Diferències per a l’obertura d’establiments de comerç i prestació de serveis en Fase 2 i Fase 3

08 juny 2020

 

Diferències per a l’obertura d’establiments de comerç i prestació de serveis en Fase 2 i Fase 3:

Requisits d’obertura

Fase 2

Fase 3

Aforament

Es redueixi al 40% l'aforament total en els establiments i locals comercials. En el cas d’haver-hi més d’una planta, la presència de clients en cadascuna d’elles haurà de guardar la mateixa proporció.

Es redueixi al 50% l'aforament total en els establiments i locals comercials. En el cas d’haver-hi més d’una planta, la presència de clients en cadascuna d’elles haurà de guardar la mateixa proporció.

Mercats de marxants

Es garantirà la limitació a 1/3 dels llocs habituals o autoritzats.

Es garantirà la limitació al 50% dels llocs habituals o autoritzats.

Centres i parcs comercials

D’acord amb els aforaments determinats en el Pla d'Autoprotecció de cada centre o parc comercial, es limiti l'aforament total dels mateixos al 30% de les zones comunes.

D’acord amb els aforaments determinats en el Pla d'Autoprotecció de cada centre o parc comercial, es limiti l'aforament de les zones comunes i recreatives al 50%.

Establiments comercials en centres i parcs comercials

Es limiti al 40% l'aforament en cada un dels establiments comercials situats en ells.

Es limiti al 50% l'aforament en cada un dels establiments comercials situats en ells.

Zones recreatives

Queda prohibida la utilització de les zones recreatives:

zones infantils, ludoteques o àrees de descans, havent de romandre tancades.

Garantir, en tot cas, el manteniment de la distància interpersonal de dos metres i evitar aglomeracions de persones que comprometin la mateixa a les zones comunes i recreatives, com poden ser zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

 

Diferències per a la prestació de servei en els establiments d'hostaleria i restauració en Fase 2 i Fase 3:

                                                                                                         

Requisits d’obertura  

                      Fase 2

                       Fase 3

Aforament

Es pot procedir a la reobertura al públic dels establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local, llevat dels locals de discoteques i bars d'oci nocturn, sempre que no se superi 40% del seu aforament i es compleixin les condicions previstes en els apartats següents.

Es redueixi al 50% l'aforament total en els establiments i locals comercials. En el cas d’haver-hi més d’una planta, la presència de clients en cadascuna d’elles haurà de guardar la mateixa proporció.

Augment de l’Aforament

Les comunitats autònomes podran modificar el percentatge d'aforament que preveu l'apartat 1 d'aquest article, així com el relatiu a l'ocupació de les terrasses a l'aire lliure (aforament del 50%) que preveu l'article 15.1 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, sempre que els mateixos no siguin inferiors al 30% ni superiors al 50%.

Les comunitats autònomes podran modificar el percentatge d'aforament dins del local sempre que el mateix no sigui inferior al 50% ni superior als 2/3 de l'aforament màxim.

Autoservei en barra

El consum dins del local únicament podrà realitzar-se assegut a taula, o en agrupacions de taula, i preferentment mitjançant reserva prèvia.

Estarà permès el consum en barra sempre que es garanteixi una separació mínima de dos metres entre clients o, si escau, entre grups de clients.

Terrasses

Es podrà obrir al públic les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració limitant-se l'aforament 50% de les taules permeses en l'any immediatament anterior a la base de la corresponent llicència municipal.

Es podrà obrir al públic les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració limitant-se l'aforament 75% de les taules permeses en l'any immediatament anterior a la base de la corresponent llicència municipal.

Ocupació màxima terrasses

L'ocupació màxima serà de 10 persones per taula o agrupació de taules.

L'ocupació màxima serà de 20 persones per taula o agrupació de taules.

Obertura de locals i bars d’oci nocturn

Obertura no permesa

Es pot procedir a la reobertura al públic de locals de discoteques i bars d'oci nocturn sempre que no superin 1/3 del seu aforament.  Quan hi hagi en el local un espai destinat a pista de ball o similar, el mateix podrà ser utilitzat per a instal·lar taules o agrupacions de taules, no podent-se dedicar dit espai al seu ús habitual.