Convocatòria de vaga general – 8 de març

26 febrer 2019

Us informem que PIMEC, com a patronal més representativa, ha rebut la convocatòria de vaga general per part de 6 sindicats per al proper 8 de març de 2019, en diferents franges horàries.

Els motius coincidents a les convocatòries són el rebuig a la discriminació de les dones al mercat laboral, a la bretxa salarial i a la violència masclista.

Adjuntem l’ordre que ha dictaminat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar durant la vaga general

Altres dades d’interès per les empreses davant la convocatòria:

Us recordem que no es pot sol·licitar als/les treballadors/es la seva intenció o no de secundar la vaga. Així mateix recordem que el/la treballador/a que secundi la vaga no pot ser substituït/da.

Quins conceptes es descompten a aquells treballadors que secundin la vaga:

 • Salari base i complements excepte el de puntualitat o similars.
 • Part proporcional de pagues extres.
 • Part proporcional del descans setmanal, sense afectar a festius anuals ni a vacances.

Efectes en les cotitzacions
El treballador/a passa a una situació “d’alta especial” i per tant queda suspesa l’obligació de cotitzar tant la part de l’empresa com del treballador.
L’empresa ha de comunicar a la Seguretat Social la relació de treballadors els contractes dels quals hagin estat suspesos notificant la data de reincorporació.  

 

Franges horàries de convocatòria per part de cada sindicat, així com els seus objectius:

COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA (CCOO)

CONVOCATÒRIA/ACTUACIONS:

 • La vaga convocada serà de dues hores en cadascun dels torns de treball del dia 8 de març de l'any en curs;
 • per a les jornades partides i per a les jornades continuades en torn de matí, la vaga serà de les 12 hores a les 14 hores;
 • per a les jornades continuades en torn de tarda, la vaga serà de les 16.00 hores a les 18.00 hores;
 • i per a les jornades continuades en torn de nit, la vaga es farà durant les dues primeres hores del torn nocturn que comenci en la jornada del dia 8.

Excepte en els sectors i empreses, en què es notifica expressament un horari diferent per als següents torns de treball.

OBJECTIUS VAGA:

 • Rebuig a la desigualtat i la discriminació que pateixen les dones al mercat laboral i, en particular, rebuig a la bretxa salarial.
 • Rebuig a la cronificació de la desocupació femenina.
 • Rebuig a la violència masclista i a les mesures insuficients en tots els àmbits, amb especial consideració al laboral, per a la protecció a les víctimes de violència de gènere.
 • Rebuig a les polítiques d’igualtat de gènere del govern.

UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA (UGT)

CONVOCATÒRIA/ACTUACIONS:

 • La vaga convocada serà almenys de dues hores en cadascun dels torns de treball del dia 8 de març de l'any en curs;
 • per a les jornades partides i per a les jornades continuades en torn de matí, la vaga serà almenys de les 12 hores a les 14 hores;
 • per a les jornades continuades en torn de tarda, la vaga serà almenys de les 16.00 hores a les 18.00 hores;
 • i per a les jornades continuades en torn de nit, la vaga es farà durant les almenys durant les dues primeres hores del torn nocturn que comenci en la jornada del dia 8.

Excepte en els sectors i empreses, en què es notifica expressament un horari diferent per als següents torns de treball.

OBJECTIUS VAGA:

 • Rebuig a la desigualtat i la discriminació que pateixen les dones al mercat laboral i, en particular, rebuig a la bretxa salarial.
 • Rebuig a la cronificació de la desocupació femenina.
 • Rebuig a la violència masclista i a les mesures insuficients en tots els àmbits, amb especial consideració al laboral, per a la protecció a les víctimes de violència de gènere.
 • Rebuig a les polítiques d’igualtat de gènere del govern.

CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT)

CONVOCATÒRIA/ACTUACIONS:

 • Des de les 00.00 hores fins a les 24.00 hores del dia 8 de març.
 • Per als centres de treball on es treballi mitjançant el sistema de torns, la convocatòria de vaga començarà a l’últim torn anterior a les 00 hores del dia de la convocatòria de vaga, incloent-hi l’últim torn que s’iniciï el dia 8 i que finalitzarà el dia següent, quan s’acabi el torn.
 • Alhora, durant la jornada del dia prèvia a la convocatòria de vaga, cessaran en el seu treball els empleats i empleades i funcionaris i funcionàries que prestin els seus serveis en sectors de producció de béns, serveis i distribució que hagin de tenir efectes immediats durant el dia 8 de març.

OBJECTIUS VAGA:

 • Exigència al govern de mesures concretes i efectives contra la violència masclista.
 • Supresió de la bretxa salarial i desigualtat en les pensions.
 • Accés igualitari a la formació professional.
 • Acabament de la discriminació en l'accés al treball i la disminució de la taxa d'atur de dones.
 • L’eradicació de l’assetjament sexual laboral, la precarietat laboral, la temporalitat i l’alta taxa de contractes amb jornades parcials.
 • Mesures de conciliació real i efectiva de la vida familiar, laboral i personal.
 • Igualtat material efectiva de les dones immigrants i refugiades.
 • Equiparació efectiva de les empleades de la llar al règim general.
 • Consideració de les tasques de cura com a treball amb dret a remuneració i a les seves prestacions contributives independents.
 • Exigència al govern de mesures concretes i efectives contra les violències masclistes.
 • Igualtat de les dones en l'accés a béns de consum bàsics i sostenibilitat.

INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA

CONVOCATÒRIA/ACTUACIONS:

 • Des de les 00.00 hores fins a les 24.00 hores del dia 8 de març.
 • Afectarà totes les treballadores i treballadors dels centres de treball a Catalunya.

OBJECTIUS VAGA:

  • Derogar les dues reformes laborals.
  • Realitzar processos de selecció públics i objectius que no permetin la discriminació per qualsevol raó ni comportin discriminacions encobertes que penalitzen, entre d'altres, les dones treballadores embarassades o que vulguin gaudir d'un permís de cura. 
  • Establir immediatament una jornada laboral de 35 hores, com a primer pas, amb una regulació progressiva cap a les 30 hores, que permeti la conciliació real entre la vida laboral i familiar.
  • Reconèixer i millorar les condicions laborals de les dones treballadores, acabar amb la desigualtat laboral, la bretxa salarial i el sostre de vidre. 
  • Modificar el RD 1299/2006 de 10 de novembre per revisar i incorporar les noves malalties professionals incorporant la perspectiva de gènere.
  • Extingir les externalitzacions, tant dels serveis públics com dels privats.
  • Exigir la ratificació del conveni 189 de la O.I.T.
  • Exigir la implementació d'una Llei per a la igualtat retributiva real, per combatre, entre d'altres, la desigualtat de les pensions.
  • Exigir el compliment dels articles 2.1.m i 42.1.d de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació per impulsar les accions formatives en matèria de coeducació per educar en la diversitat, en la igualtat real d'oportunitats i en la prevenció de la violència masclista. 
  • Exigir el compliment efectiu de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 
  • S'exigeix també l'elaboració i aplicació dels plans d'igualtat segons l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes que recull que les empreses estan obligades a respectar la igualtat d'oportunitats.
  • Recuperar i ampliar els avenços socials en materia de conciliació i combatre la minoració de retribucions com a consequència de les cures. 

  INTERSINDICAL CSC

  CONVOCATÒRIA/ACTUACIONS:

  • Des de les 00.00 hores fins a les 24.00 hores del dia 8 de març.
  • Afecta tots els treballadors i treballadores assalariats, funcionaris públics, personal estatutari i altre personal administratiu de tots els sectors productius i de serveis.

  OBJECTIUS VAGA:

  • Eradicació de la bretxa salarial de gènere.
  • Superació de la bretxa horitzontal i del sostre de vidre.
  • Que els convenis i normatives que regulen els permisos, jornades i horaris garanteixin de manera efectiva la conciliació efectiva i la coresponsabilitat.
  • El reconeixement econòmic i polític del treball de cures i la sostenibilitat de la vida.
  • Establiment de mesures sancionadores a les empreses que no garanteixin els mínims estipulats per la Llei d’Igualtat 17/2015.
  • Eliminació de la precarietat laboral, la temporalitat i les jornades parcials.
  • Establiment de mesures econòmiques, polítiques i socials que tinguin com a objectiu l’eradicació de les violències masclistes arreu i, en concret, en l’àmbit laboral.
  • La derogació de la reforma laboral i de pensions.
  • Aplicació efectiva de la llei 17/2015, d’igualtat efectiva entre dones i homes. Aixecament immediat dels articles suspesos pel TC, que són els que afecten de ple l’àmbit laboral que concerneix.

  SINDI.CAT

  CONVOCATÒRIA/ACTUACIONS

  • Des de les 00.00 hores fins a les 24.00 hores del dia 8 de març.
  • Afecta tots els treballadors i treballadores assalariats, funcionaris públics, personal estatutari i altre personal administratiu de tots els sectors productius i de serveis.

  OBJECTIUS VAGA:

  • Rebuig a la desigualtat i la discriminació que pateixen les dones al mercat laboral i, en particular, rebuig a la bretxa salarial.
  • Rebuig a la cronificació de la desocupació femenina.
  • Rebuig a la violència masclista i a les mesures insuficients en tots els àmbits, amb especial consideració al laboral, per a la protecció a les víctimes de violència de gènere.
  • Millora i desenvolupament de les polítiques d'igualtat de gènere del govern.
  • Derogació de les dues reformes laborals dels anys 2010 i 2012, que incrementen les diferències salarials i precaritzen les condicions laborals.
  • Promulgació per part del govern d'una llei d'emergència que estableixi l'obligatorietat de la igualtat salarial real entre homes i dones.
  • Exigir al govern la dotació pressupostària que permeti el compliment de la llei de dependència.
  • Exigir al govern l'augment del pressupost salarial per a despesa social, paralització de les reallades i privatització dels serveis públics.
  • Exigència al govern de mesures legislatives i normatives efectives contra la violència de gènere, augmentant el pressupost per reforçar les eines i mesures de suport, materials i humanes. 
  • Exigir al govern, la patronal i els òrgans jurisdiccionals el compliment de la llei d'igualtat i conciliació de la vida laboral i familiar.
  • Per la defensa i manteniment d'un sistema públic de pensions i l'equiparació de les pensions entre homes i dones. 
  • Acabar amb la precarietat de la contractació femenina i amb l'alta taxa de desocupació femenina. 
  • Establir un nou model de negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere i un control més exhaustiu dels plans d'igualtat negociats a les empreses. 
  • Exigir l'adaptació més racional dels horaris laborals. 
  Documents descarregables: