Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la covid-19

14 juliol 2020

La Generalitat de Catalunya ha publicat avui, 14 de juliol de 2020, el Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, mitjançant el qual s’introdueix una modificació a la llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, a través de la qual s’adopten mesures urgents per fer front al risc de brots de la covid-19.

El Decret Llei aprovat l’haurà de validar el Parlament de Catalunya, però a partir de la seva entrada en vigor és d’aplicació obligatòria sense perjudici dels instruments de control de constitucionalitat que es puguin promoure en contra (recurs d’inconstitucionalitat i qüestió d’inconstitucionalitat).

A continuació destaquem les qüestions jurídiques més rellevants de la nova llei, la qual entra en vigor el mateix dia de la seva publicació:

En el primer apartat, la Generalitat introdueix un nou subapartat a l’article 55 de la Llei de salut pública, el qual regula la intervenció que pot fer l’Administració en matèria de protecció de la salut i prevenció de malalties.

Aquest nou apartat permet al Govern -concretament a la Conselleria de Salut, que és la competent en aquesta matèria- “adoptar mesures de limitació a l’activitat, com el desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials” quan es produeixin situacions de pandèmia o epidèmia declarades per les autoritats competents.

Aquestes mesures de limitació es regulen a l’annex 3r del Reial Decret, les quals exposarem a continuació, i sempre s’han d’aprovar a través del procediment creat específicament a aquest efecte, regulat a l’article 55 bis del mateix Reial Decret. D’aquest procediment cal destacar-ne el següent:

 • L’adopció de mesures d’aquest tipus requereix l’emissió d’un informe de la Direcció de l’Agència de Salut Pública, tot amb l’objecte d’acreditar la situació de risc de contagi, la situació de control de la pandèmia, la suficiència de les mesures, informe que proposarà les mesures a adoptar.
 • Si s’adopten mesures de caràcter obligatori s’ha d’advertir expressament d’aquesta obligatorietat.
 • La resolució ha d’indicar el manteniment o no de serveis essencials i la durada de la mesura (que no ha de ser superior a 15 dies, però pot ser prorrogable).
 • S’hauran d’emetre informes periòdics dels efectes i de les mesures.

Per últim, als annexos (1, 2 i 3) del Reial Decret es preveu:

En primer lloc, a l’Annex 1r, s’estableixen els indicadors que han d’incloure els informes anteriorment referenciats, com, per exemple, la incidència acumulada de casos que han iniciat símptomes en els darrers 7 dies, evolució del nombre diari de casos diagnosticats, etc.

En segon lloc, a l’Annex 2n s’estableixen els serveis que poden ser essencials:

“Seguretat i emergències; salut; farmàcies; serveis d'òptica, ortopèdia i fisioteràpia; serveis penitenciaris; serveis socials i residencials; les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris; serveis funeraris; serveis judicials; notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; electricitat; aigua potable; aigües residuals; serveis de depuració d'aigües; combustibles; gas; telecomunicacions, mitjans de comunicació i serveis de premsa; residus urbans i industrials; bancs i finances; assegurances; residus sanitaris; subministraments sanitaris i de farmàcia; producció i distribució agroalimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris); escorxadors; serveis de transport públic; advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals; assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents; servei postal universal de l'operador estatal i serveis de missatgeria i lliurament a domicili; serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics; serveis d'educació especial; serveis d'obra pública i privada inajornables o per a serveis essencials; manteniment i reparacions d'urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; serveis informàtics essencials; serveis de neteja i bugaderia; serveis meteorològics; serveis d'explotació de mines; servei d'ITV; serveis de socorrisme i els allotjaments turístics o altres similars que s'hagin definit com a servei essencial per a l'aïllament d'afectats i contactes per la pandèmia declarada.”

Per últim, a l’Annex 3r s’estableixen les mesures a adoptar en el marc de la COVID-19; en aquest sentit, es preveu que les resolucions per controlar la pandèmia poden comprendre alguna de les següents previsions:

Consells generals de salut pública:

 • Desinfectar regularment les superfícies; rentar-se/higienitzar sovint les mans, tossir i esternudar al colze, portar mascareta per protegir-se i protegir la resta de persones, no tocar-se la cara. En cas de símptomes de refredat o de grip, quedar-se a casa i trucar al Centre d'Assistència Primària o al telèfon 061.

