Es prorroguen les principals mesures de resposta a les conseqüències de la guerra d'Ucraïna i s'introdueixen nous permisos per a la conciliació

28 juny 2023

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei pel qual s'adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i altres mesures, que resumim a continuació.

 

Millora del dret a la conciliació

La norma inclou la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de juny del 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors.

En aquest sentit, el text recull un nou permís parental per a la cura de fill o menor acollit per un temps superior a un any, que es pot gaudir fins que el menor faci 8 anys. Aquest permís, de durada no superior a 8 setmanes, contínues o discontínues, és intransferible i es pot gaudir de manera flexible.

S'amplia el dret a l'adaptació de la jornada de les persones amb dependents a càrrec per a aquelles persones que acreditin deures de cura respecte dels fills de més de 12 anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador o treballadora, així com d'altres persones dependents quan aquestes últimes convisquin al mateix domicili i no puguin valdre's per si mateixes.

En cas de negativa de l’empresa, haurà de justificar aquesta oposició o, si escau, una eventual solució alternativa.

A més, s’estableix el permís per absentar-se del lloc de treball amb dret a remuneració. Es preveuen:

  • Cinc dies per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora al mateix domicili i que en requereixi la cura efectiva.
  • 4 dies retribuïts per al nou dret a absentar-se de la feina per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents i imprevisibles, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la presència immediata de la persona treballadora. En cas de permís per mort del cònjuge (2 dies), es tenen en compte les parelles de fet.
  • Reducció de jornada: aquest dret beneficia els qui necessitin encarregar-se de la cura directa d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat del cònjuge o parella de fet, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, sempre que no existissin familiars per consanguinitat directa fins al segon grau.
  • S'amplia el dret a la reducció de jornada per tenir cura de fills o persones a càrrec amb discapacitat que siguin menors de 26 anys i que tinguin càncer o una altra malaltia greu, quan el grau de discapacitat superi el 65%, sempre que aquesta condició s'acrediti abans de fer els 23 anys.
  • 15 dies naturals en cas de registre de parella de fet.

 

El tracte desfavorable dispensat a dones o homes per a l’exercici dels seus drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral serà constitutiu de discriminació per raó de sexe.

En el cas de les famílies monoparentals, el progenitor únic podrà gaudir de les ampliacions completes de suspensió del contracte per al supòsit de famílies amb dues persones progenitores en cas de discapacitat del fill o filla o en naixements múltiples.

El nou text també estableix garanties perquè les persones treballadores no puguin patir perjudicis a conseqüència de l’exercici d’aquests nous drets de conciliació.

 

Pròrroga de les mesures laborals vinculades amb el gaudiment d'ajudes públiques

Així mateix, el Reial decret llei prorroga les mesures laborals vinculades amb el gaudi d’ajuts públics. D'aquesta manera, l'augment dels costos energètics no pot constituir causa objectiva d'acomiadament fins al 31 de desembre del 2023. L'incompliment d'aquesta obligació comporta el reintegrament de l'ajut rebut.

Les empreses que s'acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes per causes relacionades amb la invasió d'Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no podran utilitzar aquestes causes per fer acomiadaments.

 

Modificacions estructurals de societats mercantils

La norma transposa la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, per la qual es modifica la Directiva (UE) 2017/1132 pel que fa a les transformacions, fusions i escissions transfrontereres.

Entre els objectius del Reial decret llei hi ha el d’establir un marc jurídic harmonitzat amb els socis de la UE per millorar la transparència en aquest tipus d'operacions; consolidar els drets de socis, creditors i treballadors de les empreses involucrades; i obliga a publicitar aquest tipus de procediments, així com a protegir i donar seguretat a creditors i treballadors abans que s'iniciï el procediment.

La nova norma també facilita i simplifica el treball jurídic a l’hora d’analitzar les operacions de modificació estructural de societats mercantils en operacions internes europees i extraeuropees; fomenta el diàleg social; i té en compte els interessos de totes les parts interessades. També està alineada amb la llibertat d’establiment per a les societats i empreses; i constitueix un dels principis fonamentals del dret europeu recollit als articles 49 i 54 del Tractat de Funcionament de la UE.

A més, comprèn tant la creació com l'administració de les societats en les condicions fixades per la legislació de l'Estat membre corresponent, així com la seva mobilitat intraeuropea. Segons preveu la nova norma, aquesta mobilitat dins de la UE ha de ser promoguda per millorar el funcionament del mercat interior, en el marc creixent d'internacionalització dels operadors econòmics.

