És lícit el pacte de devolució de l’import de formació específica habilitadora per a la contractació quan s’extingeix la relació laboral?

28 juny 2022

Recentment, el Tribunal Suprem ha dictat una sentència en la qual determina que és lícit i ajustat a dret un pacte en virtut del qual una persona treballadora es compromet a retornar el cost d’un curs d’habilitació abonat anticipadament per l’empresa.

Una empresa que desenvolupa dues línies d’activitat -per una banda, actua com a operadora aèria i, per altra banda, opera com a centre de formació de pilotatge- necessitava cobrir una vacant de pilot per a la seva operadora aèria, vacant que requeria la possessió d’una habilitació específica per tal de poder pilotar determinats avions.

L’empresa, en trobar una persona candidata, va oferir impartir el curs en la seva pròpia empresa i en el seu centre de formació de pilotatge, abans de formalitzar la contractació laboral.

El 31 de gener de 2017, una vegada iniciada la formació, es va formalitzar un contracte laboral amb la categoria professional “pilot d’aviació” amb la companyia aèria i, amb posterioritat a la contractació laboral les dues parts varen signar un pacte en el qual es declarava expressament que el treballador reconeixia que havia rebut un curs, amb un cost de 19.000 €, que havien estat abonats anticipadament per l’empresa i dels quals amb data 3 de gener de 2018 el treballador havia pagat 7.916,62 €, restant-li pendent de devolució la quantitat d’11.083,38 €. Per al pagament d’aquesta quantitat pendent, es pactava el descompte a les subsegüents nòmines mensuals d’un import de 426,28 €.

La segona clàusula del pacte assenyalava que, en el cas d’extingir-se el contracte en els dos anys següents a la finalització del curs per una sèrie de causes (entre les quals s’incloïa l’acomiadament disciplinari declarat judicialment com a procedent o no impugnat pel treballador), la persona treballadora quedaria obligada a abonar a l’empresa una quantitat equivalent al cost del curs que estigués pendent de devolució.

El 10 d’agost de 2018 el treballador va ser acomiadat per motius disciplinaris i, tot i que va impugnar l’acomiadament, l’acció es va declarar com a caducada per haver-se impugnat fora de termini. L’empresa va demandar el treballador, reclamant el pagament de la quantitat pendent de pagament del préstec concedit per a fer el curs.

Es planteja si és vàlid i ajustat a dret el pacte en virtut del qual una persona treballadora es compromet a retornar, mitjançant descomptes mensuals a les nòmines, el cost d’un curs d’habilitació abonat anticipadament per l’empresa, havent de retornar, així mateix, la quantitat pendent de pagament al moment de l’extinció del contacte de treball, si aquest s’extingeix per determinades causes, entre les quals s’incloïa l’acomiadament disciplinari.

Considera l’Alt Tribunal, en referència a la doctrina pacífica conforme a la STS 386/2020 i la SAN 11/10/2018, que el pacte de devolució és vàlid i ajustat a dret en tractar-se d’un pacte en funció del qual l’empresa tan sols anticipava, però no pagava, els cursos d’habilitació que eren imprescindibles per a la posterior contractació i per poder operar amb aquesta flota d’avions. 

De fet, cal indicar que, tot i que en alguns casos les parts denominin el pacte com a pacte de permanència, no ho són pròpiament els previstos a l’article 21.4 de l’Estatut dels Treballadors, en la mesura que aquest tipus de pactes es limitin únicament a identificar aquelles quantitats pendents de pagament i el fraccionament a detraure de les nòmines mensuals.

 

Més informació:

Marc Bueno mbueno@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.