Es modifiquen diversos reglaments generals en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social

31 juliol 2015
Reial Decret 708/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reglaments generals en l’àmbit de la Seguretat Social per a l’aplicació i desenvolupament de la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social, i d'altres disposicions legals

El passat 25 de juliol de 2015 es va publicar al BOE el Reial Decret, de 24 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reglaments generals en l’àmbit de la Seguretat Social per a l’aplicació i desenvolupament de la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social, i d'altres disposicions legals. El Reial Decret desenvolupa el nou sistema de liquidació directe de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta.

Aquest Reial Decret s’estructura en quatre articles, els quals modifiquen diferents Reglaments generals i les seves disposicions transitòria, derogatòria i finals.

Article I. Modificació del Reglament general sobre inscripció d´empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 84/1996, de 26 de gener.

Aquestes modificacions estan dirigides a la consecució d´una millor simplificació i uniformitat en la gestió dels actes d’enquadrament d’empreses i treballadors en els diferents règims de la Seguretat Social.

Les modificacions més destacables són:

 • S´haurà de comunicar a la TGSS el codi de conveni col·lectiu que sigui d´aplicació, quan es procedeixi a la inscripció de l´empresa (les que ja es troben inscrites tenen un termini de sis mesos per comunicar aquesta dada); quan es produeixi una variació del codi de conveni, i quan es presenti la sol·licitud d´alta d´un treballador, manifestant-se quin conveni li és aplicable.
 • El termini per a la comunicació de la variació de dades es modifica de 6 a 3 dies. Entre aquestes variacions trobem les relacionades amb la inscripció de l´empresari, l´extinció de l´empresa, i les altes, variacions i baixes de dades dels treballadors en matèria d´afiliació.
 • Desapareix la possibilitat de comunicar les sol·licituds d´alta dels treballadors pels procediments especials; s´hauran de fer sempre mitjançant el sistema RED.
 • En el supòsit que les afiliacions es realitzin fora de termini, però es repercuteixin les cotitzacions, s´accepta que els seus efectes es retrocedeixin al dia en què les variacions es produeixin.
 • Les comunicacions quant a les altes, variacions i baixes dels representants de comerç les realitzarà l´empresari per a qui treballin.
 • S´introdueix l´obligació de conservar per un període mínim de quatre anys els documents relatius a la inscripció, l’afiliació i les altes, baixes i variacions de dades sobre inscripció d´empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades dels treballadors a la Seguretat Social.

Article II. Modificació del Reglament general sobre cotització i liquidació d´altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre.

Aquestes modificacions donen una nova regulació als diferents tràmits relatius a la liquidació de quotes i a la impugnació.

Les principals novetats són:

 • L´adopció de la sistematització respecte dels models de liquidació directa, d´autoliquidació i de liquidació simplificada.
 • L´adaptació del Reglament a la forma, terminis i requisits del sistema de liquidació directa, detallant alguns aspectes del nou procediment.
 • El desenvolupament de la facultat de control de les liquidacions atribuïdes a la TGSS, així com la capacitat de comprovació de la veracitat i procedència de les compensacions i deduccions atribuïdes a les entitats gestores i col·laboradores.
 • Modificacions de determinats aspectes de la cotització d´alguns col·lectius, com el de representant de comerç, dels artistes en espectacles públics, dels treballadors del mar, i del contracte a temps parcial i de relleu

Article III. Modificació del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, d´11 de juny.

Aquestes modificacions aborden diferents aspectes de la gestió recaptatòria amb la finalitat que s’estenguin d’una manera més clara i uniforme els tres models de liquidació de quotes que coexisteixen com a conseqüència de les mesures adoptades mitjançant la Llei 34/2014, de 26 de desembre.

Destaquem les següents novetats:

 • Modificació de la forma en què s´han de realitzar les notificacions dels actes de gestió recaptatòria, mitjançant la seu electrònica de la Seguretat Social.
 • Introducció d´un nou tipus de justificant de pagament per efectuar els ingressos en el sistema de liquidació directe.
 • La compensació en les liquidacions directes de quotes les realitzarà la TGSS sempre que es pugui dur a terme la liquidació dels treballadors afectats.
 • Els supòsits en què procedirà l´emissió i notificació d´una reclamació de deute i un acte de liquidació s´adapten al procediment de liquidació directe.

Article IV. Modificació del Reglament general de la gestió financera de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1391/1995, de 4 d’agost.

 • S´introdueixen novetats en els moviments financers i operacions de tresoreria, amb l´objectiu que la TGSS pugui realitzar una gestió de tresoreria més activa.

Més informació:

DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL

Sra. Itziar Ruedas

Correu electrònic: iruedas@pimec.org

Telèfon: 93 496 45 00

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.