Per abordar la transposició, s'ha integrat tot el règim de modificacions estructurals, internes i transfrontereres, en un marc normatiu únic, ampliant el règim de les operacions intraeuropees, en la mesura que sigui possible, a les operacions internes per evitar asimetries i diferències, de manera que si escau puguin afavorir un risc de recerca d'una jurisdicció de conveniència en un àmbit intern i transfronterer.

 

Pròrroga del descompte en gasoil per al transport professional per carretera

El reial decret llei inclou la pròrroga fins al 31 de desembre de 2023 de la bonificació als combustibles per al sector del transport professional per carretera.

La mesura s'articula en dues fases: la primera inclou la pròrroga del descompte de 10 cèntims per litre de combustible consumit fins al 30 de setembre del 2023, i la segona una bonificació de 5 cèntims d'euros entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre del 2023.

D'altra banda, s'estableix un sistema d'ajudes directes per a les empreses i els treballadors autònoms que no es beneficien de la devolució del gasoil professional. Els beneficiaris hauran de sol·licitar l’ajut a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària entre el 18 de setembre i el 31 d’octubre de 2023, i, una vegada aprovat, s’abonarà en un únic pagament.

La bonificació es calcula estimant el consum, per tipus de vehicle, en un període de sis mesos: de l'1 de juliol del 2023 al 31 de desembre del 2023. Així, tenint en compte les diferents quanties fixades per a cada trimestre, els ajuts per vehicle per a tot el període són les següents:

 

Vehicle

Import

(euros)

Mercaderies pesant. Camió. MDPE amb MMA ≥ 7,5 t i tipus de carburant GLP, GNC o GNL.

1.845

Mercaderies pesant. MDPE amb MMA≥7,5 t, tipus de combustible gasoil i domiciliat a les Canàries, Ceuta o Melilla.

1.350

Mercaderies pesant. Camió. MDPE amb MMA<7,5 t.

500

Mercaderies lleuger. Furgoneta. MDLE.

225

Ambulància VSE.

225

Taxis. VT. amb tipus de combustible GLP, GNC o GNL.

205

Taxis. VT amb tipus de combustible gasolina. VT amb tipus de combustible gasoil i domiciliat a les Canàries o taxis domiciliats a Ceuta o Melilla o sense aparell taxímetre.

150

Vehicle lloguer amb conductor. VTC.

150

Autobús. VDE i tipus de carburant GLP, GNC o GNL.

1.025

Autobús. VDE i tipus de combustible gasoil i domiciliat a les Canàries, Ceuta o Melilla.

750

Autobús urbà d'acord amb la classificació per criteris d'utilització del Reglament General de Vehicles i tipus de combustible GLP, GNC o GNL.

1.025

Autobús urbà d'acord amb la classificació per criteris d'utilització del Reglament General de Vehicles, tipus de combustible gasoil i domiciliat a les Canàries, Ceuta o Melilla.

750

 

 

Mesures contra la inflació dels aliments

Per mitigar l'increment dels preus, les rebaixes d'IVA es mantenen del 4% al 0% en els productes de primera necessitat (pa, ous, fruites i verdures) i del 10% al 5% en altres productes bàsics, com la pasta i els olis. Aquestes rebaixes tributàries romandran en vigor fins al 31 de desembre del 2023, sempre que la taxa interanual de la inflació subjacent estigui per sobre del 5,5%. Si cau per sota d'aquesta taxa al mes de setembre, la dada de la qual es coneixerà al mes d'octubre, es recuperaria el tipus impositiu habitual d'IVA als aliments abans referits en els dos últims mesos previstos per a l'aplicació de la mesura. És a dir, des de l’1 de novembre.

 

Preu del butà i facilitats per a la recàrrega elèctrica

Es prorroga fins al pròxim 31 de desembre el preu màxim de venda de la bombona de butà de 19,55 euros que es va establir el juny de l’any passat. El preu màxim de venda de la bombona és regulat i es revisa bimestralment.

Igualment, la norma impulsa la mobilitat sostenible, en facilitar la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics de gran potència. Concretament, declara d'utilitat pública totes les estacions de recàrrega que tinguin una potència superior a 3 MW, eximint de la necessitat d'obtenir autorització administrativa les instal·lacions que estiguin per sota d'aquesta potència.

