Convocatòria per la concessió de subvencions en el període 2023 per a les activitats que contractin persones en situació d’atur que participen en els projectes del Servei Local d’Ocupació de Parets del Vallès per a l’any 2023

26 abril 2023
L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és donar suport a les activitats que fomentin la contractació de persones participants dels projectes de l'SLOP. 
 
La finalitat d'aquesta és incentivar la contractació laboral i dinamitzar el mercat laboral. 
 
Poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció: 
- Les persones físiques o jurídiques. 
- Les societats civils privades. 
- Les associacions o entitats sense afany de lucre. 
- Les comunitats de béns. 
 
Els requisits per obtenir la condició de beneficiari, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, són: 
- Desenvolupar una activitat i adherir-se com a empresa usuària de l’SLOP. 
- Formalitzar un contracte laboral amb data d’incorporació entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023 i d'acord amb els requisits de les bases, amb una persona que reuneixi alguna d’aquestes condicions: 
- Ser usuari/ària de l’SLOP i haver estat derivat/da a l’oferta de treball mitjançant el servei d'intermediació de l’SLOP. 
- Tenir contracte laboral en el marc dels Plans d’Ocupació de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
- Persones usuàries de les polítiques actives que es duen a terme a l’SLOP en el moment d’aquesta subvenció. 
- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades, així com no tenir cap deute pendent, sigui quina sigui la seva naturalesa amb, l'Ajuntament de Parets del Vallès, si escau. 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2023 per a la concessió de les subvencions objecte de la present convocatòria serà de 90.000 €. 
 
Els sol·licitants que compleixin amb les condicions requerides podran acollir-se a aquesta mesura l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins al 6 d’octubre del 2023.

 
Més informació:
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.