Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de maig de 2021

31 maig 2021
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

NORMATIVA BOE

Ordre HAC/424/2021, de 29 d'abril, per la qual es publica el Conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Comunitat Autònoma de Catalunya, en aplicació del que estableix l'article 4.4 de Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7186.pdf

Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2. https://boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf

Correcció d'errors del Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2. https://boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf

Decret llei Foral 3/2021, de 31 de març, pel qual es determina la imputació temporal en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la regularització de les prestacions percebudes per expedients de regulació temporal d'ocupació i es modifica el Text Refós de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. https://boe.es/boe/dias/2021/05/11/pdfs/BOE-A-2021-7762.pdf

Reial decret llei 9/2021, d'11 de maig, pel qual es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, per garantir els drets laborals de les persones dedicades al repartiment en l'àmbit de plataformes digitals. https://boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7840.pdf

Llei 3/2021, de 26 d'abril, de concessió d'ajudes dirigides a les empreses i les persones treballadores afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació, per al sosteniment de l'ocupació i l'activitat econòmica en el context de la crisi ocasionada per la pandèmia de COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8107.pdf

Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals. https://boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8806.pdf

Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa, l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms. https://boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8877.pdf

 

Convenis BOE

Resolució de 15 d'abril de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen la revisió salarial i les taules salarials per a l'any 2021 del Conveni col·lectiu estatal d'estacions de servei. https://boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7526.pdf

Resolució de 28 d'abril de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de modificació de l'article 39.1.h del Conveni col·lectiu per a les caixes i entitats financeres d'estalvi. https://boe.es/boe/dias/2021/05/13/pdfs/BOE-A-2021-7945.pdf

Resolució de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector laboral de restauració col·lectiva per als anys 2020 i 2021. https://boe.es/boe/dias /2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-8007.pdf

Resolució de 10 de maig de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta de l'acord relatiu a la revisió salarial i actualització de dietes, per al període abril a desembre de 2021, del II Conveni col·lectiu de la Indústria de la Producció Audiovisual (Tècnics). https://boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8425.pdf

Resolució de 10 de maig de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les actes de correcció d'error tipogràfic i de resultats de valoració de llocs de treball, segons el que preveu l'XI Conveni col·lectiu de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda. https://boe.es/boe/dias/2021/05/20/pdfs/BOE-A-2021-8426.pdf

Ordre HAC/424/2021, de 29 d'abril, per la qual es publica el Conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Comunitat Autònoma de Catalunya en aplicació del que estableix l'article 4.4 del Reial Decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7186.pdf

 

NORMATIVA DOGC

RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8416/1853065.pdf

RESOLUCIÓ SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900211

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8405, de 8.5.2021). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8409/1851232.pdf

 

CONVENIS DOGC

RESOLUCIÓ TSF/1225/2021, de 13 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord derivat del Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya (codi de conveni núm. 79100215012020). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8401/1849331.pdf

RESOLUCIÓ TSF/1231/2021, de 13 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió mixta d’interpretació i seguiment del Conveni col·lectiu d’aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, serveis de rentat i greixatge de vehicles de Catalunya per als anys 2017- 2022, relatiu a les taules salarials 2021 (codi de conveni núm. 79001575011999). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8401/1849311.pdf

RESOLUCIÓ TSF/1245/2021, de 13 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu per al sector de les empreses organitzadores del joc del bingo de Catalunya (codi de conveni núm. 79000205011992).

 

BUTLLETÍ OFICIAL PROVÍNCIA DE BARCELONA

Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 2020-2021. https://bop.diba.cat/anunci/3057750/conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-del-comerc-del-metall-de-la-provincia-de-barcelona-per-als-anys-2020-2021-serveis-territorials-a-barcelona-del-departament-de-treball-afers-socials-i-families

RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de serveis funeraris i gestió de cementiris de la província de Barcelona per als anys 2020-2023 (codi de conveni núm. 08001545011993). https://cnc.extranet.gencat.cat/treball_cnc/fitxers/upload/catala/08002621/10052021%20Serveis%20funeraris%20i%20de%20gestio%20de%20cementiris.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL PROVÍNCIA DE GIRONA

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Pompes Fúnebres de la província de Girona per als anys 2020-2023 (codi de conveni núm. 17002405012008). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/92/20219203880.pdf

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.