FAQS Ajuts per a l'autoconsum d'energia i emmagatzematge

20 setembre 2021
Preguntes freqüents relatives a l'ajut

Com a complement a la descripció dels Ajuts per a l'autoconsum d'energia i emmagatzematge, publicats el passat 20 de juliol de 2021, i amb vigència fins el 31 de desembre de 2023, us aclarim els següents dubtes freqüents: 

a) QUI POT DEMANAR ELS AJUTS?

  1. Sector productiu.
 

SECTOR PRODUCTIU: CNAES

A

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03) Excepte 017 Caça, captura d'animals i activitats dels serveis que s'hi  relacionen

B

Indústries extractives (05-09)

C

Indústries manufactureres (10-33)

D

Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35)

E

Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació (36-39)

F

Construcció (41-43)

 

  1. Sector serveis.

 

SECTOR SERVEIS: CNAES

G

Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes (45-47)

H

Transport i emmagatzematge (49-53)

I

Hostaleria (55-56)

J

Informació i comunicacions (58-63)

K

Activitats financeres i d'assegurances (64-66)

L

Activitats immobiliàries (68)

M

Activitats professionals, científiques i tècniques (69-75)

N

Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82)

O

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria (84)

P

Educació (85)

Q

Activitats sanitàries i de serveis socials (86-88)

R

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93)

S

Altres serveis (94-96)

 

  1. Tercer Sector.

Són organitzacions o entitats privades sense afany de lucre que no facin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis. En cas d’oferir béns i/o serveis, es classifiquen com a sector Serveis.

 

b) ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  • Instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica a partir de fonts renovables, amb o sense emmagatzematge.
  • Incorporació de sistemes d’emmagatzematge d’energia en instal·lacions d’autoconsum a partir de fonts renovables ja existents.
  • Instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (només pel Tercer Sector i Residencial).

 

c) PUC DEMANAR L’AJUT PER MÉS D’UN PROJECTE?

  • Es concedirà una ajuda, per destinatari i localització o consum. És a dir, una mateixa empresa que tingui projectes en ubicacions diferents pot presentar-los tots.

 

d) INTENSITAT MÀXIMA DE L’AJUT

FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM

15 - 45%

FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM AMB EMMAGATZEMATGE

45 - 65%

EMMAGATZEMATGE BATERIES EN INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM JA EXISTENTS

 45 - 65%

EÒLICA PER AUTOCONSUM

 20 - 50%

EÒLICA PER AUTOCONSUM AMB EMMAGATZEMATGE

45 - 65%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important: Aquest %  no es calcula sobre la inversió, sinó sobre els cost elegible, que va en funció de la potència a instal·lar.

Exemple:

INSTAL·LACIÓ DE 50 kW

  

COST REAL INVERSIÓ

 

55.000

COST ELEGIBLE

910 €/Kw

45500

% AJUT SOBRE COST ELEGIBLE (PETITA EMPRESA)

 

 

L’import de l’ajut resultant és a fons perdut.

 

COSTOS ADDICIONALS QUE ES PODEN INCLOURE EN L’AJUT SOL·LICITAT

Es pot incloure el cost de la retirada de cobertes d’amiant i/o la construcció d’una marquesina (supeditat a que el motiu sigui per fer la fotovoltaica).

 

EM PODEN DONAR UNA BESTRETA?

Opció de bestreta a partir de 50.000 eur de cost elegible. Si l’import és inferior, l’ICAEN ho podrà contemplar de forma voluntària quan publiquin la convocatòria per Catalunya al DOGC.

 

CAL DEMANAR DIVERSOS PRESSUPOSTOS?

En el cas que l’ajut a sol·licitar sigui superior a 15.000 eur, cal acreditar 3 ofertes en la sol·licitud.

 

HI ENTREN ELS PROJECTES PETITS?

No hi ha topall mínim de potència a instal·lar, per tant, sí que hi poden optar projectes petits.

 

TERMINIS

Termini de resposta de l’administració un cop sol·licitat l’ajut: 6 mesos (silenci negatiu)

Termini per executar el projecte : 18 mesos des de la notificació de concessió de l’ajut.

Ajut obert fins 31 de desembre 2023 (o fins que s’esgotin els fons).

 

QUINA ADMINISTRACIÓ ÉS LA COMPETENT?

Aquest document de preguntes freqüents està basat en la publicació al BOE del Reial Decret 477/2021, publicat el 30 de juny.

A Catalunya l’organisme competent de la gestió dels ajuts és l’ICAEN.

A finals de setembre i inicis d’octubre l’ICAEN ha de publicar al DOGC la convocatòria dels ajuts per Catalunya.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.