Convocatòria per a la concessió de subvencions per a empreses de base tecnològica liderades per dones

23 març 2021

T'informem que s'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ PDA/790/2021, de 12 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a empreses de base tecnològica liderades per dones (ref. BDNS 553999).

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb els annexos corresponents que l'acompanyen, és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Data límit: 24 d’abril de 2021.

Les sol·licituds i els altres tràmits del procediment de concessió de les subvencions d'entitats privades s'han de presentar per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), sens perjudici del que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a través del web Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat), accessible des de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat).

La documentació que s'ha de trametre juntament amb la sol·licitud es detalla a la base 8 de l'Ordre PDA/161/2020, de 22 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a empreses de base tecnològica liderades per dones.

 

Més informació:

Maria Josep Contreras mcontreras@pimec.org

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.