Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant els mesos de juliol i agost de 2018

04 setembre 2018

Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de juliol de 2018  

 

  • Convenis col·lectius

 

Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Decreto 59/2018, de 12 de junio de 2018, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, referente al II Convenio Colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center (antes Telemarketing).(BOE núm. 162, de 5 de juliol de 2018)

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios. (BOE núm. 167, d’11 de juliol de 2018)

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de modificación parcial del Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio de papel y artes gráficas. (BOE núm. 167, d’11 de juliol de 2018)

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado. (BOE núm. 167, d’11 de juliol de 2018)

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sectorial nacional de la industria salinera para los años 2018 y 2019. (BOE núm. 172, de 17 de juliol de 2018)

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo de empresas de centros de jardinería. (BOE núm. 172, de 17 de juliol de 2018)

 

Publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/2828/2017, de 20 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del comerç de mobles de Catalunya (DOGC núm. 7513, d'11.12.2017). (DOGC núm. 7661, d’11 de juliol de 2018)

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/3108/2017, de 22 de desembre, sobre la sol·licitud de renovació de l’extensió del Conveni col·lectiu del sector de xocolates i bombons de la província de Barcelona per als anys 2017-2019 (codi de conveni núm. 08100015012014) al sector de caramels i xiclets en l’àmbit de Barcelona, Lleida i Tarragona, així com a les empreses l’activitat de les quals sigui la fabricació de cacau, xocolata i derivats de les províncies de Tarragona i Lleida (codi extensió de conveni núm.79100015062016) (DOGC núm. 7579, de 15.3.2018).(DOGC núm. 7661, d’11 de juliol de 2018)

RESOLUCIÓ TSF/1577/2018, de 12 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l’activitat esportiva i de lleure (codi de conveni núm. 79001905012002).(DOGC núm. 7663, de 13 de juliol de 2018)

RESOLUCIÓ TSF/1786/2018, de 7 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu laboral de clubs de natació de Catalunya, en la qual s’aproven les taules salarials per als anys 2018 i 2019 (codi de conveni núm. 79001305011995). (DOGC núm. 7675, de 31 de juliol de 2018)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç i importadors d’articles fotogràfics, vídeo i so de la província de Barcelona per als anys 2017 i 2018 (codi de conveni núm. 08000785011994). (BOPB del dia 10 de juliol de 2018)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de confiteria, pastisseria i brioxeria de Barcelona i província per a l’any 2018 (codi de conveni núm. 08001025011994).(BOPB del dia 13 de juliol de 2018)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Girona (BOPG)

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord parcial relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i les obres públiques de la província de Girona (codi conveni 17000055011994). (BOPG núm. 145, de 27 de juliol de 2018)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Lleida (BOPL)

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Indústria d’hostaleria i turisme de Lleida, per al període 1-7-2017 al 30-6-2020 (Codi de Conveni número 25100025012013). (BOPL núm. 134, d’11 de juliol de 2018)  

Resolució, de 10 de juliol de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord parcial relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de les comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les Taules salarials per a l’any 2018 (codi de Conveni número 25000095011994).(BOPL núm. 138, de 17 de juliol de 2018)

Resolució de 19 de juliol de 2018 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida, per al període 1-1-2018 al 31-12-2019 (codi de Conveni número 25000065011993).(BOPL núm. 145, de 26 de juliol de 2018)

 

  • Normativa

 

Publicada al Butlletí Oficial de lEstat (BOE)

Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo. (BOE núm. 182, de 29 de juliol de 2018)

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020. (BOE núm. 182, de 29 de juliol de 2018)

Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. . (BOE núm. 182, de 29 de juliol de 2018)

 

Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes d’agost de 2018  

 

  • Convenis col·lectius

 

Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general de la industria química.(BOE núm. 191, de 8 d’agost de 2018)

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de constitución de la Comisión paritaria sectorial de formación del Convenio colectivo laboral de ámbito estatal para el sector de agencias de viajes. (BOE núm. 191, de 8 d’agost de 2018)

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre salario mínimo sectorial para 2018 derivado del V Acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura de vacíos del sector cementero. (BOE núm. 195, de 13 d’agost de 2018)

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de empresas proveedoras civiles privadas de tránsito aéreo de mercado liberalizado y sujetas a régimen concesional. (BOE núm. 196, de 14 d’agost de 2018)

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales del personal docente en pago delegado para el año 2018 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. (BOE núm. 196, de 14 d’agost de 2018)

Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación parcial del XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. (BOE núm. 207, de 27 d’agost de 2018)

Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo del sector de la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos. (BOE núm. 207, de 27 d’agost de 2018)

Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Protocolo para la prevención y actuación en los casos de acoso del Convenio colectivo estatal del sector de industrias cárnicas. (BOE núm. 208, de 28 d’agost de 2018)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector de magatzemistes de fusta de la província de Barcelona per als anys 2015 -2018 (codi de conveni núm. 08002855011994). (BOPB núm. 21 d’agost de 2018)

RESOLUCIÓ de 6 d’agost de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de peix fresc i congelat de Barcelona i província per als anys 2018 -2020 (codi de conveni núm. 08007015011994). (BOPB núm. 21 d’agost de 2018)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de transports mecànics de viatgers de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 080 04305011994. (BOPB núm. 21 d’agost de 2018)

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora de Modificació del Conveni col·lectiu de treball del sector de magatzemistes de fusta de la província de Barcelona per als anys 2015 -2018 (codi de conveni núm. 08002855011994). (BOPB núm. 23 dagost de 2018)

 

  • Normativa

 

Publicada al Butlletí Oficial de lEstat (BOE)

Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo. (BOE núm. 188 de 4 d’agost de 2018)

Real Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero. (BOE núm. 188 de 4 d’agost de 2018)

 

Publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

ORDRE TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2019. (DOGC núm. 7677, del 2 d’agost de 2018)

 

Si esteu interessats a rebre algun conveni podeu sol·licitar-lo al nostre Departament Jurídic i Laboral, Sra. Gemma Soro gsoro@pimec.org o Sra. Gemma Vila gvila@pimec.org