Criteri de la Direcció General de Treball sobre Expedients suspensius i de reducció de jornada pel Covid-19

22 març 2020

La Direcció General de Treball (DGT) ha publicat un Criteri que indica com a destinatàries a les Autoritats Laborals de les Comunitats Autònomes per considerar que és un assumpte d'interès comú.

El Criteri dedica gran part de la seva extensió a les mesures de força major temporal, que defineix com un esdeveniment extern al cercle de l'empresa i independent de la seva voluntat que provoca de manera temporal i reversible interrupcions o pèrdues d'activitat, impossibilitant les prestacions bàsiques del contracte de treball.

En particular, tracta de desenvolupar els supòsits de força major que tenen com a denominador comú la situació excepcional del Covid-19 en alguna de les següents situacions, i com l'empresa sol·licitant de la mesura ha d'acreditar-les:

a) La declaració de l'estat d'alarma pel Reial decret 463/2020 de 14 de març.

En aquests casos l'empresa ha d'acreditar que la interrupció o pèrdua d'activitat és conseqüència de l'aplicació de les mesures de contenció incloses en el Reial decret. Podent ser total o parcial segons afecti a tota l'activitat de l'empresa o a part d'ella.

A l'efecte de la seva acreditació, totes les activitats incloses en l'article 10 del Reial decret 463/2020 i en el seu Annex es consideren afectades per força major temporal.

b) Decisions adoptades per les Autoritats competents de les Administracions Públiques vinculades amb el COVID-19.

Es tracta de les mesures governatives anteriors al Reial decret 463/2020 que queden ratificades per la seva Disposició addicional primera.

En aquests casos i en funció del contingut, abast i efectes de la decisió governativa en concret, l'empresa ha d'acreditar que constitueix la causa de la interrupció o pèrdua d'activitat per la qual se sol·licita la mesura de suspensió de contractes o reducció de jornada.

c) Situacions urgents o extraordinàries per contagi o aïllament preventiu de la plantilla.

L'empresa ha d'acreditar la decisió sanitària corresponent i el nombre de treballadors afectats. Del Criteri s'infereix que l'afectació ha d'estendre's a un nombre de treballadors del total de la plantilla que impedeixi la continuació de l'activitat en tot o en part.

d) Suspensió o cancel·lació d'activitats.

S'ha d'acreditar la connexió causal entre la suspensió o cancel·lació decretada governativament i la interrupció o pèrdua d'activitat. Tenint en compte els diferents supòsits previstos en l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020 de 17 de març. Així com en les disposicions governatives del Ministeri de Sanitat, com l'Ordre SND/257/2020 de 19 de març.

Quant a l'abast temporal de les mesures, el Criteri les limita a “la concurrència de la força major de la qual porta la seva causa”, enunciant dues previsions:

- Durant el temps de declaració de l'estat d'alarma i les pròrrogues que poguessin acordar-se.
- O mentre persisteixin les circumstàncies greus i extraordinàries constitutives de la força major.

Es precisa, quant a l'abast personal de les mesures, que aquestes només s'aplicaran a aquells contractes de treball directament vinculats amb la interrupció o pèrdua d'activitat. Per tant, poden no afectar la totalitat de la plantilla i en cas d'afectació parcial han de ser proporcionades al volum d'activitat perduda o d'impossible realització.

Per al personal de contractes s'estableix que quan la força major temporal afecti l'empresa principal, només es podrà afectar aquells treballadors de la contractista adscrits de manera permanent i habitual al servei o centre objecte de la contracta i en la mesura en què l'activitat es vegi alterada.

El Criteri fa una sèrie d'aclariments en matèria de competència i del procediment administratiu aplicable per a la constatació de la situació de força major temporal:

- S'estableix que en tot cas és necessària la prèvia autorització de l'Autoritat Laboral, a la qual correspon constatar l'existència de la força major.

- Per autoritat laboral competent s'entén la prevista amb caràcter general en l'article 25 del Reial decret 1483/2012.

- La declaració de l'estat d'alarma no interromp els terminis administratius de tramitació dels ERTOs regulats en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020.

- Les especialitats de tramitació regulades en el Reial decret llei 8/2020 no s'apliquen als expedients iniciats o comunicats abans del 18 de març de 2020, data de la seva entrada en vigor.

- Les empreses hauran de comprometre's a mantenir l'ocupació durant els sis mesos següents a la represa de l'activitat.

Finalment, en relació als expedients de suspensió o reducció de jornada per causes econòmiques i/o productives, derivades de manera directa del Covid-19, s'assenyala que les empreses podran adoptar aquestes mesures quan no fos possible l'adopció d'altres mesures d'ajust alternatiu o aquestes fossin insuficients. 

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.