Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de març de 2018

03 abril 2018
El Departament Jurídic t'informa de les novetats publicades als Diaris Oficials.

·Convenis col·lectius

Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para los años 2017 y 2018 del Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva. (BOE núm. 53, d’1 de març de 2018)

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. (BOE núm. 57, de 6 de març de 2018)

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para el sector de contratas ferroviarias. (BOE núm. 57, de 6 de març de 2018)

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 6 de febrero de 2018, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio de papel y artes gráficas. (BOE núm. 60, de 9 de març de 2018)

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2018 del VII Convenio colectivo estatal de gestorías administrativas. (BOE núm. 71, de 22 de març de 2018)

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas aplicables en el año 2017 y provisionales en el 2018, del Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias. (BOE núm. 72, de 23 de març de 2018)

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo relativo a la revisión salarial para el año 2017 del Convenio colectivo del sector industrias de alimentos compuestos para animales. (BOE núm. 76, de 28 de març de 2018)

 

Publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

RESOLUCIÓ TSF/390/2018, de 5 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del VII Conveni col·lectiu de treball del sector dels clubs de natació de Catalunya per als anys 2017-2019 (codi núm. 79001305011995).(DOGC núm. 7578, de 14 de març de 2018)

RESOLUCIÓ TSF/3108/2017, de 22 de desembre, sobre la sol·licitud de renovació de l’extensió del Conveni col·lectiu del sector de xocolates i bombons de la província de Barcelona per als anys 2017-2019 (codi de conveni 08100015012014) al sector de caramels i xiclets en l’àmbit de Barcelona, Lleida i Tarragona, així com a les empreses l’activitat de les quals sigui la fabricació de cacau, xocolata i derivats de les províncies de Tarragona i Lleida (codi extensió de conveni 79100015062016).(DOGC núm. 7579, de 15 de març de 2018)

RESOLUCIÓ TSF/476/2018, de 7 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de ports i dàrsenes esportives de Catalunya, en la qual s’aproven les taules salarials per a l’any 2018 (codi de conveni núm. 79100165012017). (DOGC núm. 7585, de 23 de març de 2018)

RESOLUCIÓ TSF/475/2018, de 14 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord parcial de la Mesa de negociació del Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (codi de conveni núm. 79100135012015). (DOGC núm. 7585, de 23 de març de 2018)

RESOLUCIÓ TSF/482/2018, de 5 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta de la comissió negociadora del Conveni col·lectiu per a la indústria metal·logràfica de Catalunya, en la qual s'aproven les taules salarials per als anys 2018 i 2019 (codi de conveni núm. 79000285011994).(DOGC núm. 7586, de 26 de març de 2018)

RESOLUCIÓ TSF/483/2018, de 14 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació del Conveni col·lectiu de treball del comerç del vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya (codi de conveni núm. 79000085011993). (DOGC núm. 7586, de 26 de març de 2018)

RESOLUCIÓ TSF/510/2018, de 23 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya (codi de conveni núm. 79000275011992). (DOGC núm. 7589, de 29 de març de 2018)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures i hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona per als anys 2017 i 2018 (codi de conveni núm. 08002875011995). (BOPB d’1 de març de 2018)

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2017 i provisionals per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08003625011994). (BOPB de 12 de març de 2018)

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de l’oli i els seus derivats de la província de Barcelona per als anys 2017 -2019 (codi de conveni núm. 08002535011993). (BOPB de 20 de març de 2018)

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de construcció de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08000745011994). (BOPB de 20 de març de 2018)

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector d’exhibició cinematogràfica de Barcelona i la seva província (codi de conveni núm. 08001695011994). (BOPB de 20 de març de 2018)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2017 i les taules salarials provisionals per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector de serveis funeraris i gestió de cementiris de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001545011993). (BOPB de 23 de març de 2018)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Girona per a l’any 2017 (codi de conveni núm. 17000045011994). (BOPG núm. 44, de 2 de març de 2018)

 

Publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT)

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera, de la província de Tarragona, per als anys 2017-2020 (codi de conveni núm. 43001315011994). (BOPT núm. 45, de 5 de març de 2018)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de mercaderies per carretera i la logística, de la província de Tarragona, per a l’any 2018 (codi de conveni núm. 43001325011994). (BOPT núm. 53, de 15 de març de 2018)

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries vinícoles, de la província de Tarragona, per a l’any 2018 (codi de conveni núm. 43000415011994). (BOPT núm. 59, de 23 de març de 2018)

 

·Normativa

 

Publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social. (BOE núm. 57, de 6 de març de 2018)

Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de 2018 por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2018, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. (BOE núm. 77, de 29 de març de 2018)

 

Publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

ORDRE TSF/24/2018, d'1 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga general convocada per al dia 8 de març de 2018 (Ordre d'1 de març, publicada al BOE núm. 57, de 6 de març).(DOGC núm. 7572, de 6 de març de 2018)

RESOLUCIÓ EMC/344/2018, de 28 de febrer, per la qual s'estableix el calendari d'activitats firals de Catalunya de l'any 2018. (DOGC núm. 7572, de 6 de març de 2018)

 

Si esteu interessats a rebre algun conveni podeu sol·licitar-lo al nostre Departament Jurídic i Laboral, Sra. Gemma Soro gsoro@pimec.org o Sra. Gemma Vila gvila@pimec.org   

 

Més informació:

Departament Jurídic

Mª Estrella Rincón Sanclemente

Telèfon: 93 496 45 00

Correu electrònic: erincon@pimec.org