Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de maig de 2022

07 juny 2022
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

CONVENIS BOE

Resolució de 22 d'abril de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de juliol de 2021, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal de pastes, paper i cartró. https://boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7165.pdf

Resolució de 22 d'abril de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per a perruqueries, instituts de bellesa i gimnasos. https://boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7390.pdf

Resolució de 22 d'abril de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen els Acords de modificació i d'esmena d'errors del IV Conveni col·lectiu estatal de la indústria, les noves tecnologies i els serveis del sector del metall . https://boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7391.pdf

Resolució de 22 d'abril de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de pròrroga i revisió salarial per a l'any 2022 del Conveni col·lectiu estatal per a les Delegacions Comercials de la Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat . https://boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7471.pdf

Resolució de 22 d'abril de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector de desinfecció, desinsectació i desratització. https://boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7475.pdf

Resolució de 22 d'abril de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials definitives per a l'any 2021 del Conveni col·lectiu nacional per a les indústries de pastes alimentàries. https://boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7476.pdf

Resolució de 22 d'abril de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials definitives per a l'any 2021 i les inicials per a l'any 2022 del VII Conveni col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària . https://boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7477.pdf

Resolució de 25 d'abril de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta per la qual es modifica el VI Conveni col·lectiu general del sector de la construcció. https://boe.es/boe/dias/2022/05/06/pdfs/BOE-A-2022-7478.pdf

Resolució de 22 d'abril de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de revisió salarial per a l'any 2021 i les taules salarials per a l'any 2022 del Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció. https://boe.es/boe/dias/2022/05/13/pdfs/BOE-A-2022-7829.pdf

Resolució de 9 de maig de 2022, de la Direcció General del Cadastre, per la qual es publica el Conveni amb la Federació Espanyola d'Associacions Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals. https://boe.es/boe/dias/2022/05/16/pdfs/BOE-A-2022-8018.pdf

Resolució de 3 de maig de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta per la qual es modifica el VI Conveni col·lectiu general del sector de la construcció. https://boe.es/boe/dias/2022/05/17/pdfs/BOE-A-2022-8108.pdf

Resolució de 5 de maig de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen els Acords d'aprovació de les taules salarials per a l'any 2022 i la modificació del VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics. https://boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8294.pdf

Resolució de 17 de maig de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord marc del sector de la pissarra. https://boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8781.pdf

Resolució de 17 de maig de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord sobre fraccionament del pagament d'endarreriments en el marc del Conveni col·lectiu nacional de la indústria de fabricació d'aliments compostos per a animals 2019-2025 . https://boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8782.pdf

Resolució de 17 de maig de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VI Acord estatal sobre matèries concretes i cobertura de buits del sector cimenter. https://boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8784.pdf

Resolució de 17 de maig de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'actualització per a l'any 2022 de les taules salarials del Conveni col·lectiu estatal d'empreses de seguretat. https://boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8786.pdf

Resolució de 17 de maig de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la revisió salarial per a l'any 2021 del VIII Conveni col·lectiu estatal de gestories administratives. https://boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8787.pdf

Resolució de 17 de maig de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials definitives per a l'any 2021 del Conveni col·lectiu estatal d'estacions de servei. https://boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8788.pdf

Resolució de 17 de maig de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen la revisió salarial i les corresponents taules per a l'any 2022 del Conveni col·lectiu de Metges del Món. https://boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8789.pdf

Resolució de 17 de maig de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials definitives per a l'any 2021 i provisionals per a l'any 2022 del Conveni col·lectiu de la indústria de fabricació d'aliments compostos per a animals. https://boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8790.pdf

 

NORMATIVA BOE

Ordre TES/388/2022, de 29 d'abril, per la qual es regula el Registre electrònic d'apoderaments del Fons de Garantia Salarial, O.A. https://boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7318.pdf

 

NORMATIVA DOGC

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMT/226/2021, de 3 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2022 (DOGC núm. 8559, de 9.12.2021). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1903920.pdf

ORDRE EMT/97/2022, de 4 de maig, de modificació de l'Ordre EMT/226/2021, de 3 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2022. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8662/1905187.pdf

RESOLUCIÓ EMT/1266/2022, de 28 d’abril, per la qual es dona publicitat al Conveni entre el Ministeri de Treball i Economia Social i el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per al funcionament del Registre d’Empreses Acreditades en el sector de la construcció. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8662/1905120.pdf

ORDRE EMT/103/2022, de 10 de maig, per la qual es garanteix el servei d'atenció telefònica d'urgències i d'emergències que presten a la població les empreses regulades pel Conveni col·lectiu del sector de centres d'atenció multicanal (contact center). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8666/1906169.pdf

RESOLUCIÓ EMT/1458/2022, de 12 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8672/1907901.pdf

 

CONVENIS DOGC

RESOLUCIÓ EMT/1269/2022, de 28 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d'estètica i bellesa de Catalunya, relatiu a l'adequació de les taules salarials per al 2022 i el 2023 (codi de conveni núm. 79002515012006). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8662/1905165.pdf

RESOLUCIÓ EMT/1458/2022, de 12 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8672/1907901.pdf

ORDRE EMT/117/2022, de 18 de maig, per la qual es garanteix el servei d'atenció telefònica d'urgències i d'emergències que presten a la població les empreses regulades pel Conveni col·lectiu del sector de centres d'atenció multicanal (contact center). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8673/1908129.pdf

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMT/162/2022, de 4 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del sector del comerç de Catalunya a subsectors i empreses sense conveni propi, per als anys 2020 a 2022 (codi de conveni núm. 79000285011999) (DOGC núm. 8600, de 7.2.2022). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8674/1908360.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2021 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001755011994). https://bop.diba.cat/anuncio/3236686/taules-salarials-per-a-l-any-2021-del-conveni-col-lectiu-de-treball-per-a-les-industries-de-fabricacio-de-prefabricats-de-formigo-i-derivats-del-ciment-de-la-provincia-de-barcelona-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu de treball del sector de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08003625011994). https://bop.diba.cat/anuncio/3240036/taules-salarials-definitives-per-a-l-any-2020-del-conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-remolcadors-de-transit-interior-i-exterior-de-ports-de-la-provincia-de-barcelona-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona per als anys 2020-2022 (codi de conveni núm. 08003235011994). https://bop.diba.cat/anuncio/3240332/conveni-col-lectiu-de-treball-per-a-oficines-de-farmacia-de-la-provincia-de-barcelona-per-als-anys-2020-2022-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport mecànic de viatgers de la província de Barcelona per als anys 2019-2023 (codi de conveni núm. 08004305011994). https://bop.diba.cat/anuncio/3241966/conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-transport-mecanic-de-viatgers-de-la-provincia-de-barcelona-per-als-anys-2019-2023-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord parcial relatiu a les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de prefabricats de formigó i derivats del ciment, de la província de Tarragona, per a l’any 2021 (codi de conveni núm. 43000185011993). https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20220525&anyp=2022&num=4146&v=i

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de modificació del Conveni col·lectiu de treball del sector del Transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona, per als anys 2021-2024 (codi de conveni núm. 43001315011994). https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20220526&anyp=2022&num=4258&v=i

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA

Taules salarials per a l’any 2022 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2022_87_3432

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial per a l’any 2022 del Conveni col·lectiu de treball del sector d’emmagatzematge, conservació, manipulació i venda de fruites i verdures de les comarques de Girona (codi de conveni núm. 17002095012005) https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/86/20228603580.pdf

 

Per a més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.