 

Deducció per compra de vehicle elèctric

Aquest reial decret-llei inclou una deducció del 15% a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per a la compra d'un vehicle elèctric nou. Aquesta desgravació que ara entra en vigor s'estendrà fins al 31 de desembre del 2024. La mesura serà susceptible d'ampliar-se el desembre del 2025 quan es doni el vistiplau a l'addenda del Pla de Recuperació que el Consell de Ministres va aprovar a principis d'aquest mes.

A més del pagament complet, s'admeten altres opcions per accedir a la desgravació. Una és l'abonament al venedor d'una quantitat a compte per a l'adquisició del vehicle de, com a mínim, el 25%. En aquest cas, la deducció es durà a terme en el període en què s'aboni aquesta quantitat de bestreta. La base màxima de la deducció serà de 20.000 euros, xifra constituïda per l'adquisició, les despeses i els tributs inherents a una compra d'aquest tipus.

Com a complement a aquests avantatges per a la compra del vehicle elèctric, es fomenta amb mesures semblants la instal·lació de punts de recàrrega per a aquests cotxes. Els particulars podran accedir a una deducció del 15% a l'IRPF si instal·len aquests punts endollables per recarregar la bateria en un immoble de la seva propietat. El requisit és fer-ho abans del 31 de desembre del 2024 i que aquest sistema no estigui vinculat a una activitat econòmica.

 

Sector primari

Es mantenen les ajudes extraordinàries i temporals per a la compra de gasoil agrari i pesquer fins al pròxim mes de desembre i s'amplien els potencials beneficiaris de les mesures d'accés al crèdit, així com el crèdit mitjançant la línia ICO-MAPA-SAECA a cooperatives, entre d'altres.

 

Suport a la indústria electrointensiva

El Govern prorroga fins al 31 de desembre l'exempció sobre el 80% de l'import dels peatges elèctrics de què es beneficien aquest tipus d'empreses des de l'1 de gener del 2022. La mesura s'acompanya d'una disposició per la qual s'habilita el traspàs a 2023 del superàvit del sistema elèctric del 2022.

 

Nou termini en la tramitació de plantes renovables

S'amplia sis mesos el termini perquè aquests projectes obtinguin l'autorització de construcció. Els projectes, en tot cas, es culminaran abans de superar els cinc anys des que van iniciar la tramitació.

 

Millora retributiva per a la cogeneració

El Reial decret llei modifica les referències de preus dels mercats elèctrics i dels combustibles introduïts a les fórmules que defineixen els paràmetres retributius de les plantes de cogeneració, biomassa i residus.

 

Avals per a la compra de primer habitatge

El Reial decret llei inclou l'aprovació d'una línia d'avals del 20% adreçada a joves i a famílies amb menors a càrrec seu per a la cobertura parcial per part de l'Estat dels préstecs hipotecaris, per un import màxim de fins a 2.500 milions d'euros.

Els avals estan dirigits a joves de fins a 35 anys i famílies amb menors a càrrec seu sense límit d'edat amb ingressos individuals de fins a 37.800 euros bruts a l'any (4,5 vegades l'IPREM). En cas que l'habitatge sigui adquirit per dues persones, el límit d'ingressos s'elevarà al doble. És a dir, els ingressos dels dos adquirents no poden superar, en conjunt, la suma del límit establert per a cadascú.

La mesura compta amb factors de millora en funció del nombre de fills i de si és una família monoparental. Així, aquest límit s'incrementarà en 0,3 vegades l'IPREM (2.520 euros bruts anuals) per cada menor a càrrec i, a més, en el cas de família monoparental el límit es podrà incrementar un 70% addicional.

 

Pròrroga de la suspensió dels desnonaments

El Govern ha estès fins a final d'any la suspensió dels desnonaments per reforçar el dret a l'habitatge i protegir les llars vulnerables en el marc de l'extensió de la vigència del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. En concret, el Consell de Ministres ha aprovat ampliar fins al 31 de desembre del 2023 la suspensió dels desnonaments i llançaments d'habitatge habitual per a persones i famílies vulnerables.

 

Pròrroga dels descomptes al transport públic

Així mateix, el Consell de Ministres ha aprovat la pròrroga del paquet d'ajudes directes per promoure una rebaixa d'almenys el 50% del preu dels abonaments i títols multiviatge del transport públic col·lectiu urbà i interurbà durant el segon semestre del 2023. Així, el Govern ha decidit subvencionar durant sis mesos més la rebaixa del 30% del transport a les comunitats autònomes i les entitats locals que es comprometin a implantar i complementar els descomptes perquè, com a mínim, es redueixi a la meitat el preu dels serveis de transport terrestre de la seva competència per als viatgers habituals.

 

Publicació al BOE. 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.