programa-prevencio-delictes-corporatius

FAQS compliance

29 juny 2022

1. Què és el compliance penal?

És el conjunt de procediments, polítiques i bones pràctiques que implanta una empresa per prevenir i evitar la comissió de delictes corporatius per part de qualsevol dels membres, quan actuen professionalment. El Codi Penal s'aplica a les empreses des del 2010. Els Models de Prevenció de Delictes estan regulats des del 2015, com a circumstància eximent de responsabilitat penal per a l'empresa.

 

2. És obligatòria la implementació d'un Model de Prevenció de Delictes a la meva empresa?

Depèn de l'administrador, atès que l'empresa com a tal no està obligada a implantar-ho. Els administradors tenen el deure de controlar els riscos derivats de l'activitat empresarial (posició de garant), entre ells, els riscos penals. A causa de la seva posició de garant, si es comet un delicte corporatiu al si d'una empresa, i no s'havien implantat mesures de prevenció de delictes, això podria considerar-se una manca de diligència de l'administrador i, per aquest motiu, veure's subjecte a responsabilitats legals, tant davant de la societat com davant de tercers.

 

3. Qualsevol delicte previst al Codi Penal pot generar responsabilitat penal a la meva empresa?

No. Només els expressament previstos al Codi Penal. Són els següents:

 

4. Quines conseqüències comporta una sanció penal per a la meva empresa?

Amb caràcter obligatori, el jutge us imposarà una multa i, de manera potestativa, podrà aplicar altres penes (suspensió de les activitats, pèrdua de subvencions o ajuts públics, beneficis fiscals i de Seguretat Social, inhabilitació per contractar amb l'administració pública, etc.).

 

5. El risc penal és assegurable?

Les penes no són assegurables. La Llei del contracte d'assegurança impedeix assegurar les conductes derivades del dol o la mala fe, com ho són la major part de delictes corporatius. Per tant, l'empresa no podrà cobrir la responsabilitat penal amb una assegurança, sinó amb els béns propis i els actius empresarials.

 

6. Quins requisits mínims ha de reunir un Model de Prevenció de Delictes?

Sense perjudici d'altres requisits exigibles per la legislació sectorial, el Model haurà de: 1.- Nomenar un Òrgan de Compliance Penal o Compliance Officer.

2.- Analitzar i valorar els riscos penals derivats de les activitats realitzades.

3.- Establir un sistema de control intern per prevenir/mitigar els riscos penals.

4.- Destinar recursos humans, financers i materials a la prevenció de delictes.

5.- Implementar un Canal Ètic o de denúncies.

6-. Establir un sistema disciplinari amb relació als incompliments que es produeixin.

7-. Realitzar revisions periòdiques del Model de Prevenció de Delictes.

 

Més informació: Itziar Ruedas iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.