Les empreses poden negar-se a acceptar la retracció de la baixa voluntària quan ha celebrat un precontracte amb una altra persona treballadora

19 maig 2023

El Tribunal Superior de Justícia de Múrcia en la seva sentència de 21 de març de 2023 resol que quan una persona treballadora ha sol·licitat la baixa voluntària, i se’n vulgui desdir, no serà possible en el cas en què l’empresa hagi signat un precontracte amb una altra persona, ja que es generarien uns perjudicis respecte als nous compromisos i obligacions assolides.

La persona treballadora al·legava que, com l’empresa havia canviat les seves condicions de treball de manera substancial, es va veure obligada a demanar la baixa voluntària, però, tot i això, va revocar aquests dos dies abans, i per tant amb anterioritat, a la data d'efectes de la baixa voluntària.

L’empresa, per altra banda, es va oposar i va argumentar que s'estava generant un perjudici tant per a l'empresa com per a la tercera persona treballadora implicada.

El Tribunal argumenta que demanar la retracció del cessament voluntari del contracte dos dies abans del seu venciment genera perjudicis per a l’empresa, ja que ha hagut de fer un procés de selecció i també per a la persona seleccionada, amb la qual s’ha fet un precontracte pel qual es generen uns drets. En concret es generen obligacions i compromisos tant laborals, com professionals i mercantils entre l’empresa i la futura persona treballadora.

És per això, que sent pacífica la doctrina jurisprudencial en les que s’entén que la negativa a la retracció de la baixa voluntària es considera com a acomiadament improcedent, aquesta consideració té lloc en supòsits en els quals això no generava cap perjudici per a l’empresa ni a terceres persones contractades. De contrari, tal com succeeix en el supòsit de la sentència referenciada en haver-se formalitzat un precontracte amb la persona seleccionada per cobrir la vacant, es generarien greus perjudicis pel patrimoni de l’empresa i per la vida de la persona treballadora amb la qual es va signar el precontracte (Sentències del Tribunal Suprem d’1/07/2010, de 20/01/2021 i Sentències del TSJ de Canàries de 25/0/2001 i TSJ de Madrid 02/01/2021).

Com podem veure, aquesta sentència apunta que és vàlida la no retroacció de la voluntat extintiva de la persona treballadora (sigui baixa voluntària o extinció optada per MSCT) en els casos en els quals el moment de retracte, en termini, es doni quan l’empresa ja ha seleccionat a una nova persona candidata i hagi subscrit un precontracte que els vincula i genera drets entre les parts i, per tant, en aquests supòsits es pot considerar vàlid que l’empresa no accepti el retracte sol·licitat per la persona treballadora.

Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb el Departament Jurídic de PIMEC https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/assessoria-juridica

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.