Identificació de contactes:

 • Identificació de contactes en curs per a tots els casos nous i confirmats de la COVID-19, amb quarantenes/mesures d'aïllament d'acord amb els protocols vigents de vigilància epidemiològica. Ampliar la identificació de contactes i aïllaments dels casos sospitosos si es decideix considerar-los com a cas sense test, segons disponibilitat de tests i per situació epidemiològica.

Proves diagnòstiques (tests):

 • Tests a totes les persones que presentin símptomes: casos potencials de COVID-19 per a persones que compleixen la definició de cas (és a dir, presenten símptomes). Les proves es faran en centres d'atenció primària, hospitals o unitats que s'habilitin.
 • Les proves de cribratge a les comunitats (incloses les persones asimptomàtiques) han de respondre a criteris epidemiològics i s'han d'aplicar segons indicació tècnica. Es poden realitzar localment per informar sobre la propagació del virus en determinades zones, per a estudis de brots o moments de no filiació de casos i manca de traçabilitat per conèixer la càrrega poblacional d'asimptomàtics, així com espais/grups de risc de circulació del virus.

Aïllament i quarantena:

 • Les persones que presenten símptomes suggestius de la COVID-19, tenen resultat positiu del test o han estat en contacte estret amb un cas positiu han de realitzar un aïllament estricte. S'ofereixen serveis i espais de suport per a facilitar aïllaments/quarantenes dels casos i contactes.

Desplaçaments territorials:

 • Mesures de desplaçaments territorials que protegeixin del risc de transmissió de la COVID-19.

Desplaçament personal:

 • Limitació de desplaçaments, mantenint en tots els nivells d'alerta els desplaçaments essencials, sempre que es realitzin de manera individual o amb la unitat de convivència i amb totes les mesures de precaució higièniques i de distanciament. Es poden considerar desplaçaments essencials:
  • Passejos individuals o amb grup de convivència.
  • Cura d'horts familiars, d'autoconsum, municipals, sempre que estiguin en el mateix terme municipal que el del domicili, o en un municipi veí.
  • Activitat esportiva sense contacte (anar amb bicicleta, córrer, patinar, etc.) sempre que es faci en el mateix terme municipal que el del domicili.
  • Desplaçament a supermercats i botigues d'alimentació sempre que estiguin en el mateix terme municipal que el del domicili.
  • Desplaçament per a assistència sanitària i anar a la farmàcia sempre que estiguin en el mateix terme municipal que el del domicili.
  • Desplaçament per anar a treballar o a l'escola.
  • Desplaçament per anar a casaments o cerimònies funeràries amb aforament limitat.
  • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
  • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis.
  • Actuacions requerides o urgents davant òrgans públics, judicials o notarials.
  • Renovacions de permisos i documentació oficial i altres tràmits administratius inajornables.
  • Exàmens o proves oficials inajornables.
  • Mudances domèstiques o professionals inajornables.
  • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

En cap cas es poden prohibir els desplaçaments amb caràcter absolut, sinó determinar les condicions i els supòsits en què aquests es poden dur a terme garantint la seguretat i salut de les persones.

Transport de mercaderies: sense limitacions

Reunions:

 • Limitació del nombre de persones que es poden reunir. En tot moment, totes les reunions han de registrar els assistents si no es coneixen tots entre ells.

Espais públics i altres espais de reunió:

 • Control de l'obertura d'espais públics i definició de les condicions d'obertura. En tot moment, tots els espais on es realitzin reunions han de registrar els assistents a sales privades, públiques o llocs de culte.

Serveis de salut, sociosanitaris i socials:

 • Coordinació sobre l'estratègia, directrius i plans d'escalada del tipus d'assistència sanitària en atenció primària, hospitalària i serveis socials (definint un mínim d’atenció presencial i deslocalitzant la resta de recursos)
 • Restriccions de visites a les instal·lacions residencials

Llocs de feina i comerç al detall:

 • Regulació de la situació dels espais de treball en condicions d'espai i mesures d'higiene.
 • Control d'obertura (aforament, cita prèvia o altres modalitats) d'espais de treball. Priorització de gestió d'horaris per promoure i garantir la conciliació familiar.

Educació i casals en època no lectiva.

 • Regulació de les condicions d'obertura, afluència, personals, materials i temporals.

Restauració i establiments hotelers:

 • regulació de l'aforament atenent a condicions d'espai i mesures d'higiene (mascareta, rentat de mans)

Regulació de les condicions d'obertura materials i temporals

Esport professional i no professional:

 • Regulació de les activitats esportives tant professionals i federades com no professionals atenent al tipus d'esport, aforaments i ús de les instal·lacions.

 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.