'usuaris.

L’ús dels WC:

· La seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.

· Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció garantint-ne sempre l'estat de salubritat i higiene.

· Així mateix, s'haurà de verificar que, en tot moment, estiguin dotats de sabó i/o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

No es podrà fer ús de les dutxes dels vestuaris ni de les fonts d'aigua.

Ús responsable de la platja pels banyistes, tant des del punt de vista mediambiental com sanitari, complint per a això amb les recomanacions i normes establertes per les autoritats sanitàries.

Es permet la pràctica d'activitats esportives, professionals o d'esbarjo, sempre que es puguin desenvolupar individualment i sense contacte físic, tot mantenint una distància mínima de dos metres entre els participants.

Condicions per al desenvolupament de les activitats de turisme actiu i de natura

Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura per a grups de fins a vint persones, en els termes previstos en l’article 47 de l’Ordre SND/399/2020. Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per entitats registrades com a empreses de turisme actiu en la corresponent administració competent.

· Les activitats es concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia.

· Les activitats de turisme actiu no es podran realitzar en establiments o locals destinats a aquesta activitat, les zones comunes dels quals hauran de romandre tancades al públic, excepte les corresponents a la zona de banys i, si escau, WC i vestuaris, que hauran de disposar de sabó desinfectant per a la rentada de mans i/o de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

· Ús dels WC pels clients: la seva ocupació màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.

o Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels lavabos garantint-ne sempre l'estat de salubritat i higiene.

· En les activitats es garantirà la distància de seguretat interpersonal de dos metres.

o Quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, s'hauran d'utilitzar els equips de protecció adequats al nivell de risc.

· L'equipament necessari per a facilitar l'activitat es desinfectarà d'acord amb les mesures higienicosanitàries establertes després de cada ús pel client

Condicions per a la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències

Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències promoguts per qualssevol entitats de naturalesa pública o privada.

Es procedirà a l'obertura de pavellons de congressos, sales de conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars.

Aquests esdeveniments hauran de complir sempre amb les obligacions de distància física exigida de dos metres, sense superar en cap cas la xifra de cinquanta assistents, havent de fomentar-se la participació no presencial d'aquells que puguin prestar la seva activitat a distància.

Si no es pot garantir la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre tot assistent a aquests esdeveniments, congressos i seminaris, així com la dels treballadors que prestin els seus serveis en i per a aquests, s'haurà de disposar d'equips de protecció adequats al nivell de risc, assegurant el desenvolupament d’aquestes activitats en condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social i la neteja i desinfecció dels locals i instal·lacions on es desenvolupin.

Correspondrà als directors o màxims responsables de les entitats convocants dels actes a què es refereix aquest article acordar de forma motivada l'aplicació del que es disposa en aquest article.

El que es preveu en aquest article resulta d'aplicació a la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris en l'àmbit de la recerca científic

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.