Es publica la convocatòria del PERTE del vehicle elèctric i connectat

23 març 2022

La convocatòria, en règim de concurrència competitiva, compta amb un pressupost de 2.975 milions d’euros (1.425 en forma de préstecs i 1.550 a través de subvencions) i es dirigeix a agrupacions de mínim 5 empreses de la cadena valor de l’automoció, de les quals un 40% han de ser pimes, amb impacte en mínim dues comunitats autònomes.

El projecte tractor s’haurà d’emmarcar dins alguna de les següents línies d'actuació:

 • Línia d'investigació, desenvolupament i innovació (recerca, desenvolupament experimental, organització, etc.).
 • Línia de sostenibilitat i eficiències energètica (protecció mediambiental i estalvi energètic).
 • Línia d'ajuts regionals a la inversió.
 • Línia d'ajuts a la formació.

Cada projecte tractor estarà format per un conjunt de projectes primaris, realitzats per una o diverses entitats, classificat dins dels blocs definits en el PERTE VEC.

Així mateix, els projectes aprovats hauran de comptar amb un participant de cada un dels tres blocs obligatoris: fabricant de bateries, fabricant d’automòbil i fabricant de components.

L’ajut es podrà atorgar en forma de préstec, subvenció o una combinació d’ambdós.  

La convocatòria s’obrirà el pròxim 1 d’abril i finalitzarà el 3 de maig.

 

PROGRAMA

Ajuts a actuacions integrals de la cadena industrial del vehicle elèctric i connectat dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica

 

FITXA TÈCNICA

Administració

Gobierno

Departament

Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

Empresa Elegible

 • Agrupació sense personalitat jurídica* formada per: Persones jurídiques públiques o privades amb personalitat jurídica pròpia i inscrites al registre corresponent.  
 • Agrupació de mínim 5 entitats que no pertanyin al mateix grup de 2 comunitats autònomes diferents (mín. 40% han de ser PIMES).
 • Cada entitat membre de l’agrupació haurà d’haver subscrit, anteriorment a la sol·licitud, un acord intern d’agrupació*.
 • L’agrupació ha de comptar amb la col·laboració d’un proveïdor de tecnologia i/o coneixement, amb mín. 2 anys d’experiència (pot ser una de les empreses).
 • Cada entitat membre tindrà un rol dins l’agrupació, reflectit a l’acord: promotor industrial (mín. 3 anys d’experiència), proveïdor de tecnologia i/o coneixement, interlocutor amb l’Administració o combinacions.
 • L’entitat Interlocutora amb l’Administració serà la que presentarà la sol·licitud.

Responsabilitats

Totes les entitats membres tindran la condició de beneficiàries de l’ajut i seran solidàriament responsables, en proporció a les seves respectives participacions.

Sector

Industrial i de l’automoció

Mín. una entitat: CNAE 291- Fabricació de vehicles de motor

Mín. una entitat: CNAE 293- Fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles de motor

La resta d’entitats: Secció C-Div 29 i 30, CNAEs 27.1,22.11,22.2,27.2,27.3,42.22, 26.1,26.2,26.3, 26.5, 52.21,71.12,74.10 i 71.2 (amb excepcions)

Proveïdor de tecnologia i/o coneixement: CNAEs 72, 63,62,38.2 i 38.3.

Finalitat subvenció

Invertir en una indústria intel·ligent, innovadora i sostenible.

Tipologia convocatòria

Règim de concurrència competitiva

Estructura del projecte

Un projecte tractor estarà compost per projectes primaris, que inclouran l’execució en els següents blocs:

Tipologia 1: Blocs industrials de caràcter obligatori (un projecte primari en cada un dels blocs obligatoris):

 1. Fabricació d'equips originals i assemblatge (OEM).
 2. Fabricació de bateries o piles d'hidrogen.
 3. Fabricació d'altres components essencials adaptats al vehicle elèctric i connectat.

 

Tipologia 2: Blocs de caràcter addicional (almenys un projecte primari en un dels blocs):

 1. Fabricació de components del vehicle intel·ligent.
 2. Connectivitat del vehicle elèctric.
 3. Fabricació de sistemes de recàrrega.

