Criteris d’obertura comercial i de serveis en les regions sanitàries, en fase 0 i en fase 1

18 maig 2020
Resum dels criteris d’obertura comercial i de serveis en les regions sanitàries, en fase 0 i en fase 1, d’acord amb l’Ordre SND/399/2020, modificada per l’Ordre SND/414/2020, de 15 de maig de 2020.

CAPÍTOL III: Condicions per a la reobertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats (arts. 10 a 14)

*El que es disposa en aquest capítol no serà d’aplicació per als establiments i locals comercials minoristes que ja estaven oberts al públic en virtut de l’article 10.1 del Reial Decret 463/2020 (tret del compliment de les mesures d’higiene dels articles 4, 11 i 12 de la present Ordre SND/399/2020).

*Els comerços i serveis que es trobin en les regions sanitàries en Fase 0 i Fase 1 aplicaran les disposicions previstes en el Capítol III de l’Ordre SND/399/2020, modificada per l’Ordre SND/414/2020.

*La restauració i l’hostaleria que es trobi en regions sanitàries en Fase 0 aplicaran les disposicions de l’Ordre SND/388/2020. I, quan es trobin en regions sanitàries en Fase 1, aplicaran les disposicions de l’Ordre SND/399/2020.

 

Article 10. Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats

Requisits d’obertura

Podran procedir a la reobertura tots aquells establiments i locals comercials minoristes i d’activitats professionals que havien quedat suspesos per l’article 10.1 del RD 463/2020, del 14 de març, sempre que:

 • Tinguin una superfície útil d’exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats. Aquells establiments que tinguin més de 400 metres quadrats de superfície de venda podran delimitar l’espai al públic ajustant aquesta superfície màxima, sempre que compleixin els següents requisits:
 1. Es redueixi al 30% l’aforament total en els locals comercials. En el cas que hi hagi més d’una planta, la presència de clients en cadascuna d’elles haurà de guardar la mateixa proporció.
 2. En tot cas haurà de mantenir-se la distància de seguretat de 2 metres entre clients. En aquells locals on no sigui possible, només es permetrà la permanència d’un sol client.
 3. Que s’estableixi un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

Els establiments i locals comercials minoristes que ja estaven oberts al públic, d’acord amb l’article 10.1 del Reial decret 462/2020, de 14 de març, podran continuar oberts, amb la possibilitat d’ampliar la superfície útil d’exposició i venda fins a 400 metres quadrats, per a la venda de productes autoritzats en el citat article 10.1 del Reial Decret 463/2020, o d’altres productes diferents.

 

Establiments comercials dins de centres o parcs comercials

En el cas d’establiments i locals comercials que es trobin dins d’un parc o centre comercial, podran procedir a la seva reobertura al públic sempre que tinguin una superfície útil d’exposició i venda al públic igual o inferior a 400 metres quadrats, o bé ajustin aquesta superfície de venda al màxim permès, i a la vegada disposin d’accés directe i independent des de la via pública.

 

Obertura amb cita prèvia

Podran procedir a la reobertura al públic, independentment de la seva superfície útil d’exposició i venda, mitjançant cita prèvia:

 • Els concessionaris d’automoció
 • Les estacions d’inspecció tècnica de vehicles
 • Els centres de jardineria i vivers de plantes
 • Les entitats concessionàries de joc públic (loteria de l’Estat) que no es trobin dins de centres o parcs comercials sense accés directe i independent a la via pública.

 

Recollida i repartiment

En tots aquests establiments, es permet la recollida en el local o establiment comercial dels productes adquirits per telèfon o online, sempre que es garanteixi una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o en el seu accés.

Així mateix, podrà establir-se un repartiment a domicili per a determinats col·lectius.

 

Mercats de marxants

Els Ajuntaments podran decidir la reobertura dels mercats de marxants dels seus municipis, havent comunicat aquesta decisió a l’òrgan competent en matèria de sanitat de la Comunitat Autònoma.

 • Es donarà preferència als que venguin productes alimentaris i de primera necessitat.
 • Cal procurar la no manipulació dels productes per part dels consumidors.
 • Els Ajuntaments establiran els requisits de distanciament entre parades i delimitacions del mercat, per tal de garantir la seguretat i la distància entre treballadors, clients i vianants.
 • Caldrà garantir la limitació del 25% de les parades amb una afluència inferior a un 1/3 de l’aforament habitual.
 • Alternativament, es permet augmentar la superfície habilitada del mercat, per tal de garantir la mateixa proporció de la limitació anterior.

 

Accions comercials en els establiments i locals físics

La modificació feta per l’Ordre SND/414/2020 de la Disposició Addicional Segona de l’Ordre SND/399/2020, estableix que sí que es podran fer rebaixes, promocions i ofertes comercials, sempre que s’adoptin les mesures següents:

“Les acciones comercials o de promoció que portin a terme els establiments comercials hauran d’estar acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es generen aglomeracions que impedeixin el manteniment de la distància de seguretat, el compliment dels límits d’aforament, o comprometin la resta de mesures establertes en aquesta ordre, havent d’adoptar les mesures adequades per evitar-les, incloent-hi el cessament immediat de les mencionades accions comercials o promocions si fos necessari.”

