Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de març de 2019

29 març 2019
  • Convenis col·lectius

 

Resolució de 18 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'acord de modificació del Conveni col·lectiu estatal d'empreses de seguretat. (BOE núm. 52 d'1 de març 2019).


Resolució de 18 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'acord sobre la revisió salarial de l'any 2019 del Conveni col·lectiu estatal de pastes, paper i cartó. (BOE núm. 52 d'1 de març 2019).


Resolució de 18 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'acord sobre la taula salarial de l'any 2017 del V Conveni col·lectiu general d'àmbit estatal per al sector de l'estacionament regulat en superfície i retirada i dipòsit de vehicles de la via pública.(BOE núm. 52 d'1 de març de 2019).


Resolució de 20 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'acord de modificació del Conveni col·lectiu estatal d'indústries làcties i els seus derivats.(BOE núm. 52 d'1 de març de 2019).


Resolució de 20 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la Sentència de l'Audiència Nacional, relativa al X Conveni col·lectiu nacional de centres d'ensenyament privat de règim general o ensenyament reglat.(BOE núm. 54 de 4 de març de 2019).


Resolució de 26 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la revisió econòmica per a 2018 i taules salarials per a 2019 del Conveni col·lectiu estatal per a les indústries d'elaboració de l'arròs. (BOE núm. 58 de 8 de març de 2019).


Resolució de 18 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta de l'acord sobre les taules salarials per als anys 2017, 2018 i 2019 del XXII Conveni col·lectiu nacional d'autoescoles.(BOE núm 62 de 13 de març de 2019).


Resolució de 20 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VI Conveni col·lectiu general de ferralla (2015-2017). (BOE núm. 63 de 14 de març de 2019).


Correcció d'errors de la Resolució de 20 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VI Conveni col·lectiu general de ferralla (2018-2021). (BOE núm. 68 de 20 de març de 2019).


Resolució de 19 de març de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta dels acords de modificació del VI Conveni col·lectiu estatal d'empreses de treball temporal.(BOE núm. 76 de 29 de març de 2019).


Resolució de 19 de març de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de recuperació i reciclatge de residus i matèries primeres secundàries.(BOE núm. 76 de 29 de març de 2019).


Resolució de 19 de març de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la revisió salarial per a 2019 del Conveni Col·lectiu estatal de notaris i personal emprat.(BOE núm. 76 de 29 de març de 2019).


Resolució de 19 de març de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen la revisió i les taules salarials per a 2019 del VII Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal.(BOE núm. 76 de 29 de març de 2019).


Resolució de 19 de març de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials definitives per a 2018 del Conveni col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària.(BOE núm. 76 de 29 de març de 2019).


Resolució de 19 de març de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials definitives per a 2018 i provisionals per a 2019 del Conveni col·lectiu nacional per a les indústries de pastes alimentoses.(BOE núm. 76 de 29 de març de 2019).


Resolució de 19 de març de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials de l'any 2019 del Conveni col·lectiu estatal del personal de sales de festa, ball i discoteques d'Espanya.(BOE núm. 76 de 29 de març de 2019).


Resolució de 19 de març de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen els acords de modificació i pròrroga del V Acord Laboral d'àmbit estatal per al sector d'Hostaleria.(BOE núm. 76 de 29 de març de 2019).

 

  • Normativa

 

Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.(BOE núm. 57 de 7 de marzo de 2019).

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. (BOE núm.61 12 de marzo de 2019).

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

RESOLUCIÓ TSF/421/2019, de 20 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials 2019 del Conveni col·lectiu interprovincial d'exhibició cinematogràfica de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona (codi de conveni núm. 79002225012004). (DOGC núm. 7823 de 5 de març de 2019).

RESOLUCIÓ TSF/446/2019, de 30 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del segon Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (codi de conveni núm. 79100135012015). (DOGC Núm 7823 de 05 de març de 2019)

RESOLUCIÓ TSF/514/2019, de 26 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord parcial del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (codi de conveni núm. 79002295012003). (DOGC núm. 7828 de 12 de març de 2019).

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

  • Normativa

RESOLUCIÓ PRE/754/2019, de 25 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB)

Taules salarials definitives 2018 i taules salarials provisionals 2019 del Conveni col·lectiu de treball del sector de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports. (BOPB DE 13 de març de 2019)
 
Conveni col·lectiu de treball del sector de vins de Barcelona i província per als anys 2018-2019.(BOPB 28 de març 2019).
 
Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2017-2022.(BOPB 29 de març 2019).

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Girona (BOPG)

Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona (codi de conveni núm.17000305011994) al Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, que fixa el salari mínim interprofessional per a l'any 2019 (BOPG 56 de 20 de març de 2019)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT)

Taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de mercaderies per carretera i la logística, de la província de Tarragona per a l'any 2019. Codi conveni núm. 43001325011994.(BOPT de 5 de març de 2019).

Rectifica 2019-02166, BOP 08.03.2019. Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera, de la província de Tarragona, per als anys 2017-2020. Codi conv. 4300131501199 (BOPT 27 de març 2019).

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Lleida (BOPLL)

Conveni col·lectiu provincial per a les activitats de fabricació i distribució de begudes refrescants de les comarques de Lleida per als anys 2015 a 2021 (BOPLL de 5 de març de 2019)

 

Més informació:                                                          

DEPARTAMENT JURIDIC

Gemma Soro

Telèfon: 934964500

Correu electrònic: gsoro@pimec.org