Documentació necessària per a la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives i la finalització del procediment

17 març 2020

Conegudes ja les diferències entre els expedients de regulació d’ocupació per causa objectiva i per causa de força major, cal fer menció a la documentació que s’haurà d’aportar en cada moment del procediment d’un expedient de regulació d’ocupació per a causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives.

En un primer moment s’ha de realitzar una comunicació prèvia i paral·lela a l’obertura del període de consultes a la representació legal de les persones treballadores (RLPT) i a l’autoritat laboral (AL).

En aquesta comunicació inicial s’haurà d’annexar un seguit de documentació que s’ha d’oferir físicament a la RLPT i annexar-la per internet a l’autoritat laboral. En el formulari que tan sols es pot adjuntar una fulla de càlcul relativa als centres de treball i persones treballadores afectades per la decisió i la resta de documentació s’haurà d’aportar en 24 hores a comptar des del moment de presentació mitjançant l’eina de la Generalitat “La meva carpeta”.

El procediment per presentar la comunicació a l’autoritat laboral per internet el podem seguir mitjançant el següent enllaç, on trobarem el formulari a omplir.

En el formulari s’haurà d’especificar:

-          Dades d’identificació de l’empresa o persona física i, en el cas d’empreses, dades de la representació legal (òrgan d’administració).

-          Dades de contacte.

-          Codi de 4 xifres de classificació catalana (CCAE).

-          Seleccionar la modalitat d’expedient de regulació d’ocupació temporal: suspensió de contractes, reducció de jornada temporal o acomiadament col·lectiu.

-          Identificar els centres de treball afectats per l’expedient de regulació d’ocupació temporal.

-          Identificar, segons la modalitat d’expedient, les persones treballadores i la modalitat d’afectació en l’apartat corresponent (cessament definitiu, suspensió de contractes o reducció de jornada.

o   Caldrà identificar expressament si hi ha persones afectades que reuneixin alguna de les següents característiques: són representants legals de les persones treballadores o pertanyen a col·lectius amb drets emparats per llei o conveni o si es procedeix a la rescissió de contractes de persones amb més de 55 anys d’edat.

o   En cas d’acomiadament col·lectiu caldrà tenir en compte aquelles persones acomiadades, per voluntat de l’empresa, en els últims 90 dies, sempre que el motiu de finalització de la relació laboral no s’hagi produït pel transcurs del temps del contracte.

-          Declarar l’existència d’obligació o no sobre efectuar aportacions econòmiques de les empreses i grups d’empreses que:

o   Realitzin un expedient de regulació d’ocupació tenint en plantilla més de 100 persones treballadores.

o   El percentatge de treballadors acomiadats amb 55 anys o més d’edat sigui superior al percentatge de treballadors de 55 anys o més de la totalitat de la plantilla en el moment d’iniciar el procediment.

o   L’empresa o el grup del que formi part bé hagin tingut beneficis en els dos exercicis econòmics anteriors o bé s’obtinguin beneficis en dos exercicis consecutius a comptar des de l’anterior al de presentació de l’expedient i els quatre exercicis següents.

-          Identificar els motius de comunicació i la causa objectiva de l’expedient de regulació d’ocupació:

o   Econòmica: per pèrdues actuals, disminució persistent del nivell d’ingressos/vendes, previsió de pèrdues i/o altres.

o   Tècnica.

o   Organitzativa

o   De producció.

-          Identificar i omplir l’apartat de les mesures previstes: acomiadaments, suspensió de contractes o reducció de jornada.

-          Identificar les dades de comunicacions i notificacions.

-          Annexar el full de càlcul que conté el mateix formulari i que fa referència a les dades dels treballadors afectats:

o   Centres de treball afectats: localitat, codi postal, codi de compte de cotització, segregació per gènere de persones treballadores afectades i plantilla i mesura a adoptar (rescissió, suspensió, reducció de jornada).

o   Categoria professional de les persones treballadores afectades i el total de persones treballadores de l’empresa.

o   Persones treballadores i les seves categories professionals que han estat contractades durant l’últim any, desglossant cada centre de treball per província i comunitat autònoma.

o   Composició de les diferents representacions legals de les persones treballadores: centre de treball, plantilla del centre, nombre de representants i tipus de representació (secció sindical, comitè d’empresa, delegat de personal o sense representació).

o   Informació de la comissió negociadora: nom de la persona, centre de treball, adreça electrònica de notificacions i percentatge de representació.

o   Relació de persones treballadores afectades per l’expedient i per cada centre de treball: nom i cognoms, NIF/NIE, número de afiliació a la Seguretat Social, domicili, data d’ingrés a l’empresa, salari dia/mes, grup professional, categoria professional, si és o no representant legal de les persones treballadores i, si escau per a percentatges diferents respecte a cada persona treballadora, percentatge de reducció de la jornada a aplicar.

-          Seguidament s’haurà de validar, desar i guardar la sol·licitud.

