Embargament dels crèdits i segona oportunitat

28 abril 2021
Aixecament de les diligències d’embargament dels crèdits de la Tresoreria General de la Seguretat Social en seu de segona oportunitat.

En matèria d’execució, el Text Refós de la Llei Concursal estableix que un cop s’ha declarat el concurs, les actuacions i els procediments d’execució contra els béns o drets del concurs queden suspeses. A banda d’aquesta suspensió, el legislador preveu que totes les actuacions acomplertes a posteriori es considerin nul·les.

Això no obstant, es preveu l’excepció a la suspensió quan els béns o drets objecte d’embargament no són necessaris per a la continuïtat de l’activitat professional o empresarial del deutor i es tracti d'execucions laborals i execucions administratives.

La qüestió controvertida, en aquest sentit, és la determinació de si un bé o dret objecte d’embargament és necessari per a la continuïtat de l’activitat empresarial o professional de la persona deutora. Doncs si es tracta d’una execució de les que es preveuen com a excepció (laboral o administrativa), però el bé o dret objecte de la mateixa és necessari per a la continuïtat de l’activitat professional, ens trobaríem davant d’una excepció a l’excepció perquè no es podria executar i per tant embargar.

En aquest punt, la doctrina no és unànime a l'hora de determinar si els diners - i per extensió els crèdits - es poden considerar béns i drets necessaris per a la continuïtat de l’activitat. S’aprecien dues postures: la restrictiva i la flexible. La primera exposa que no es poden considerar béns i drets necessaris, atenent que, estant en disposició de la persona concursada, no s’assegura la satisfacció dels crèdits objecte de l’embargament. Per contra, la segona postura, entén que són béns i drets necessaris perquè doten de liquiditat la tresoreria del deutor i per tant, facilitarien el compliment de la finalitat del concurs.

En l’Auto del Jutjat Mercantil de Barcelona de Nº7 de 25 de març de 2021, estima que han de ponderar els interessos i factors concurrents al cas concret i, valorar la situació de cada persona o societat concursada, així com de les seves previsions per al futur.

Ara bé, l'assumpte que coneix el Mercantil Nº7 de Barcelona tracta d’un concurs encaminat a un procediment de segona oportunitat. En aquestes circumstàncies, el magistrat ha considerat que el manteniment de les mesures d’embargament sobre, en aquest cas, la pensió de viudetat, és una actuació contrària a la finalitat del procediment concursal en seu de segona oportunitat perquè el crèdit objecte de l’embargament pot arribar a ser objecte d’exoneració total o parcial en el pla de pagaments.

Coneixes l’eina jurídica de segona oportunitat? Serveix per demanar l’exoneració dels deutes que puguin arrossegar les persones, siguin empresàries o no. 

 

Més informació: Raquel Àlvarez ralvarez@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.