Expedients de regulació temporal d’ocupació i noves mesures sanitàries per a la contenció del brot epidemiològic del virus SARS-CoV-2

24 desembre 2021

El passat dimarts 21 de desembre de 2021 el Govern de la Generalitat de Catalunya, en el marc del PROCICAT, va aprovar una sèrie de mesures sanitàries per a la contenció del brot epidemiològic del SARS-CoV-2 que ahir van ser puntualitzades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i s’han materialitzat en la Resolució de SLT/3787/2021, de 23 de desembre.

Mesures de contenció sanitària

Les persones i entitats que exploten activitats econòmiques són responsables de garantir una eficaç adopció de mesures de protecció com ara la higiene, normes organitzatives, ventilació, distància de seguretat, ús de mascareta, disposició de gels hidroalcohòlics, etc. Cal remarcar que en aquelles concentracions, en espais tancats, de més de 1.000 persones caldrà complir condicions de ventilació i qualitat d’aire reforçades.

Al marge de les mesures preventives i d’actuació de ventilació, higiene, distància de seguretat i grups bombolla, les mesures sanitàries que poden afectar directament activitats econòmiques i/o empresarials es concreten en:

 • Restricció de la mobilitat nocturna d’1 h a 6 h als municipis de més de 10.000 habitants i amb un índex de més de 250 casos per 10.000 habitants, o en municipis dels voltants. Consulta els 117 municipis en aquesta situació. 
 • Recomanació de treball a distància en aquells llocs de treball en què no es requereixi presencialitat per a desenvolupar-los.
 • Recomanació de celebració telemàtica de congressos, trobades, reunions de negocis, conferències, seminaris i altres esdeveniments professionals.
 • Limitació de l’aforament, al 70% per a les empreses de serveis i comerç al detall, esdeveniments esportius i instal·lacions i equipaments esportius, sales de concerts amb públic assegut, cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa, biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, centres culturals, parcs d’atraccions, equipaments cívics, sales de vetlla, enterraments, cerimònies fúnebres i actes i serveis religiosos. En el cas de locals comercials de productes essencials, no hi haurà limitació de l’aforament.
 • Limitació de l’aforament, al 50% en els locals d’apostes, bingos, sales recreatives, en les zones interiors dels establiments de restauració, amb un màxim de 10 persones per taula i una separació, entre taules, d’1,50 metres de distància, mesures que també s’hauran d’aplicar a les taules de l’exterior.
 • Limitació de l’horari d’obertura nocturna fins a la 00:30 de la matinada i tancament dels locals d’oci nocturn. Es disposarà de 30 minuts per sobre de l’horari màxim de tancament per a desallotjar els equipaments i ubicacions en què es desenvolupin activitats recreatives musicals amb llicència, sales de concert, cafès teatre, cafès concert, cinemes, equipaments d’arts escèniques i musicals, activitats populars i tradicionals musicals.

 

Consulta el resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir del 24 de desembre de 2021 aquí. 

 

Expedients de regulació temporal d’ocupació

De conformitat amb les noves restriccions i/o impediments que s’han establert en virtut de la Resolució del Departament de Salut SLT/3787/2021, les empreses i persones professionals per compte propi podran adoptar, d’acord amb el que preveu l’article 2 del Reial Decret Llei 18/2021, expedients de regulació temporal d’ocupació per causa de força major.

Els expedients hauran de ser tramesos al Departament de Treball, o Autoritat Laboral competent per raó de plantilla i disposició geogràfica d’aquesta, i que haurà de resoldre en el termini de 5 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud que, a falta de resolució expressa, es podrà entendre estimada per silenci administratiu.

Cal recordar que s'haurà de remetre, en cas que les mesures canviïn d’una situació d’impediment d’activitat a limitació, o al revés, una nova sol·licitud per a informar d’aquest canvi.

Un cop rebuda la resolució estimatòria, o si es pot entendre estimada per silenci administratiu, caldrà enviar novament la sol·licitud col·lectiva de prestacions en el termini de 5 dies des de la notificació de la resolució o efectes del silenci administratiu i presentar la declaració responsable a TGSS per a poder aplicar exoneracions en la quota empresarial de seguretat social.

Les exoneracions que poden aplicar-se a la quota empresarial de seguretat social són les següents:

 • En el cas que les empreses haguessin tingut 10 o més persones treballadores en alta a la Seguretat Social el passat 29 de febrer de 2020 podran aplicar:
  • El 40% d’exoneració en el cas de no haver desenvolupat accions formatives per a les persones treballadores que tinguin suspès el seu contracte de treball.
  • El 80% d’exoneració en el cas d’haver desenvolupat accions formatives per a les persones treballadores que tinguin suspès el seu contracte de treball.
 • En el cas que les empreses haguessin tingut menys de 10 treballadores en alta a la Seguretat Social el passat 29 de febrer de 2020 podran aplicar:
  • El 50% d’exoneració en el cas de no haver desenvolupat accions formatives per a les persones treballadores que tinguin suspès el seu contracte de treball.
  • El 80% d’exoneració en el cas d’haver desenvolupat accions formatives per a les persones treballadores que tinguin suspès el seu contracte de treball.

L’aplicació d’exoneracions, que només pot resultar en els períodes en què les persones treballadores tinguin suspès el contracte de treball, comporta l’assoliment d’un nou compromís de manteniment de l’ocupació de 6 mesos més que, en tot cas, s’acumularà al període de compromís de manteniment que ja s’hagués iniciat però no finalitzat.

Cal recordar que, amb el compromís de manteniment de l’ocupació vigent, els acomiadaments que no siguin declarats procedents comportaran l’obligació de retornar la totalitat de quotes exonerades.

 

Altres mesures

La resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, recomana la priorització de prestació de treball en la modalitat de teletreball quan sigui possible per la naturalesa del lloc de treball i tasques a desenvolupar. Es tracta d’una recomanació, no d'una obligació, en els mateixos termes anteriors a aquesta resolució.

En el mateix sentit, el de les mesures de protecció i contenció, s’imposa l’obligació d’adoptar mesures: organitzatives que garanteixin la distància de seguretat mínima, de neteja i desinfecció, d’higiene i rentat de mans i l’ús obligatori de mascareta.

És més que recomanable que les empreses, entitats i persones professionals per compte propi acudeixin al servei de prevenció de riscos laborals aliè per a procedir a actualitzar, en matèria de la SARS-CoV-2, l’avaluació de riscos i mesures preventives per a garantir un entorn de treball segur per a les persones treballadores i usuàries dels serveis i/o productes.

 

Més informació:

Itziar Ruedas

iruedas@pimec.org

Directora departament jurídic i laboral

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.