Convocatòria d'ajuts als autònoms amb pèrdues econòmiques com a conseqüència del Covid-19

03 abril 2020

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat avui la Resolució TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del Covid-19.

Així doncs, queda oberta la convocatòria d’aquests ajuts en forma de prestació econòmica única, prevista a l'article 15 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, que pot ser de fins a un màxim de 2.000 euros. En cap cas l'import de l'ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros. Cal tenir en compte que el procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible.

Qui es pot beneficiar d’aquest ajut?

Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut les persones treballadores autònomes, persona física, donades d'alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) amb domicili fiscal, i, si escau, el centre de treball a Catalunya, que reuneixin els requisits de l'apartat 4 d'aquesta instrucció.

Quins són els requisits?

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir alguns requisits com, per exemple:

  • Ser persona treballadora autònoma persona física (no s'inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors autònoms col·laboradors).
     
  • No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I d'igual quantia en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
     
  • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa quan així se sol·liciti. Consulta en aquest enllaç tota la informació relativa a aquest ajut i la resta de requisits i, per a més informació, pots consultar la pàgina web de Treball.

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.