Convocatòria de subvencions per a la Transformació Digital del comerç i de la restauració de la ciutat de Barcelona 2021

06 abril 2021

 PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Quin termini?

El termini de presentació de la sol·licitud és de 30 dies hàbils, i s’iniciarà l'endemà de la data d’aprovació definitiva de les bases particulars. Període de presentació de sol·licituds: del 31 de març al 13 de maig de 2021.

 

Qui pot sol·licitar?

Exclusivament els següents establiments comercials:

 • Establiments comercials individuals de venda al detall
 • Parades de mercats municipals. La resta d’establiments comercials col·lectius de venda al detall quedaran exclosos
 • Establiments comercials individuals que prestin algun dels següents serveis:

- Tallers i serveis de reparacions mecànics

- Serveis fotogràfics i audiovisuals

- Copisteries i arts gràfiques

- Serveis de reparacions

- Agències de viatges detallistes

- Tintoreries i bugaderies

- Perruqueries, salons d’estètica i bellesa

- Servei de menjar preparat i càtering

- Bars i restaurants

- Clíniques veterinàries amb botiga física

 

Aquests establiments comercials hauran de:

 • Disposar de local comercial situat en planta baixa i/o a peu de carrer en trama urbana a la ciutat de Barcelona.
 • Tenir la seu fiscal a la província de Barcelona.

 

Només s’acceptarà una sol·licitud per persona interessada.

 

És necessari que introduïu el vostre telèfon mòbil i correu electrònic al formulari de sol·licitud per facilitar-nos el contacte amb vosaltres.

Com?

Les persones sol·licitants hauran de presentar en el moment de la sol·licitud, obligatòriament, els següents documents:

 • Instància de sol·licitud de subvenció que inclou una declaració responsable i una breu descripció de l’activitat subvencionada.
 • Pressupost d’un tercer que inclogui el NIF, les dades socials (adreça, telèfon i correu electrònic), descripció del servei i detall dels imports. En cas que a la data de presentació de sol·licituds el sol·licitant ja hagi incorregut en la despesa durant el període d’execució previst a la present convocatòria, podrà adjuntar la factura. L’import o la suma dels imports del/s pressupost/os, sense considerar en cap cas els imports corresponents a impostos directes i indirectes, és el que s’haurà d’informar al camp “despesa total del projecte” de la instància de sol·licitud.
 • Certificat o document acreditatiu de trobar-se en situació censal de l’Agència Tributària (alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors, sol·licitud d’assignació del número d'identificació fiscal o modificacions de la seva situació tributària).
 • Document original de certificat de dades bancàries degudament signat pel sol·licitant i segellat i signat per l’entitat bancària”.
 • Qüestionari de presència a internet i maduresa digital.
 • En cas que el sol·licitant sigui persona física, fotocòpia del DNI.
 • En cas que el sol·licitant sigui persona jurídica, fotocòpia del NIF (targeta acreditativa del número d’identificació fiscal) i fotocòpia del DNI del representant de la persona jurídica.

 

Què?

Es consideraran despeses subvencionables únicament les feines realitzades per altres empreses o professionals.

Els serveis s’hauran d’haver rebut entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021 i les factures hauran de tenir data compresa en aquest mateix període.

Les modalitats no són excloents entre sí.

 

No són despesa subvencionable:

 • Els impostos indirectes (IVA i altres) ni els impostos sobre la renda (IRPF).
 • L’adquisició de béns d’inversió, inclosos els béns mobles.
 • El cost salarial i el cost per seguretat social del personal fix i eventual a càrrec de la persona física o jurídica.

 

On?

La documentació de sol·licitud es presentarà de forma TELEMÀTICA a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits. Caldrà disposar del corresponent certificat digital.

 

Només aquells ens o persones que, en virtut de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no estiguin obligades a relacionar-se amb l’administració de forma telemàtica, podran optar per realitzar els tràmits presencialment davant les Oficines d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona. El registre presencial es realitzarà a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i subseus, d’acord amb el que estableix l’article 16 de la llei 39/2015.

Import?

L’import de subvenció serà del 50% del cost de projecte i en cap cas podrà sobrepassar els 6.000,00 euros.

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

Atorgament provisional

 • S’informarà de l’atorgament o denegació de la subvenció a través d’una única publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
 • En la mateixa publicació s’informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar en els 10 dies hàbils establerts.
 • Tanmateix, és en aquest període, si escau, quan podreu formular al·legacions a aquest atorgament o presentar reformulacions que no alterin l’objecte del projecte.
 • Heu de consultar la publicació directament al BOPB o a través de la web municipal https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions.

 

Atorgament definitiu

 • Un cop complerts els requisits, es publicarà pel mateix procediment que l’atorgament i denegació provisional la llista de subvencions atorgades i denegades definitivament.
 • Per consultar-la, disposareu dels mateixos canals assenyalats a la fase anterior.

 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA

El beneficiari de la subvenció haurà de justificar l’aplicació dels fons rebuts en un termini màxim de dos mesos des de la finalització del termini d’execució de l’activitat, i en tot cas, com a màxim, fins al dia 31 de març del 2022.

En el procés de justificació s’haurà de presentar la següent documentació:

 • Memòria d’actuació: explicació del projecte realitzat.
 • Memòria econòmica simplificada: detall de les despeses i ingressos de l’activitat objecte de subvenció.
 • Factures: la data de les factures haurà d’estar compresa entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.
 • Declaració jurada conforme les factures aportades són les úniques originals.
 • Documentació bancària acreditativa del pagament de les factures.
 • Carta de reintegrament en el cas de romanents no aplicats.

Els models de documentació per a la justificació de la subvenció estaran disponibles al web de l’Ajuntament durant el període de justificació.

 

Més informació:

Miquel Àngel de Garro mdegarro@pimec.org