 

Tipologia 3: Blocs transversals i col·laboratius de caràcter obligatori (totes les entitats han de participar en almenys un d’ells):

 1. Pla d'Economia Circular.
 2. Pla de Digitalització.
 3. Pla de Formació i Reciclatge Professional.

Línies d’actuació elegibles

Els projectes primaris s’enquadraran en alguna de les següents línies:

Línia 1- Línia d’investigació, desenvolupament i innovació:

Projectes d’investigació industrial

Projectes de desenvolupament experimental

Projectes d’innovació en matèria d’organització

Projectes d’innovació en processos

Estudis de viabilitat previs a la investigació industrial

Línia 2- Línia d’innovació en sostenibilitat i eficiència energètica:

Inversions innovadores destinades a la protecció del medi ambient

Inversions innovadores destinades a l’estalvi o eficiència energètica

Línia 3- Línia d’ajuts regionals a la inversió (en zones assistides): inici de nova activitat industrial, modificació de línies de producció.

Línia 4- Ajuts a la formació en habilitats de gestió, digitalització i generació d’ecosistemes innovadors en la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat

Despeses elegibles

Línia 1:

Despeses de personal

Despeses d’instrumental i material inventariable (màx. 60% del pressupost finançable)

Despeses d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents

Línia 2:

Aparells i equips de producció

Edificació i instal·lacions

Actius immaterials

Col·laboracions externes

Línia 3:

Aparells i equips de producció

Edificació i instal·lacions

Actius immaterials

Línia 4:

Despeses de personal formador

Despeses materials i subministraments vinculats al projecte

Import ajut

 

L’ajut es podrà atorgar en forma de préstec (75-80%), subvenció o una combinació d’ambdós.

Préstec reemborsable:

Import nominal acotat d’acord amb el risc acumulat amb la DGIPYME (no podrà superar el 5 vegades els fons propis  de l’entitat en l’últim exercici)

Amortització de 10 anys (3 de carència)

Tipus d’interès: 0%

Import màxim subvenció (per empresa i projecte primari):

Investigació industrial: 30.000.000€

Desenvolupament experimental: 22.500.000€

Innovació en organització i processos: 11.250.000€

Protecció medi ambient: 22.500.000€

Eficiència energètica: 15.000.000€

Formació: 2.000.000€

Cap projecte primari podrà beneficiar-se de més del 20% de l’ajut total

Per a cada projecte tractor, almenys el 30% de l’ajut total es destinarà a pimes

Estat

Tancada

Data inici presentacions

01/04/2022

Data final presentacions

03/05/2022

Període execució projecte

Dia següent a la presentació de la sol·licitud - 30 mesos des de la resolució o fins al 30 de setembre de 2025 (el que tingui lloc abans)

Període justificació

Pendent de convocatòria.

Règim de garanties

S’exigirà per cada entitat beneficiària i projecte primari dins l’agrupació, la presentació del resguard de constitució de garantia abans de la resolució de concessió de l’ajut (alliberada quan s’acrediti la realització de l’activitat).

Portal / Link

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/PERTE-VEC/Paginas/Index.aspx

 

* Les entitats interessades s’hauran de constituir com una agrupació d’empreses sense personalitat jurídica i subscriure’s prèviament a la sol·licitud, un acord intern que inclogui:

Compromisos d’execució d’activitats assumits per cada entitat membre

Pressupost activitats assumides per cada entitat membre i import de l’ajuda (subvenció i préstec) a aplicar en cada cas.

Representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que corresponen a l’agrupació.

Organització interna de l’agrupació, pla de contingències i disposició per a la resolució de litigis interns, amb les previsions generals a adoptar quan s’afegeixi un nou participant o se’n retiri un altre, o que es substitueixi al representant.

Acords sobre responsabilitat, indemnització i confidencialitat entre participants.

Propietat dels resultats.

Protecció legal dels resultats i, si cal, de la propietat industrial resultant.

Normes de difusió, ús i drets d’accés als resultats de l’activitat subvencionada.

Normes per a la dissolució de l’agrupació que contempli que no podrà dissoldre’s fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst (art. 39 i 65 Ley 38/2003) i, en cas que l’ajut sigui en forma de préstec, fins que es produeixi la seva amortització total.

Un projecte tractor tindrà com a mínim, 7 projectes primaris: 3 per cada un dels blocs obligatoris, un en un dels blocs addicionals i 3 projectes primaris col·laboratius en cada un dels blocs transversals:

Si els vostres projectes s’ajusten a les característiques del programa descrit ho podeu tramitar aquí.

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/PERTE-VEC/Paginas/Index.aspx

 

Si necessiteu suport us podeu dirigir a: ajuts@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.