Entrada en vigor de l’Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

27 setembre 2019
Entre octubre i novembre s’haurà de presentar l’autoliquidació corresponent als exercicis 2017, 2018 i 2019. A partir del 2020, el període per presentar l’autoliquidació serà de l’1 al 30 de juny.

Aquest impost va ser aprovat mitjançant la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, i no va entrar en vigor en el seu moment perquè el Govern Central va presentar recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta norma. Amb sentència de data 26 de març de 2019, el Tribunal Constitucional ha declarat la constitucionalitat d’aquest impost i, per tant, és plenament aplicable de forma retroactiva des de la data d’aprovació inicial. En conseqüència, s’han de presentar les autoliquidacions corresponents als exercicis 2017, 2018 i 2019.

Aquest impost grava la tinença d’actius no productius situats a Catalunya per part de les persones jurídiques i de les entitats sense personalitat jurídica amb objecte mercantil residents a Catalunya. A efectes de l’impost, es consideren actius no productius:

 1. Béns immobles.
 2. Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
 3. Embarcacions de lleure.
 4. Aeronaus.
 5. Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
 6. Joies.

Els béns immobles han d’estar situats en el territori de Catalunya, mentre que els restants actius no productius han de ser titularitat dels subjectes passius domiciliats també a Catalunya.

Es considera que els actius són no productius:

 1. Si se cedeixen de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades a aquests, directament o per mitjà d'entitats participades per qualsevol d'ells, i es destinen totalment o parcialment a l'ús propi o a l'aprofitament privat, tret que utilitzar-los constitueixi rendiment en espècie, d'acord amb el que disposa la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques. En el cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a finalitats particulars, es considera actiu no productiu només la part o proporció que es destina a aquestes finalitats.
 1. Si se'n cedeix l'ús, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones físiques vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d'ells, per a ésser destinats totalment o parcialment a usos o aprofitaments privats, llevat que els propietaris, socis, partícips o persones vinculades satisfacin per a la cessió del bé el preu de mercat, treballin de manera efectiva a la societat i percebin per això una retribució d'import superior al preu de cessió. Es consideren actius productius els que són arrendats a preu de mercat als propietaris, socis i partícips o a persones vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d'ells, i són destinats a l'exercici d'una activitat econòmica.
 1. Si no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic. Són actius afectes a una activitat econòmica els que, com a factor o mitjà de producció, s'utilitzen en l'explotació de l'activitat econòmica del subjecte passiu. Per excepció, no es consideren actius no productius aquells que hagin estat adquirits amb els beneficis no distribuïts obtinguts per l’entitat procedents del desenvolupament d’una activitat econòmica (o de dividends procedents d’entitats participades amb ingressos derivats d’activitats econòmiques en almenys un 90%)

Base imposable: Està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius en la data de meritació de l’impost (l’1 de gener de cada any, excepte per a l’any 2017, en què l’impost es merita el 30 de Juny de 2017).

Els actius s'han de valorar, a efectes de l'impost sobre els actius no productius, d'acord amb les regles següents:

 1. El dret real de superfície, el dret real d'usdefruit, el dret real d'ús i el dret de propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la Llei de pressupostos corresponent.
 2. Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, pel seu valor de mercat. Si escau, s'apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efectes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions vigents en la data de meritació de l'impost.
 3. Els objectes d'art, antiguitats i joies, pel seu valor de mercat en la data de meritació de l'impost.
 4. Els béns de l'ús dels quals se sigui cessionari com a conseqüència d'una operació d'arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als arrendaments en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 5. Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s'han de valorar pel seu valor de mercat.

La quota de l’impost es determina per aplicació de la següent escala a la base imposable:

      Base liquidable          Quota íntegra          Resta base liquidable            Tipus aplicable

        fins a (euros)                    (euros)                          fins a (euros)                                 (%)

                         0,00                        0,00                              167.129,45                          0,210

                 167.129,45                     350,97                              167.123,43                           0,315

                334.252,88                     877,41                             334.246,87                           0,525

                668.499,75                  2.632,21                           668.500,00                           0,945

              1.336.999,75                 8.949,54                         1.336.999,26                            1,365

             2.673.999,01                 27.199,58                        2.673.999,02                            1,785

             5.347.998,03                 74.930,46                        5.347.998,03                            2,205

          10.695.996,06               192.853,82                       En endavant                             2,750

 

La declaració i autoliquidació de l’impost corresponent als exercicis 2017, 2018 i 2019 s’ha de presentar entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de novembre de 2019. El model de declaració es l’aprovat per l’Ordre VEH/123/2019, de 20 de juny, per la qual s’aprova el model d’autoliquidació 540 de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.