 

Article 11. Mesures d’higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic.

Els establiments que obrin al públic, previstos a l’article 10, hauran de realitzar la neteja i desinfecció, dues vegades al dia, de les superfícies de contacte més freqüent com ara:

 • Poms de portes
 • Taulells
 • Mobles
 • Baranes
 • Màquines dispensadores
 • Terres
 • Telèfons
 • Penjadors
 • Carrets i cistelles de la compra
 • Aixetes
 • Altres elements de característiques similars

 

Aquesta neteja i desinfecció haurà de fer-se dues vegades al dia; obligatòriament, una en finalitzar la jornada. Caldrà informar, mitjançant cartelleria o missatges de megafonia, sobre quan es duran a terme aquestes pauses, per tal que en tingui coneixement la clientela.

Aquesta neteja s’haurà de dur a terme també en zones privades dels treballadors, així com en vestuaris, taquilles, serveis (lavabos), cuines i àrees de descans, quan hi hagi més d’un treballador atenent al públic en el mateix establiment.

Així mateix, quan hi hagi llocs de treball compartits per més d’un treballador, es procedirà a la neteja i desinfecció després de cada ús. S’actuarà d’igual manera en els llocs de treball on hi hagi canvis de torn, amb especial atenció a:

 • Taulells
 • Taules o altres elements utilitzats en els mercats de marxants
 • Mampares
 • Teclats
 • Terminals de pagament (TPVs)
 • Pantalles tàctils
 • Eines de treball
 • Altres elements susceptibles de ser manipulats per més d’un treballador

 

Mesures requerides per a la neteja i desinfecció:

S’utilitzaran desinfectants, com ara dilucions de lleixiu (1:50) de recent preparació o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es trobin en el mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

Després de cada neteja, els materials utilitzats i els equips de protecció emprats es llençaran de forma segura, i posteriorment es procedirà al correcte rentat de mans.

 

Revisió

Es revisaran, com a mínim una vegada al dia, el funcionament i la neteja dels:

 • Sanitaris (WC) i els seus poms de porta
 • Aixetes

 

En el cas de la venda automàtica:

 • Màquines de vènding
 • Bugaderies autoservei
 • Activitats assimilables

El titular de l’activitat haurà d’assegurar:

 • El compliment de les mesures d’higiene i desinfecció adequades de les màquines i del local.
 • Informar els usuaris de l’ús correcte d’aquests espais, mitjançant cartelleria

 

Ús dels serveis (WC)

No es podrà fer ús dels serveis dels establiments comercials per part dels clients, tret que sigui estrictament necessari. En aquest cas, hauran de netejar-se immediatament els sanitaris, les aixetes i els poms de la porta.

 

Article 12. Mesures d’higiene i/o de prevenció pel personal treballador dels establiments i locals que obrin al públic

Distàncies de seguretat

La distàncies entre venedor o proveïdor de serveis i entre els clients serà, com a mínim, d’1 metre quan es disposi d’EPIs o de barreres (com ara mampares). La distància serà de 2 metres, aproximadament, si no es disposa d’aquests elements.

La distància entre les parades dels mercats de marxants serà, en tot moment, de 2 metres amb els vianants.

En aquells serveis que no permetin un distanciament amb el client, com ara en les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, hauran d’utilitzar-se els EPIS adequats al nivell de risc que garanteixi la protecció de treballadors i clients, assegurant en tot moment els 2 metres de distància entre clients dins de l’establiment.

També s’hauran de complir les previsions de l’article 4 de la present Ordre SND/399/2020.

 

Article 13. Mesures relatives a la higiene dels clients a l’interior d’establiments i locals, i en els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària a la via pública.

 

Els mercats de marxants i mercats a l’aire lliure hauran de senyalitzar de forma clara la distància de 2 metres entre clients, amb marques al terra. O bé amb l’ús de balises, cartelleria i senyalització en aquells casos en què es pugui atendre individualitzadament més d’un client.

 

Gel hidroalcohòlic

Els establiments i locals comercials hauran de disposar de dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat viricida a l’entrada del local, els quals hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

També es recomana que als voltants dels mercats de marxants i dels mercats a l’aire lliure es disposi de dispensadors de gel hidroalcohòlic.

 

Autoservei i productes de prova

Tant en locals comercials com en mercats de marxants o a l’aire lliure, que disposin d’una zona d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador amb la finalitat d’evitar la manipulació directa dels productes per part dels clients.

Tampoc podrà fer-se ús de mostres, productes de prova, verificadors o similars.

 

Emprovadors

En el sector comercial tèxtil i similars, els emprovadors només els podrà utilitzar  una única persona, i després de la seva utilització es netejarà i desinfectarà.

Quan un client s’emprovi una peça de roba i no l’adquireixi, el titular de l’establiment implementarà mesures per tal que la peça de roba sigui higienitzada abans de facilitar-la a d’altres clients. Aquesta mesura també serà d’aplicació a aquelles peces de roba retornades pels clients.

