Es publica l’obligatorietat d’implementar un canal de denúncies intern a l’organització

21 febrer 2023
S’ha publicat al BOE la Llei 2/2023 per la que es regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció que transposa a l’ordenament jurídic la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell i entrarà en vigor el pròxim 13 de març de 2023. 
 

La llei té per objecte atorgar una protecció adequada a les persones físiques enfront de represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre accions o omissions que comporten infracció normativa nacional i comunitària amb rellevància penal o administrativa.  

Segons indica l’article 3 de la Llei, aquesta s’aplica als informats que treballin en el sector privat o públic i que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional, i detalla que comprèn entre d’altres, les persones que tinguin la consideració de persones treballadores públiques o per compte aliena, els autònoms, accionistes, partícips i persones de l’òrgan d’administració, direcció o supervisió d’una empresa, inclosos els membres no executius, així com qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i de la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.  

La llei determina que estan obligades a disposar d’un sistema intern d’informació, entre d’altres, les persones físiques o jurídiques del sector privat que tinguin contractats cinquanta o més persones treballadores, els partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i fundacions creades per uns i altres, sempre que rebin o gestionin fons públics.  

El sistema intern d'informació, es pot gestionar dins de la mateixa entitat o organisme o mitjançant un tercer extern, en els termes previstos legalment. 

El sistema intern, en qualsevol de les seves fórmules de gestió, ha de permetre comunicar la informació sobre les infraccions per escrit o verbal, garantir la confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol tercer mencionat en la comunicació, integrar els diferents canals interns d’informació, garantir que les comunicacions presentades puguin tractar-se de manera efectiva dins de l'entitat o organisme, implementar-los independentment d’altres canals interns d’informació, comptar amb un responsable del sistema i del tractament de dades, comptar amb una política o estratègia, dotar-lo d’un procediment intern de gestió de les informacions rebudes i establir les garanties de protecció a les persones informants.  

La implementació del canal de denúncies haurà d’anar precedida de consulta a la representació legal de les persones treballadores. 

El procediment de gestió haurà: d’identificar els canals interns i la informació clara sobre canals externs d'informació davant les autoritats competents, acusar rebuda de les informacions a l'informant (en el termini de 7 dies següents a la recepció, excepte que es posi en perill la confidencialitat de la comunicació), tenir determinat el termini màxim per a donar resposta a les actuacions d’investigació (tres mesos, excepte casos d’especial complexitat que pot estendre fins a un màxim de tres mesos addicionals), garantir la possibilitat de mantenir la comunicació entre la persona informant i l’organització, garantir la presumpció d’innocència i l’honor de la persona afectada, respectar la previsió normativa en matèria de protecció de dades. Es preveu també la remissió de la informació al Ministeri fiscal amb caràcter immediat quan els fets puguin ser indiciàriament constitutius de delicte, i en cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea. 

 Les administracions, organismes, empreses i altres entitats obligades a comptar amb un sistema intern d’informació l’hauran d’implementar com a màxim al cap de 3 mesos des de l’entrada en vigor de la Llei; això és el pròxim 13 de juny de 2023.    

Com a excepció, en el cas d’entitats jurídiques del sector privat amb 249 persones o menys, així com dels municipis de menys 10.000 habitants, el termini s’estén fins a l’1 de desembre de 2023. 

Des del Departament Jurídic de PIMEC s’ha implementat el servei del Canal de denúncies per a donar compliment a la normativa i que pots conèixer en aquest enllaç.  

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.