Cost i responsabilitat d’una persona professional autònoma en contractar una persona treballadora

17 juny 2022

És possible que al llarg de la teva vida com a professional, et plantegis contractar una persona treballadora. Abans d’això, cal saber quines despeses i responsabilitats et comportarà fer-ho. Recorda que si ets una persona professional autònoma econòmicament dependent, no pots tenir a càrrec una persona treballadora a menys que estiguis en un dels supòsits especials de l’art. 11 de la llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’estatut del treball autònom.

Costos.

Identifiquem dues grans despeses en la contractació d’una persona treballadora de manera directa:

  • El salari brut de la persona treballadora, en què s’inclouen les despeses de seguretat social i retencions d’IRPF a càrrec de la persona treballadora; en retenir-les, obtenim el salari net, que és el que finalment percep el treballador o treballadora.
  • Cotitzacions de seguretat social a càrrec de l’empresa, que sol comportar un 30% de salari brut.

Salari

El salari brut de la persona treballadora normalment s’estableix atenent al salari que consta en el conveni col·lectiu (plusos de conveni, pagues extraordinàries, assegurances i pòlisses d’accidents de treball, assegurances i pòlisses de malaltia comuna, gratificacions extrasalarials, etc.) o el que es pacti si no hi hagués conveni, però no podrà ser mai inferior al Salari Mínim Interprofessional, que actualment és de 1.000 euros al mes (sense incloure pagues extraordinàries) o 14.000 euros anuals (a jornada completa).

D’altra banda, també hem de tenir en compte que els costos fixos poden variar per altres motius com poden ser l’increment de l’SMI, l’actualització dels tipus de cotització, les indemnitzacions de la seguretat social, recàrrecs o sancions per no estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social, per no estar al corrent de les obligacions tributàries, sancions per no complir amb la normativa laboral, indemnitzacions per acomiadament, indemnitzacions per finalització de la contractació temporal, indemnitzacions per mort, per accidents de treball, per malaltia comuna, premis de jubilacions o altres circumstàncies no previstes al principi de la relació laboral.

Seguretat social

La persona ocupadora és responsable de donar d’alta o de baixa la persona treballadora a la Seguretat Social, comunicar la modificació de dades d’aquesta i retenir i pagar les cotitzacions corresponents, per la qual cosa veiem que suposa un cost més a tenir en compte. Actualment, es troben desenvolupades en l’Ordre PCM 244/2022 les normes legals de cotització a la Seguretat Social.

Les despeses de seguretat social consisteixen en uns percentatges que s’han d’aplicar al salari brut del treballador o treballadora, a les quals hem de fer front com a empresari/ària i que comporten al voltant d’un 30% d’aquest en total:

  • Contingències comunes que comporten el 23,60% del salari brut de la persona treballadora.
  • Accident de treball i malalties professionals, percentatge que es cotitza diferent en funció de la perillositat de l’activitat a realitzar, però que va d’un 1% a un 6,70%.
  • Per l’atur s’ha de pagar un 5,50% per a les persones treballadores contractades com a indefinides i un 6,70% per als temporals.
  • La Formació Professional comporta un 0,60%
  • Cotització al Fons de Garantia Salarial (FOGASA) que comporta un 0,20%.
  • Si es fan hores extraordinàries, es computarà per un 23,60%, i si són per força major, es computarà per un 12%.

És important saber que la persona professional autònoma podrà deduir-se el cost del pagament del salari brut i els costos de la Seguretat Social com a despesa en la seva declaració.

Més informació:

Senwei Zhou szhou@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.