Es flexibilitzen certes restriccions en el comerç al detall derivades de l'emergència sanitària provocada per la covid-19 a petits municipis i als ens locals d'àmbit territorial inferior

25 maig 2020
Et facilitem un resum de l’Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l'emergència sanitària provocada per la covid-19 a petits municipis i als ens locals d'àmbit territorial inferior.

Aquesta Ordre té per objecte flexibilitzar certes restriccions en els municipis de menor grandària que encara es troben en Fase 0 i Fase 1.

Que s’entén per municipis de menor grandària?

Es consideraran municipis de menor grandària aquells municipis o ens d'àmbit territorial inferior al municipi que tenen menys de 10.001 habitants i densitat de població inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat.

 

A qui afecta aquesta Ordre?

  • Sense perjudici del que es disposa en matèria de mobilitat per a cada fase, es podran beneficiar de les mesures contingudes en aquesta Ordre aquells residents que figurin empadronats al municipi o ens d'àmbit territorial inferior al municipi, així com aquelles persones que hagin estat els últims 14 dies al municipi o ens d'àmbit territorial inferior al municipi.
  • Les persones vulnerables a la covid-19 també podran fer ús de les habilitacions sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i que mantinguin rigoroses mesures de protecció.

NO podran fer ús de les habilitacions d'aquesta Ordre les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per covid-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de covid-19.

 

Flexibilització de les restriccions en establiments del sector comercial minorista

A continuació, presentem les implicacions per al sector comercial minorista que preveu l’Ordre SND/427/2020, de 21 de maig.

* L'obertura dels següents establiments estarà condicionada al compliment de les mesures generals i específiques en matèria d'higiene i prevenció que recull l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig (flexibilització d’algunes restriccions en Fase 2).

 

Mercat de marxants

Quan així ho decideixin els ajuntaments o òrgans de govern dels ens locals d'àmbit territorial inferior al municipi, els mercats que desenvolupen la seva activitat a l'aire lliure o de venda no sedentària a la via pública podran procedir a la seva reobertura, donant preferència a aquells de productes alimentaris i de primera necessitat, i procurant que sobre els productes comercialitzats en els mateixos es garanteixi la no manipulació per part dels consumidors.

Els ajuntaments i els òrgans de govern dels ens locals d'àmbit territorial inferior al municipi, segons correspongui, establiran els requisits de distanciament entre llocs i les condicions de delimitació del mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.

En tot cas, es garantirà l'aplicació de les limitacions establertes en l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

 

Establiments d'hostaleria i restauració

Es pot procedir a la reobertura al públic dels establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local, llevat dels locals de discoteques i bars d'oci nocturn, segons el que estableix el capítol IV de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig (flexibilització de restriccions en Fase 2).

La prestació de servei de terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració es realitzarà conforme al que preveu l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig (flexibilització de restriccions en Fase 1).

 

Altres mesures de flexibilització

Així mateix, l’Ordre SND/427/2020 preveu altres mesures de flexibilització en àmbits relacionats amb la mobilitat, la prestació de serveis socials, vetlles i enterraments, llocs de culte, biblioteques i activitat esportiva.

 

Cogobernabilitat amb les comunitats autònomes

Les comunitats autònomes, els municipis i els ens locals de menor grandària podran sol·licitar al Ministeri de Sanitat la suspensió de l'aplicació d'aquesta Ordre quan es consideri que hi ha una situació de risc per a la població o quan el nombre de casos de covid-19 hagués crescut de forma sostinguda durant les dues setmanes anteriors a la sol·licitud.

De manera excepcional, quan les particularitats del municipi de menor grandària així ho aconsellin, la Comunitat Autònoma podrà sol·licitar la flexibilització d'altres mesures.

 

Adaptabilitat funcional

Els ajuntaments i òrgans de govern dels ens locals d'àmbit territorial inferior al municipi, en col·laboració amb les diputacions, cabildos insulars i/o autoritats comarcals, i sota la coordinació de les CCAA, podran elaborar i aprovar plans d'adequació dels espais públics.

En particular, es podrà ordenar l'ús de l'espai públic a través de mesures com: l'ampliació de zones de vianants; la recuperació i adaptació de zones verdes i altres espais lliures, inclosos muntanyes comunals o municipals; la definició de vials per a bicicletes, patinets i vehicles similars, i per a vianants; l'accés a l'ordenació de la circulació en sentits únics; la zonificació de les zones de bany públic en platges, rius o llacs quan estigui permès, o l'ús de mobiliari semipermanent que permeti una distribució horària de l'espai públic.

D’acord amb la legislació sectorial aplicable, els municipis i ens locals d'àmbit territorial inferior a la mateixa podran adoptar mesures restrictives en l'accés als espais naturals de la seva competència quan considerin que hi ha risc de formació d'aglomeracions.

Aquestes mesures han d'incloure, entre d'altres, el control de l'aforament dels aparcaments i de les vies d'accés, així com el reforçament de la vigilància en matèria de protecció del medi natural.

 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 93 496 45 00 (per a socis de PIMEC) o al 936 061 500 (per a no socis).

 

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.