La desconnexió digital en el treball

28 octubre 2022

Des de l’època COVID s’ha posat de manifest un increment del treball a domicili que ha potenciat la tecnologia en el treball.

Aquest canvi en l’organització del treball obre nous escenaris i riscos laborals, en funció del lloc i l’estructura de treball. Així, i d’un temps ençà, les tecnologies han anat incidint en el treball consolidant-se com a mitjans per desenvolupar el treball des de qualsevol punt geogràfic.

La desconnexió digital, com a dret i deure de les persones treballadores que emana de l’article 88 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), es constitueix també com una mesura preventiva dirigida a prevenir i pal·liar possibles riscos psicosocials en el treball. La desconnexió digital es materialitza, necessàriament per a totes les empreses i entitats, en un protocol adreçat a l’exercici del dret i deure a la desconnexió digital, la sensibilització sobre l’ús raonable de les eines tecnològiques, dintre i fora del lloc de treball, i les accions de formació que es realitzaran per a aquestes finalitats.

Amb tot això, es pot dir que el protocol de desconnexió digital té les següents característiques:

  • Al marge del que pugui establir el conveni col·lectiu d’aplicació, les empreses, persones físiques o jurídiques, i entitats que ocupin persones treballadores, han d’elaborar un protocol de desconnexió digital, amb independència de si hi ha treball a distància o presencial.
  • No té un contingut mínim, excepte prèvia consulta al conveni col·lectiu d’aplicació, però ha de preveure les modalitats d’exercici del dret i deure a la desconnexió i les accions de formació i sensibilització dirigides a totes les persones de la plantilla, incloses les que ocupin càrrecs directius.
  • Ha de garantir de manera suficient el dret a la desconnexió digital de les persones, incloent-hi supòsits de força major i règims de disponibilitat i guàrdies, així com els seus deures.

D'acord amb la LOPDGDD, les empreses tenen un paper clau a l'hora de garantir la desconnexió digital i, en aquest sentit, han d’elaborar un protocol de desconnexió digital que poden confeccionar amb l’ajuda del Departament Jurídic de PIMEC.

 

Més informació: mbueno@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.