 

Article 14. Mesures en matèria d’aforament per als establiments i locals oberts al públic

Els establiments i locals hauran d’exposar al públic l’aforament màxim de cada local i assegurar que es respecta la distància de 2 metres entre clients en el seu interior.

(Cal tenir en compte que aquelles activitats no previstes en el Reial Decret 463/2020 podran utilitzar només el 30% d’aquest aforament.)

Els locals i establiments comercials hauran de disposar de sistemes que permetin el recompte i el control de l’aforament, de forma que no sigui superat en cap moment. Aquest aforament inclourà els treballadors.

Quan sigui necessari, per tal de garantir la distància de seguretat de 2 metres entre clients es modificarà la circulació de persones i la distribució dels espais dins el local.

Preferiblement, quan es disposi de dues o més portes, podrà establir-se un ús diferenciat per a cadascuna d’elles per a l’entrada i la sortida, respectivament, per evitar aglomeracions.

Els establiments i locals comercials que tinguin una superfície d’exposició i venda al públic superior als 400 metres quadrats que procedeixin a la seva reobertura tal com estableix l’article 10 d’aquesta Ordre, podran utilitzar marques, balises, cartelleria o senyalització per garantir el manteniment de la distància interpersonal de seguretat i realitzar un millor control dels accessos i la gestió de les persones als efectes d’evitar qualsevol aglomeració.

Si fos necessari, els establiments anteriorment esmentats podran habilitar una zona d’espera a l’interior, addicional als 400 metres quadrats autoritzats, per garantir el compliment de la resta de mesures de seguretat i higiene.

 

Aparcaments

En aquells establiments comercials que disposin d’aparcaments propis per als seus treballadors o clients, i que no comptin amb mitjans d’accés i lectura automàtica i sense contacte, se substituiran pel control manual i continuat per part del personal de seguretat, per a un millor seguiment de l’aforament.

Aquest personal de seguretat també supervisarà l’arribada i sortida esglaonada dels treballadors en els seus llocs de treball, segons els torns establerts pel centre. Així mateix, les portes que es trobin en el recorregut de l’aparcament i l’accés a l’establiment, restaran obertes per evitar-ne la manipulació, tret que això contravingui mesures estrictes de seguretat.

 

CAPÍTOL IV: Condicions per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració

Article 15. Reobertura de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració

Terrasses

Podran obrir-se al públic el 50% de les taules de terrassa a l’aire lliure, permeses en l’any immediatament anterior, sobre la base de la corresponent llicència municipal.

En tot cas, caldrà garantir la distància mínima de 2 metres entre les taules, o entre l’agrupació de taules.

S’entendrà per terrassa a l’aire lliure tot espai no cobert o, que estant cobert, estigui rodejat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

 

Increment de la superfície de les terrasses

Si l’establiment obté el permís de l’Ajuntament del seu municipi per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l’aire lliure, es podrà augmentar el nombre de taules previstes en l’apartat anterior.

Tanmateix, haurà de respectar-se la proporció del 50% entre taules i superfície, i haurà d’incrementar-se proporcionalment l’espai dels vianants en el mateix tram de la via pública en què s’ubiqui la terrassa.

 

Ocupació màxima

L’ocupació màxima serà de 10 persones per taula (o agrupació de taules). En tot cas, s’haurà de respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.

 

Article 16. Mesures d’higiene i/o prevenció en la prestació del servei en terrasses

Durant la prestació del servei en les terrasses haurà de dur-se a terme:

 • Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa:

. Taules

. Cadires

. Qualsevol altra superfície de contacte entre clients

 • Priorització d’estovalles d’un sol ús. Si no és possible, ha d’evitar-se l’ús de les mateixes estovalles entre diferents clients, optant per solucions que en facilitin el canvi entre serveis i de manera que es netegin mecànicament en cicles de rentat d’entre 60 i 90 graus centígrads.
 • Posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, a l’entrada de l’establiment, en condicions per al seu ús.
 • Evitar l’ús de cartes de menú d’ús comú, i s’optarà per altres dispositius electrònics propis: pissarres, cartells o mitjans similars.
 • Els elements auxiliars del servei, com ara la vaixella, la cristalleria, coberteria o estovalles, entre d’altres, s’emmagatzemaran en recintes tancats, i, si no és possible, lluny de les zones de pas de clients i treballadors.
 • S’eliminaran productes d’autoservei com ara portatovallons, escuradents, setrills, o altres utensilis similars. Es prioritzaran les monodosis d’un sol ús o el seu servei en altres formats a petició del client.

L’ús dels serveis (WC) per part dels clients serà, com a màxim, d’una persona, tret d’aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en què podran ser ateses pel seu acompanyant.

La neteja i desinfecció dels serveis (WC) es durà a terme, com a mínim, 6 vegades al dia.

 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 93 496 45 00 (per a socis de PIMEC) o al 936 061 500 (per a no socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.