 

Documentació

Un cop omplerta, validada, signada i presentada la comunicació al portal d’internet indicat anteriorment. Caldrà aportar, en un màxim de 24 hores des del moment de la presentació, un seguit d’informació. Hi ha informació comuna i específica respecte de cada causa objectiva (econòmica, tècnica, organitzativa i de producció).

Documentació comuna independentment de la modalitat de la mesura:

-          Còpia de la comunicació d’inici del període de consultes a la representació legal de les persones treballadores i acusament de rebuda.

-          Còpia de la sol·licitud a la representació legal de les persones treballadores de l’informe sobre reestructuracions de la plantilla i reduccions de jornada.

-          Memòria explicativa de les causes.

-          Relació nominal de les persones treballadores afectades (full de càlcul ja annexat a la comunicació telemàtica).

-          Concreció dels criteris de designació de les persones treballadores afectades.

-          Còpia de la comunicació prèvia a les persones treballadores o als seus representants, dels centres de treball afectats, sobre la intenció d’iniciar el procediment.

-          Acta d’atribució de la representació a la comissió negociadora en el cas que no hi hagi representació legal de les persones treballadores al centre de treball afectat.

 

Documentació en supòsits d’acomiadament

Documentació específica per a l’acomiadament col·lectiu per causes econòmiques:

-          Comptes anuals auditats dels 2 últims exercicis econòmics complerts (balanç de situació, comptes de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectius, memòria i informe de gestió.

-          Comptes provisionals en el moment de presentació de la sol·licitud.

-          Declaració responsable de la representació de l’empresa (òrgan d’administració) en el cas de no haver obligació a auditar els comptes anuals.

-          Documentació complementària:

o   En el supòsit de previsió de pèrdues:

§  Els criteris utilitzats per a l’estimació de pèrdues.

§  Informe tècnic sobre el caràcter i l’evolució de les pèrdues fonamentat amb dades dels comptes anuals, del sector, de l’evolució del mercat i de la posició de l’empresa en el mercat.

§  Acreditació del volum i el caràcter permanent o transitori de les pèrdues.

o   En el supòsit de disminució persistent del nivell d’ingressos i vendes:

§  Documentació fiscal o comptable que acrediti la disminució de tres trimestres consecutius i anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

En els casos d’acomiadament col·lectiu per a causes tècniques, organitzatives o de producció s’haurà d’aportar informes tècnics que acreditin la concurrència de les causes:

-          Tècniques: quan es produeixin canvis en l’àmbit dels medis i/o instruments de producció.

-          Organitzatives: quan es produeixin canvis en l’àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal o maneres d’organitzar la producció.

-          Productives: quan es produeixin canvis en la demanda de productes o serveis que l’empresa pretén col·locar en el mercat.

En els casos que l’empresa formi part d’un grup d’empreses s’haurà d’aportar la documentació següent:

-          Si el grup d’empreses té obligació de presentar comptes consolidats i en el grup hi hagi empreses amb la mateixa activitat o participin en el mateix sector i hi hagin saldos deutors o creditors entre les empreses del grup s’haurà d’aportar: els comptes anuals complerts i consolidats i l’informe de gestió de la societat dominant dels últims dos exercicis (comptes que hauran d’estar auditats en el cas que hi hagi obligació).

-          Si no hi ha obligació de presentar comptes anuals consolidats, s’hauran d’aportar els comptes anuals de la resta d’empreses del grup (auditades si escau segons obligacions) que tinguin domicili social a Espanya, que tinguin la mateixa activitat o sector que l’empresa sol·licitant i que hi hagi saldos deutors o creditors amb l’empresa sol·licitant.

En els casos que l’expedient d’acomiadament col·lectiu afecti més de 50 persones treballadores s’haurà d’aportar un pla de recol·locació externa a través d’empreses de recol·locació autoritzades.

En els casos que quedin afectades persones treballadores amb 55 o més anys d’edat, s’haurà deportar una relació d’aquestes (nom, cognoms i DNI/NIE).

 

Documentació en els supòsits de suspensió de contracte i/o reducció de jornada

Documentació comuna independentment de la modalitat de l’expedient:

-          Documentació necessària per acreditar la concurrència de la causa i que es tracta d’una situació conjuntural de l’activitat de l’empresa.

Documentació per a expedients de suspensió i/o reducció de jornada per causes econòmiques:

-          Comptes anuals auditats de l’últim exercici complert: balanç de situació, comptes de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectius, memòria de l’exercici i informe de gestió.

-          Comptes provisionals a data de presentació de la sol·licitud.

En el cas de no tenir obligació d’auditar els comptes, declaració responsable signada per l’òrgan d’administració sobre l’exempció de l’obligació d’auditoria.

Documentació complementària per a causes econòmiques fundades en disminució persistent del nivell d’ingressos i/o vendes:

-          Documentació fiscal o comptable acreditativa de la disminució persistent durant els dos trimestres consecutius immediatament anteriors a la data de presentació i la documentació dels mateixos trimestres en l’exercici anterior.

