FAQs fons solvència per a autònoms i pimes

15 març 2021

El RDL 5/2021, de 12 de març, aprova un conjunt de suports orientats a la millora de la solvència de pimes i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat arran de la pandèmia COVID 19 i que siguin viables a partir de la represa de l’activitat.

Els fons s’estructuren en tres àmbits:

 1. Línia 7000 Mio Ajuts directes: orientada a reduir l’endeutament subscrit a partir de març 2020, de caràcter finalista i destinada a satisfer deute i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors.
 2. Línia 3000 Mio de reestructuració de deute financer COVID
 3. Línia 1000 Mio de Fons de recapitalització empreses.

El decret planteja, així mateix, una extensió fins a finals d’any de les moratòries per al desencadenament automàtic de processos concursals.

Si bé queden importants punts pendents de desenvolupament reglamentari, plantegem els elements bàsics dels tres fons previstos:

 

I) LÍNIA COVID D’AJUTS DIRECTES A AUTÒMONS I EMPRESES PER AL SUPORT DE LA SOLVÈNCIA I REDUCCIÓ ENDEUTAMENT SECTOR PRIVAT. 7000 MIO

Distribució geogràfica de la línia

-2.000 Mio per a Balears i Canàries

-5.000 Mio per a la resta de comunitats

 

A qui va adreçada

Empreses i autònoms que hagin sofert una caiguda de l’activitat el 2020 respecte al 2019 d’almenys un 30 %.

 

Compromisos del Beneficiari

-Manteniment Activitat

-No repartiment de dividends

 

Requisit elegibilitat Beneficiari

Empresaris i professionals adscrits a sectors segons Annex que sobre la base d’operacions declarades en l’IVA o equivalent el 2020 hagin tingut una caiguda en el volum d’operacions declarat superior al 30 % respecte al 2019.

 

Límits màxims ajut

-Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF: 3.000 euros.

-Empresaris i professionals amb caiguda 30% volum operacions:

 • 40% de la caiguda del volum operacions que superi el 30% per a empreses i professionals que tinguin un màxim de 10 empleats.
 • 20% de la caiguda del volum operacions que superi el 30% per a empreses i professionals que tinguin més de 10 empleats.
 • L’ajut no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

 

Aplicació de la línia

Ajut de caràcter finalista destinat a satisfer deute i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com costos fixos incorreguts.

 

Com sol·licitar els ajuts

Les comunitats autònomes hauran de definir els criteris de concessió dels ajuts dins dels paràmetres exposats anteriorment.

 

Termini màxim per concedir aquests ajuts

31 desembre 2021.

 

 

II) LÍNIA REESTRUCTURACIÓ DEUTE FINANCER COVID 3000 MIO

A qui va adreçada

Empreses i autònoms que siguin viables amb problemes puntuals de solvència i que amb la reestructuració vegin restaurada la seva solvència.

 

Requisits previs

Haver sol·licitat l’ampliació de terminis d’acord amb el que preveu el RDL 34/2020 de 17 de novembre.

 

Nivells reestructuració

1. Extensió dels terminis més enllà del previst en el RDL 34/2020, de 17 de novembre.

 

2. Conversió del préstec en participatiu mantenint la cobertura de l’aval ICO, reforçant així els recursos propis donat el tractament equivalent a capital dels esmentats préstecs participatius.

 

3. Mesures d’últim recurs, de caràcter excepcional, consistents en transferències per a la reducció del principal del deute avalat subscrit durant la pandèmia.

 

 

Pendents definició condicions i requisits a fixar per Acord Consell Ministres

EXTENSIÓ TERMINIS VENCIMENT OPERACIONS QUE HAGIN REBUT AVAL PÚBLIC

-El termini de venciment dels avals ICO es podrà estendre

per un període addicional en els termes que es fixin per acord de Consell de Ministres.

-La mesura serà efectiva en el marc d’acords de renegociació que es produeixin entre deutors i entitats financeres.

