Espanya inicia el procés de ratificació del Conveni núm. 167 de l'Organització Internacional del Treball (OIT) sobre seguretat i salut en la construcció

12 maig 2023

L’11 de gener de 1991 va entrar en vigor, per a les parts que el van ratificar, el Conveni núm. 167 de l'Organització Internacional del Treball (OIT) sobre seguretat i salut en la construcció, que va ser adoptat a Ginebra el 22 de juny de 1988.

En aquell moment, per part d'Espanya es va decidir no ratificar aquest Conveni i es va traslladar el seu contingut al Consell de Ministres, que en va prendre coneixement l'11 d'octubre de 1990, i a les Corts Generals l'1 d'abril de 1991, a fi de donar compliment al deure de submissió a l'autoritat competent dels Convenis no ratificats establert a l'article 19 de la Constitució de l'OIT.

La legislació espanyola actual és compatible amb el contingut del Conveni, específicament el Reial decret 1627/97, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així com el Reial decret 1215/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització d'equips de treball, i el Reial decret 171/2004, sobre coordinació d'activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals.

En no existir cap incompatibilitat entre la normativa actualment vigent a Espanya i les disposicions del Conveni 167 de l’OIT en l’actualitat, el Consell de Ministres ha decidit adoptar l'Acord pel qual es disposa la remissió a les Corts Generals del Conveni i s'autoritza la manifestació del consentiment d'Espanya per obligar-se per aquest Conveni.

El Consell d'Estat, en el seu Dictamen de 9 de març de 2023, va disposar que la prestació del consentiment de l'Estat per obligar-se per mitjà del present Conveni requereix la prèvia autorització de les Corts Generals, en trobar-se enquadrat en el segon supòsit de l'article 94.1.c) de la Constitució, ja que afecta les previsions de l'apartat segon de l'article 40 de la Constitució que estableix que els poders públics, entre altres extrems, "vetllaran per la seguretat i higiene en el treball" i en el supòsit al qual es refereix l'apartat e) de l'article 94.1 de la Constitució, ja que aquest recau, en bona part del seu contingut, sobre matèries reservades a llei, en concret en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

 

Pots llegir la Referència del Consell de Ministres del 18/04/2023 aquí.

 

Més informació: jmcuberes@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.