Convocatòria de subvencions per al rescabalament dels danys materials ocasionats per les inclemències climatològiques durant la diada de Sant Jordi 2022

05 juliol 2022

Finalitat de les subvencions: L’objecte d’aquesta línia de subvencions és rescabalar els danys soferts a conseqüència de les inclemències meteorològiques per les parades de venda de llibres situades al carrer durant la diada de Sant Jordi.

 

Persones beneficiàries: Les persones que es poden beneficiar d’aquestes subvencions són les empreses privades amb activitat econòmica editorial i les llibreries (venda al detall de llibres nous, usats o vells), sempre que disposin de llicència o autorització d’ocupació de l’espai públic i puguin acreditar els danys materials soferts que fan inutilitzables o bé són danys substancials dels llibres, les carpes i les taules d’acord amb el punt 3 de les bases.

Els danys subvencionables són les despeses d’impressió del llibre en el cas de les empreses privades amb activitat econòmica editorial, i les d’adquisició del llibre a l’empresa editorial i distribuïdora, en el cas de les llibreries. També són subvencionables les despeses d’adquisició o lloguer de les carpes i les taules de les parades.

 

Quantia: L’import de la subvenció és del 70% de les despeses i no pot ser superior a 6.000 €. A més, els danys han de ser superiors a 500 €; en cas contrari, no s’admetran.

La quantia total destinada a tots els ajuts és de 100.000 €

 

Terminis: Es poden demanar l’ajut fins al dia 12 de juliol.

 

Enllaços d’interès

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915923.pdf

Bases reguladores: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=930980

Sol·licituds: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-danys-materials-ocasionats-per-les-inclemencies-climatologiques-durant-la-Diada-de-Sant-Jordi-2022?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

Més informació: rcarbo@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.