ERTOs de força major aprovats per silenci administratiu i durada de les mesures de suspensió de contractes o reducció de jornada

02 abril 2020

El RDL 9/2020, de 27 de març, confirma que les sol·licituds a l’Autoritat Laboral de constatació de la força major vinculada a la crisi del Covid-19, per tal d’aplicar mesures temporals de suspensió de contractes de treball o de reducció de la jornada laboral, s’han d’entendre estimades per silenci administratiu amb valor positiu en el cas que no es dicti resolució expressa en el termini de 5 dies (article 22.2.c del RDL 8/2020).

Sobre la regulació de la durada màxima d’aquests ERTOs, la limitació és aplicable tant si recau resolució expressa com si són resolts per silenci administratiu. D’una banda, al preàmbul de la norma el legislador explica que en aquests expedients el silenci és positiu de conformitat amb el que preveu l’article 24 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. D’altra banda, si el silenci fos negatiu o desestimatori, no s’aplicaria cap limitació temporal a les mesures, que en cap cas es podrien aplicar perquè no es podria concloure que existeix una força major no declarada expressament per l’Autoritat Laboral. Això vol dir que l’aplicació de la limitació temporal als expedients resolts per silenci administratiu només adquireix sentit si és un silenci amb valor positiu.

La durada dels ERTOs per força major és la mateixa que la de l’estat d’alarma i de les seves possibles pròrrogues, amb independència de les dades, períodes o durada que les empreses hagin indicat a les seves sol·licituds a l’Autoritat Laboral o de les que puguin assenyalar quan gestionin amb l’entitat gestora les sol·licituds col·lectives de la prestació de desocupació.

Recordem que, a data d’avui, la durada de l’estat d’alarma previst al Decret 463/2020, de 14 de març, ha estat prorrogada fins a les 00:00 hores del dia 12 d’abril de 2020, segons el que disposa el Decret 476/2020, de 27 de març. Per tant, als efectes d’aplicació de les mesures de suspensió de contractes o de reducció de jornada, tindran una durada màxima, com a límit temporal, fins a les 00:00 hores del dia 12 d’abril o fins a la nova data que es pogués fixar en una nova pròrroga.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.