Convocatòria per a la concessió de subvencions a les inversions per millorar l'eficiència energètica o el desplegament d'energies renovables a les empreses de Granollers

27 desembre 2022
Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de fer o hagin dut a terme l'activitat que en fomenta l'atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions (d'ara endavant LGS), i reuneixin les condicions següents: 
a) Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que tinguin el centre de treball on es realitza la inversió localitzada al municipi de Granollers. 
b) Les persones físiques que siguin residents a Granollers o que el local declarat de la seva activitat econòmica estigui localitzat a Granollers a 1 de gener de 2022. 
 
L’objecte de les subvencions és finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 
- Millorar l’eficiència energètica dels processos de producció, de les instal·lacions i de les edificacions. 
-Generar energia renovable als centres de treball. 
 
L’import a concedir a cadascuna de les actuacions d’inversió subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els sol·licitants, en relació amb els punts assignats. 
 
L’import i el percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, els 5.000 € ni el 50% del cost total dels projectes subvencionats, per persona beneficiària i amb el límit de la consignació pressupostària. 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió d’aquestes subvencions per a l’any 2023 serà de 50.000 € que s’imputarà al pressupost de l’exercici 2023. 
 

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 dies hàbils a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de la convocatòria de la subvenció al BOPB. Data de publicació: 22/12/2022

 
Més informació: marrabal@pimec.org
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.