 

MESURES DE REDUCCIÓ DE L’ENDEUTAMENT

-El Ministeri d’Afers Econòmics podrà realitzar transferències a empreses i autònoms que compleixin amb els requisits establerts pel Codi de Bones Pràctiques amb la finalitat exclusiva de reduir el principal pendent de les operacions que hagin rebut aval ICO Covid.

-La mesura serà efectiva en el marc d’acords de renegociació que es produeixin entre deutors i entitats financeres.

-L’entitat no aplicarà comissió de cancel·lació anticipada.

 

Formalització en escriptura pública de l’extensió dels venciments i carència

Els drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la formalització i inscripció es bonificaran en un 50%:

 1. Per atorgament escriptura novació reducció 50% amb mínim 30 € i màxim 75 €.
 2. Drets derivats intervenció pòlisses es bonifiquen en un 50% amb mínim de 25 € i màxim de 50 €.
 3. Inscripció garantia real reducció 50% amb mínim 24 € i màxim de 50 €.

 

Moderació interessos moratoris

Fins un màxim de sumar a l’interès del préstec un 1% sobre el capital pendent del préstec.

 

Codi de Bones Pràctiques

A aprovar mitjançant acord de Consell de Ministres.

 

III) FONS DE RECAPITALITZACIÓ EMPRESES AFECTADES PER COVID DE 1.000 MIO

Aplicació de la línia

Instruments d’endeutament, capital i quasi capital per donar suport a projectes viables, amb participació de l’estat en els beneficis futurs i amb una estratègia de sortida fixada en 8 anys.

 

Entitat gestora: COFIDES

 

A qui va adreçada

Empreses i autònoms viables amb problemes puntuals de solvència i que amb la reestructuració vegin restaurada la seva solvència.

 

Requisits previs

Haver sol·licitat l’ampliació de terminis d’acord amb el que preveu el RDL 34/2020, de 17 de novembre.

L’anàlisi de viabilitat i risc valorarà les eventuals reestructuracions de deute dels punts anteriors que l’empresa hagi realitzat.

 

 

Pendents competències de la gestora del fons i del comitè tècnic d’inversions a fixar per Acord Consell Ministres

 

CONDICIONS ELEGIBILITAT PIMES I AUTÒNOMS EN ELS TRES FONS

-No haver estat condemnat amb la pèrdua possibilitat obtenir subvencions.

-No haver estat declarat culpable en resolució de contracte amb l’Administració.

-Estar al corrent d’obligacions de reintegrament de subvencions o ajuts.

-Estar al corrent de pagament amb Hisenda/Seguretat Social.

-No haver sol·licitat concurs voluntari, no haver sigut declarat insolvent en qualsevol procediment.

-No tenir residència en un paradís fiscal.

 

Així mateix, els beneficiaris assumeixen el compromís de:

-Mantenir l’activitat fins a 30 de juny de 2022.

-No repartir dividends durant 2021 i 2022.

-No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de 2 anys.

 

CONSELLS ACTUACIÓ

Els tres fons tenen encara un recorregut normatiu important, però les empreses poden començar a prendre ja algunes mesures:

 • Per a empreses amb caiguda facturació superior al 30 %, preparar documentació que ho acrediti i planificar el destí de l’ajut per tal de poder-se acollir a la línia d’ajuts directes des del moment en què la Generalitat habiliti la finestreta de condicions.
 • Per a empreses que vulguin acollir-se a reestructuració deute financer Covid, procedir a l’ampliació dels terminis actuals per tal de complir aquest requisit previ.
 • Reflexió estratègica respecte a tenir una participació temporal de l’estat, ja sigui en forma de capital o de préstec participatiu, cosa que representa un important reforç estratègic.

Des de PIMEC, a través del seu departament de Consultoria Estratègica i Finançament, us podem ajudar a diagnosticar les necessitats i la millor forma d’aplicar els suports resultants del RDL 5/2021.

 

Contacte: ajuts@pimec.org / Jordi Turu

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.