pact-socis-juridic-mercantil

Drets del soci minoritari en la societat de responsabilitat limitada

06 febrer 2023

La Llei de Societats de Capital (LSC) reconeix als socis d’una mercantil un seguit de drets inherents a la seva condició de soci. En l'article 93 LSC, reconeix uns drets mínims inherents per la condició de soci, independentment de la titularitat del nombre de participacions:

  • Participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació de la societat.

  • Assumpció preferent en la creació de noves participacions o dret de subscripció preferent en l’emissió de noves accions o d’obligacions convertibles en accions.

  • Assistir i votar en les Juntes Generals i impugnar els Acords Socials.

  • Dret d’informació.

Això no obstant, la influència del soci en la decisió i adopció d’acords està limitada a la proporció de la seva participació i, a la pràctica, pot comportar un tracte discriminatori per als socis minoritaris. Per evitar tensions i disputes, el legislador pretenen protegir el soci minoritari per compensar i equilibrar les posicions entre socis.

 

Dret a obtenir informació i documentació: especialitats de la Societat de Responsabilitat Limitada

El dret d’informació, reconegut a l’article 196 LSC, es configura com la possibilitat que té qualsevol soci a ser informat, a obtenir documentació i formular preguntes relatives als assumptes de l’ordre del dia contingut en la convocatòria de la Junta. De naturalesa instrumental, la seva finalitat és que el soci disposi de tota la informació necessària per emetre el seu vot en un sentit o en un altre.

L’exercici del dret d’informació s’haurà de fer per escrit amb anterioritat a la celebració de la Junta General o verbalment durant aquesta. En un principi, l’òrgan d’administració està obligat a facilitar la informació o documentació sol·licitada segons el mitjà i el moment en què s’hagi invocat. Això no obstant, aquest dret té un límit. Si l’òrgan d’administració considera que existeixen raons objectives per determinar que la publicitat d’aquesta informació o documents pot resultar perjudicial per a l’interès social, podrà denegar l’accés a la documentació. Com a excepció, l’òrgan d’administració no podrà oposar-s'hi en els supòsits en què la sol·licitud tingui el suport de socis que representin, com a mínim, el 25% del capital social.

En relació amb aquest dret i d’acord amb l’article 272 LSC, qualsevol soci pot obtenir de manera immediata i gratuïta els documents relatius que han de ser sotmesos a la Junta General per a l’aprovació dels comptes anuals, així com l’informe de gestió i l’informe de l’auditor o auditora de comptes. En el cas concret de la Societat de Responsabilitat Limitada, llevat de disposició contrària dels estatuts, els socis que representin el 5% del capital social poden inspeccionar al domicili social, per ells mateixos o acompanyats d’un expert comptable, els documents que serveixin de suport i referència per a l’elaboració dels comptes anuals.

 

Dret a sol·licitar que comparegui un notari a la Junta per aixecar acta notarial

L’acta notarial té per objecte la constatació per escrit de l’existència, la vàlida formació i el contingut exacte dels acords i punts tractats durant la celebració de la Junta, i, igual que l’acta ordinària, la seva finalitat és probatòria, però amb el plus del valor que ofereix un document públic, que blinda la seva validesa, i els acords que es recullin en l'acta es podran executar a partir de la data del seu tancament.

L’article 203 LSC reconeix el dret als socis que representin, almenys, el 5% del capital de la Societat de Responsabilitat Limitada, la possibilitat de sol·licitar amb 5 dies d'antelació a la celebració de la Junta, la presència d’un notari perquè aixequi acta notarial. A més, sense perjudici que la compareixença d’un notari sigui a instància dels socis, els honoraris notarials sempre seran a càrrec de la societat.

 

Dret a sol·licitar la convocatòria de la Junta General

Com a regla general, la competència per convocar la Junta General recau en els administradors i, si fos el cas, en els liquidadors de la societat. Ara bé, els socis minoritaris que representin, com a mínim, el 5% del capital social, poden sol·licitar la convocatòria de la Junta General a través de requeriment notarial, expressant els assumptes a tractar, també amb efectes informatius, és a dir, com a supervisió de la gestió de la societat (Resolució de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 15 de març de 2022).

Els administradors hauran de convocar la Junta General perquè tingui lloc dins del mes següent a la data en què s’hagi efectuat el requeriment i en la convocatòria s’hauran d’incloure els assumptes que hagin estat objecte de la sol·licitud.

 

Dret a sol·licitar un auditor o auditora de comptes

En els supòsits en què és preceptiu el nomenament d’auditor/a o bé quan la persona nomenada no accepti el càrrec o no pugui complir amb les funcions encomanades, qualsevol soci, independentment de la seva participació, pot sol·licitar al registrador mercantil del domicili social de la societat la designació d’un/a auditor/a de comptes.

D’altra banda, en els supòsits en què no és obligatòria la submissió dels comptes anuals a la verificació per un/a auditor/a, els socis que representin, com a mínim, el 5% del capital social poden sol·licitar al registrador mercantil el nomenament d’auditor a càrrec de la societat. En aquest cas, l’exercici d’aquest dret està limitat als 3 mesos següents a comptar des de la data de tancament de l’exercici del qual es pretenen auditar els comptes anuals.

 

Dret de separació

El dret de separació és la facultat que té el soci de desfer el seu vincle amb la societat. Legalment, segons l’article 346 LSC, qualsevol soci està legitimat per exercir aquest dret sempre que no hagi votat a favor de l’acord mitjançant el qual: a) se substitueixi l’objecte social; b) en els casos de les societats que s’hagin constituït amb una durada determinada, es prorrogui aquest termini; c) reactivació de la societat; d) creació, modificació o extinció anticipada de l’obligació de realitzar prestacions accessòries, llevat de disposició en contra dels estatuts.

A més, en les Societats de Responsabilitat Limitada tenen dret a separar-se els socis que no hagin votat a favor de l’acord de modificació del règim de transmissió de les participacions socials.

Especialment, i com a instrument fonamental per a la protecció dels socis minoritaris, a l’article 348 bis LSC es reconeix el dret de separació quan, transcorreguts 5 exercicis des de la inscripció en el Registre Mercantil, la Junta General no acordi la distribució de dividends de, com a mínim, el 25% dels beneficis obtinguts durant l’exercici anterior i que siguin legalment distribuïbles i s’hagin obtingut beneficis durant els 3 exercicis anteriors.

No obstant aquesta disposició, no procedirà l’exercici d’aquest dret si en els estatuts socials es preveu el contrari. Tampoc procedirà en els supòsits en què durant els últims 5 exercicis, el total de dividends distribuïts equivalgui, com a mínim, al 25% dels beneficis legalment distribuïbles registrats en aquest període.

 

Per a més informació sobre els drets del soci minoritari, podeu demanar assessorament a l’àrea mercantil del departament jurídic de PIMEC o a través de l'enllaç:

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/assessoria-juridica

 

 

Raquel Álvarez ralvarez@pimec.org

Advocada Responsable de l'Àrea de Dret Civil i Dret Mercantil del Departament Jurídic de PIMEC.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.