Es publiquen les bases reguladores del programa d’ajuts al desenvolupament local per a la diversificació econòmica de les zones rurals 2023

22 novembre 2023

L’objecte dels ajuts és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PEPAC (Pla Estratègic de la Política Agrícola Comú) de Catalunya 2023-2027, que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals.

 

Són dirigits a persones físiques o jurídiques (pimes) que realitzin inversions en municipis de l’àmbit territorial Leader*, i que compleixin els requisits següents:

  • Que realitzin inversions d’un mínim de 12.000 € (sense IVA) en maquinària, instal·lacions, obra civil, etc.
  • Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.
  • Que acreditin la titularitat del lloc on es realitza la inversió (propietari, arrendatari, cessionari, etc.).
  • Que no hagin iniciat l’obra/la inversió ni haver fet cap pagament abans de la visita de no-inici d’obres.
  • Complir amb els terminis de pagament previstos a la llei contra la morositat.
  • Queden excloses les despeses relacionades amb l’adquisició de maquinària agrícola, amb la producció de productes agrícoles, ramaders, forestals i pesquers, l’adquisició o adequació de vehicles (motoritzats), projectes fragmentats, compra de terrenys i immobles, despeses finançades amb leasing, l’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys, les inversions relacionades amb apartaments turístics, els equips de segona mà, entre d’altres.
  • Queden excloses les farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteries.

 

L’import de la subvenció és fins al 40% de la inversió, amb un màxim de 100.000 €. L’ajut està subjecte a mínimis, per tant, no pot superar els 200.000 € per beneficiari en 3 exercicis.

La convocatòria es publicarà durant els pròxims dies.

Si necessiteu suport us podeu dirigir a: lgarcia@pimec.org

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.