Entra en vigor el Reial decret llei que regula les condicions ambientals en el treball a l'aire lliure

15 maig 2023

El 13 de maig ha entrat en vigor el Reial decret llei 4/2023, d'11 de maig, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 12 de maig. Aquest nou Reial decret llei suprimeix l’apartat 5 de l'annex III del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Aquesta modificació també implica la introducció d'una nova disposició addicional que regula les condicions ambientals en el treball a l'aire lliure i l’aplicació a totes les activitats incloses en l'article 1.2 del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril (mitjans de transport, obres de construcció, indústria extractiva, vaixells de pesca, agricultura i treballs forestals).

La nova disposició addicional única estableix que, quan es desenvolupin treballs a l'aire lliure i en els llocs de treball que no puguin quedar tancats a causa de l'activitat desenvolupada, hauran de prendre's mesures adequades per a la protecció de les persones treballadores enfront de qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloent-hi temperatures extremes. Aquestes mesures hauran de derivar de l'avaluació de riscos laborals i tindran en compte les característiques de la tasca que es desenvolupi i les característiques personals o l'estat biològic conegut de la persona treballadora.

En aquells casos en què no pugui garantir-se la deguda protecció de la persona treballadora, les mesures preventives inclouran la prohibició de desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia en les quals concorrin fenòmens meteorològics adversos, inclosa la calor.

En el supòsit en el qual s'emeti un avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja o vermell, serà obligatòria l'adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista.

Aquesta modificació de la normativa pretén garantir la protecció de les persones treballadores que desenvolupen la seva activitat a l'aire lliure, especialment en situacions de temperatures extremes o fenòmens meteorològics adversos. Tanmateix, aquestes poden tenir un impacte significatiu en les MIPIMES en les que la seva activitat es duu a terme a l'aire lliure. A més, hi ha activitats que són purament estivals i que amb aquesta prohibició no es podrien dur a terme, com per exemple socorristes en platges o piscines i altres activitats de lleure.

La prohibició pot afectar a la productivitat de les empreses, sobretot a les MIPIMES. Si aquestes no poden operar en condicions de calor, és possible que hagin de tancar temporalment, la qual cosa pot afectar la seva capacitat econòmica i financera.

També és possible que les empreses hagin de demorar els lliuraments dels seus treballs o retardar la producció a causa de la impossibilitat de treballar en determinats moments del dia o en dies específics. Això podria provocar pèrdua de clients i traduir-se en pèrdues econòmiques per a les empreses, i per això s'haurien de preveure mesures que permetin preservar al màxim la seva viabilitat.

PIMEC recorda que les empreses ja tenen obligació de garantir mesures de prevenció adequades per les persones, i que PIMEC col·labora de manera recurrent en les campanyes per la prevenció dels riscos vinculats a la calor i l’estrès tèrmic. I en aquest sentit, considera que ha faltat concertació de les mesures proposades pel Govern, però també, l’enfocament d’una qüestió és un problema general, no de les empreses, i per això, cal afegir-hi alternatives per les situacions en les quals no es pugui continuar l’activitat.

 

Més informació: jmcuberes@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.