Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a l’enllumenat de Nadal de les vies públiques de la ciutat de Barcelona, any 2023

24 maig 2023

Finalitat de les subvencions

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la convocatòria de subvencions d’enllumenat de Nadal a les vies públiques de la ciutat amb la finalitat de continuar donant suport a la iniciativa de l’enllumenat de Nadal que fan les associacions de comerciants territorials de la ciutat de Barcelona, i seguir contribuint d’aquesta manera a la promoció del comerç urbà i de proximitat en aquesta època de l’any, creant un ambient festiu i millorant la imatge de la ciutat.

 

Beneficiaris

Les entitats sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions són les associacions de comerciants territorials de la ciutat de Barcelona.

S’estableix com a condició necessària que, les associacions de comerciants territorials a les quals van dirigides han de ser de la ciutat de Barcelona, que siguin entitats sense afany de lucre, que el projecte ho han de portar a terme a la ciutat de Barcelona i, que el projecte s’ha de presentar d’acord amb la convocatòria.

 

Quantia

La quantia de la subvenció atorgada no excedirà del 75% del cost del projecte especificat als documents de sol·licitud de subvenció sempre que sigui d’associacions de comerciants territorials en què no hi hagi trams de carrers que el mateix Ajuntament de Barcelona presti els serveis de decoració lumínica.

Així doncs, les sol·licituds no hauran d’incloure trams de carrer que siguin il·luminats per l’Ajuntament de Barcelona. En cas que s’incloguin se’ls requerirà que aportin nou pressupost amb l’exclusió d’aquests trams no subvencionables.

S’estableix com a import màxim de la subvenció atorgada la quantitat de 120.000 euros per sol·licitant.

Quedarà a càrrec del peticionari l’aportació de la resta del cost, o bé directament o per cofinançament de tercers (ens públic o privats). L’import de la subvenció atorgada no podrà ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost del projecte que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

 

Terminis

La participació en aquesta convocatòria requereix, obligatòriament, la presentació de la següent documentació:

1.       Instància de sol·licitud.

2.       Pressupost/os dels proveïdors homologats.

3.       Dades bancàries.

El termini de presentació de les instàncies de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, i començarà a contar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPB, és a dir, del 24 de maig al 21 de juny de 2022.

S’hauran de presentar exclusivament de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

Enllaços d’interès

Convocatòria: https://bop.diba.cat/anunci/3447465/aprovacio-de-la-convocatoria-per-a-l-atorgament-de-subvencions-per-l-enllumenat-de-nadal-de-les-vies-publiques-a-la-ciutat-de-barcelona-de-l-any-2023-i-bases-reguladores-generals-ajuntament-de-barcelona

Instància de sol·licitud: https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

Bases Reguladores Generals: https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_enllumenat_nadal_bopb_09022021_0.pdf

 

Més informació: rcarbo@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.