El CTESC celebra el seu 20è aniversari

18 maig 2022

En un acte institucional celebrat al Palau de la Generalitat s’ha commemorat el 20è aniversari del CTESC. L’acte ha comptat amb la presència del M. H. President de la Generalitat, Pere Aragonès, el president del CTESC Toni Mora i ha comptat amb la presència del president de PIMEC, Antoni Cañete, els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros; i els secretaris generals de PIMEC, Josep Ginesta i el de Foment, David Tornos, a més dels expresidents del CTESC:  Rafael Hinojosa, Josep M. Rañé i Lluís Franco. 

PIMEC forma part del CTESC des de la seva creació l’any 2002, formant part del grup segon, juntament amb Foment. El grup primer està format pels sindicats CCOO i UGT i el grup tercer format per l’economia social (Confederació de Cooperatives Catalunya i Taula del Tercer sector Social); el sector primari (Unió de Pagesos, JARC i Federació Nacional Catalana de Pescadors) i sis experts nomenats pel govern.

El CTESC és un òrgan estatutari, consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. La seva composició, amb una àmplia representació institucional, permet que esdevingui un fòrum permanent d’assessorament, anàlisi i debat entre l’Administració i la societat en general. Es fonamenta en la negociació, l’acord i el consens i, recull les propostes dels agents socials que hi són representats, alhora que analitza l’adequació de les polítiques governamentals a les necessitats de la societat. Això ha de servir per fomentar la interacció productiva d’idees i propostes i, en definitiva, per reforçar el diàleg social a Catalunya.

D’entre las principals funcions del CTESC, destaquen:

 • Emetre dictamen amb caràcter preceptiu, no vinculant i previ a la tramitació corresponent, sobre:
  • Els avantprojectes de llei i els projectes de decret legislatius que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, de competència de la Generalitat, amb l'excepció de l'avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat.
  • Els projectes de decret del Govern que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació.
  • Els avantprojectes de llei o els projectes de disposicions administratives que afecten l'organització, les competències o el funcionament del Consell.
  • Qualsevol altra matèria en què, per precepte exprés d'una llei, sigui obligatori de consultar el Consell.
 • Emetre dictamen sobre els plans i els programes que el Govern pot considerar que tenen una transcendència especial en la regulació de les matèries que es recullen com a pròpies del Consell, i també sobre els assumptes que, facultativament, li sotmetin a consulta el Govern o els consellers o conselleres o bé les organitzacions que integren el Consell, en la forma que es determini per reglament.
 • Elaborar propostes, informes o estudis a sol·licitud del Govern o els consellers o conselleres o per iniciativa pròpia sobre matèries de l'àmbit de les seves competències.
 • Elaborar i trametre al Govern, dins el primer semestre de cada any, una memòria en què es reflecteixin les seves consideracions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya, i una reflexió sobre la possible evolució d'aquesta situació.
 • Elaborar i trametre al Govern un informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya.
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.