Documentació complementaria per a causes econòmiques fonamentades en el supòsit de previsió de pèrdues:

-          Els criteris utilitzats per a l’estimació de pèrdues

-          Informe tècnic sobre el caràcter i l’evolució de les pèrdues fonamentat amb dades dels comptes anuals, del sector, de l’evolució del mercat i de la posició de l’empresa en el mercat

-          Acreditació del volum i el caràcter permanent o transitori de les pèrdues.

Documentació en els casos d’expedients de regulació d’ocupació per causes tècniques, organitzatives o productives:

-          S’hauran d’aportar els informes tècnics especificats en l’apartat de “documentació per a supòsits d’acomiadament”.

En els casos que l’empresa formi part d’un grup d’empreses s’haurà d’aportar la documentació especificada en l’apartat de “documentació per a supòsits d’acomiadament”.

 

El procediment i el seguit de documentació que originarà

Durant el període de consultes s’haurà d’aixecar acta de totes les reunions que es duguin a terme amb la comissió negociadora. Transcorregut el termini de negociació de 15 dies naturals s’haurà de comunicar la decisió empresarial a la representació legal de les persones treballadores i a l’Autoritat Laboral.

La referida comunicació es pot presentar telemàticament mitjançant el següent enllaç.

En accedir a l’enllaç s’haurà de descarregar el formulari de comunicació de la decisió empresarial en el que hi consta:

-          Dades de l’empresa i representant legal (òrgan d’administració) o dades de la persona física.

-          Identificació del número d’expedient, modalitat de l’expedient (suspensió de contractes, reducció de jornada o acomiadament col·lectiu), centres de treball, nombre de persones treballadores afectades i nombre de persones total de plantilla.

-          Indicació de finalització del període de consultes (amb o sense acord) amb les mesures socials acordades, variacions respecte la comunicació inicial i mesures previstes (cessament de la prestació de treball, suspensió de contractes o reducció de jornada).

Juntament amb el formulari s’haurà d’adjuntar el full de càlcul, accessible des del mateix formulari, emplenant-se les pestanyes de color vermell: Centres de treball afectats (FI), Com. Neg.-signants Acord (FI) i Relació TA (FI).

 

Documentació per a la comunicació de la decisió empresarial

Tramès el formulari, la resta de documentació s’haurà d’aportar en 24 hores a comptar des del moment de presentació mitjançant l’eina de la Generalitat “La meva carpeta”.

Documentació que s’haurà d’aportar obligatòriament:

-          Còpia integra de l’acord

-          Actes de les reunions del període de consultes degudament signades pels intervinents.

-          Pla de recol·locació en el cas de que hi hagi 50 o més acomiadaments col·lectius.

Documentació que s’haurà d’aportar segons procedeixi:

-          Justificació de l'afectació de persones treballadores amb prioritat de permanència (si n'hi hagués).

-          Document de mesures socials d'acompanyament (si n'hi hagués).

-          Llistat de persones treballadores amb dret a finançament de Conveni Especial (si n'hi hagués).

 

Finalització del procediment

Una vegada realitzada la comunicació a l'Autoritat Laboral l'empresari pot notificar individualment als treballadors els acomiadaments o les mesures de suspensió de contractes o de reducció de jornada.

En el cas d'acomiadaments col·lectius hauran de transcórrer un mínim de 30 dies entre la data de la comunicació de l'obertura del període de consultes a l'Autoritat Laboral i la data d'efectes de l'acomiadament.

En el cas de decisió empresarial sobre mesures temporals, l'empresa ha de notificar individualment a cada treballador els dies concrets afectats per les mesures i en el seu cas l'horari afectat per la reducció de jornada; igualment ha de comunicar al SEPE, amb caràcter previ a l'efectivitat de les mesures, els dies concrets en què cadascun dels treballadors resultarà afectat, i l'horari de treball afectat durant tota la vigència en el cas de reducció de jornada.

Si hi haguessin variacions en les dades inicialment comunicades, l'empresa haurà de comunicar-les amb caràcter previ a que es produeixin.

 

Tancament d’oficines d’atenció ciutadana i registre del Departament de Treball

Degut a la declaració de l’estat d’alarma, s’han tancat algunes oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, des del dilluns 16 de març i fins a nou avís. D’aquesta manera, s’anuncia que:

·         Queden anul·lades les cites des del 16 de març i durant 15 dies. Es contactarà directament amb els interessats un cop restablert el servei.

·         L’atenció ciutadana es farà preferentment per mitjans telefònics (012) i telemàtics a través de Tràmits Gencat i Canal Empresa. Si no és possible fer el tràmit, es pot presentar una petició genèrica.

·         Per contactar amb el Departament de Treball es disposa d’aquesta bústia de contacte.

Les oficines que resten obertes i que només presentaran el servei de registre de documentació, en horari de 9 a 14 h, són:

BARCELONA:

LLEIDA:

TARRAGONA:

GIRONA:

TERRES DE L’EBRE:

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre (àmbit afers socials). Carrer de Ramon Salas, 33 (anteriorment c/ de Ruiz de Alda). AMPOSTA

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.