Es reverteix la reducció dels llindars en el sistema de mòduls

05 octubre 2015
S’incorpora una esmena demanada per PIMEC que incrementa els llindars màxims per poder-se acollir a l’estimació objectiva de l’IRPF que la reforma fiscal havia reduït.

La Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifica la llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l’impost sobre la Renda de no Residents, aprovada per Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries, incorporava diverses modificacions en el marc de l’anomenada reforma fiscal.

Una de les mesures que aquesta llei introduïa és la limitació de la possibilitat d’acollir-se al règim d’estimació objectiva o per mòduls. Aquests canvis reduïen els llindars màxims de facturació i compres fins al punt que s’expulsava la gran majoria dels empresaris que fins aleshores podien acollir-se a aquest règim.

Entre altres mesures, es va reduir el volum màxim de facturació dels 450.000 euros als 250.000 euros en el cas d’activitats agrícoles i ramaderes, i fins als 150.000 euros per a d’altres activitats. A més, en qualsevol cas es limitava el volum màxim de compres als 150.000 euros, enfront dels 300.000 euros anteriors a la modificació.

En el seu moment PIMEC va presentar esmenes a aquest articulat per evitar l’expulsió d’aquests empresaris del règim de mòduls, fins ara sense èxit. Recentment, però, ha aconseguit que s’introdueixi una esmena a la tramitació parlamentària dels Pressupostos Generals de l’Estat segons la qual els llindars es podrien tornar a incrementar, fins als 250.000 euros per al conjunt d’activitats que poden acollir-se al règim d’estimació objectiva.

En relació a la tributació dels autònoms, recentment el TEAC (Tribunal Econòmic i Administratiu Central) ha resolt a favor de la possibilitat de deduir la despesa de la llar (llum, gas, calefacció, telèfon, etc.) derivada de l’activitat professional. L’equiparació de la despesa comptable i la deduïble fiscalment ha estat una reclamació històrica de PIMEC i, d’aquesta manera, es corregeix part d’aquesta problemàtica. Malauradament, la resolució podria comportar inseguretat jurídica segons els criteris que es fixin per  calcular el percentatge de despesa deduïble ja que es proposa que hi intervinguin les hores efectivament treballades des de casa. Per aquest motiu, PIMEC reclama que els criteris siguin objectius i clars per tal que els autònoms puguin actuar amb seguretat i garanties.

Per a més informació, escriu un correu electrònic a l’adreça fiscal@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.