Encara no has implantat un pla d’igualtat a la teva pime?

07 juny 2017
S'obre la convocatòria de subvencions per establir plans d'igualtat a les petites i mitjanes empreses

Els plans d’igualtat formen part del conjunt d’actuacions en favor de la igualtat entre gèneres i de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Es considera com una de les eines principals d’intervenció per tal d’afrontar les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en els diferents àmbits socials, però no exclusivament en l’àmbit del treball i de l’ocupació.

 Un pla d’igualtat, segons l’article 46 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

 Els plans d’igualtat fixen els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

El pla d’igualtat és una clara inversió per garantir els objectius integrals de l’entitat, per introduir a les empreses formes innovadores de gestió i millora de la seva eficàcia organitzativa, de manera que es contribueix a crear una imatge positiva de l’entitat.

Els plans d’igualtat han d’incloure totes les persones de l’empresa i han de tractar les següents matèries: accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació laboral personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

Les empreses que tenen l’obligació d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat són les següents:

·         Si tenen més de 250 persones en plantilla

·         Si hi estan obligades pel seu propi conveni col·lectiu

·       Quan l’autoritat laboral ho hagués acordat en un procediment sancionador, on s’hagi especificat la substitució de la sanció per la implantació d’un pla d’igualtat.

Per a la resta d’empreses, la implantació de plans d’igualtat és voluntària, prèvia consulta amb la representació legal de la plantilla. Però, cada vegada més, per a l’accés a la contractació pública l’Administració requereix que les empreses disposin d’un pla d’igualtat.

Els grups d’empresa que tinguin obligació d’elaborar plans d’igualtat hauran d’elaborar-ne un per a cada empresa, així com un diagnòstic de situació per a cadascuna d’aquestes.

En el desenvolupament del pla d’igualtat participen els representants del personal i la direcció de l’empresa. Pel que fa a la seva execució, és imprescindible la participació i implicació de tota la plantilla.

D’acord amb la Llei d’igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures, prèvia negociació o consulta amb la representació dels treballadors, per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en l’organització.

El BOE de 27 de maig de 2017 ha publicat l'extracte de la Resolució de 23 de maig de 2017 (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/347808), de l’Institut de la Dona i per la Igualtat d'Oportunitats del Govern espanyol, per la qual es convoquen les ajudes a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat, corresponents a l'any 2017.

Trobareu tota la informació sobre la convocatòria al web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

 El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria. Per tant, el termini de sol·licitud romandrà obert des del 29 de maig de 2017 fins al 16 de juny de 2017, ambdós inclosos.

PIMEC, a través del Departament Jurídic, us ofereix suport i assessorament tècnic en el procés d’elaboració i implantació de plans i mesures d’igualtat.

 

Més informació:

Sra. Itziar Ruedas

Advocada

iruedas@pimec.org

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.