Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de maig de 2020

29 maig 2020
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

BOE

Resolució de 29 d'abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4757.pdf

Ordre TMA/378/2020, de 30 d'abril, per la qual es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d'habitatge habitual que poden accedir als ajuts transitoris de finançament que estableix l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf

Ordre SND/380/2020, de 30 d'abril, sobre les condicions en què es pot realitzar activitat física no professional a l'aire lliure durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf

Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf

Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en què hi hagi risc de contagi per la COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf

Ordre SND/386/2020, de 3 de maig, per la qual es flexibilitzen determinades restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de l'activitat de comerç minorista i de prestació de serveis, així com de les activitats d'hostaleria i restauració en els territoris menys afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf

Ordre SND/387/2020, de 3 de maig, per la qual es regula el procés de cogovernança amb les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla per a la transició a una nova normalitat. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4792.pdf

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf

Resolució de 30 d'abril de 2020, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es desenvolupa el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi extraordinari per falta d'activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat social regulat en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf

Resolució d'1 de maig de 2020, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi excepcional per desocupació que regula l'article 33 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf

Resolució de 2 de maig de 2020, de la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es publiquen els Acords de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 28 d'abril de 2020, pels quals es determinen imports màxims de venda al públic en aplicació del que preveu l'Ordre SND/354/2020, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per a garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf

Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf

Resolució de 4 de maig de 2020, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'aprova i publica el Protocol bàsic d'actuació per a la tornada als entrenaments i el reinici de les competicions federades i professionals. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf

Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal. https://boe.es/boe/dias/2020/05/07/pdfs/BOE-A-2020-4859.pdf

Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s'estableixen les condicions a aplicar en la fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits per garantir una mobilitat segura. https://boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf

Ordre INT/401/2020, d’11 de maig, per la qual es restableixen temporalment els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes, amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4929.pdf

Ordre SND/403/2020, d'11 maig, sobre les condicions de quarantena a què s'han de sotmetre les persones procedents d'altres països a la seva arribada a Espanya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf

Ordre SND/404/2020, d’11 de maig, de mesures de vigilància epidemiològica de la infecció per SARS-CoV-2 durant la fase de transició cap a una nova normalitat. https://boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4933.pdf

Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació. https://boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf

Resolució de 10 de març de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'acord de modificació de l'article 10 del XII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil. https://boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4996.pdf

Resolució de 10 de març de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials definitives per a l'any 2019 del Conveni col·lectiu del sector d'indústries de pastes alimentàries. https://boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-5001.pdf

Resolució de 12 de març de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials del Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció. https://boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-5006.pdf

Resolució de 6 de març de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VIII Conveni col·lectiu estatal del suro. https://boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5038.pdf

Resolució de 14 de març de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de modificació del VII Conveni col·lectiu estatal de gestió i mediació immobiliària. https://boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5039.pdf

Resolució de 14 de març de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'actualització salarial per al 2020 del Conveni col·lectiu general d'àmbit nacional per al sector d'aparcaments i garatges. https://boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5040.pdf

Resolució de 14 de març de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials per a l'any 2020 del VI Conveni col·lectiu de general de ferralla. https://boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5041.pdf

Resolució de 13 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació. https://boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5051.pdf

Ordre INT/409/2020, de 14 de maig, per la qual es prorroguen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5053.pdf

Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. https://boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf

Correcció d'errors del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019. https://boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5138.pdf

Resolució de 19 de maig de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 19 de maig de 2020, pel qual s'instrueix l'Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el quart tram de la línia d'avals aprovada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i s'estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf

Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf

Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019. https://boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5217.pdf

Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 a petits municipis i als ens locals d'àmbit territorial inferior. https://boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf

Ordre SND/439/2020, de 23 de maig, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres, aèries i marítimes amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/05/23/

Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. https://boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf

Ordre SND/442/2020, de 23 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat i l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. https://boe.es/boe/dias/2020/05/24/pdfs/BOE-A-2020-5267.pdf

Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret-llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. https://boe.es/boe/dias/2020/05/25/pdfs/BOE-A-2020-5268.pdf

Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/05/25/pdfs/BOE-A-2020-5270.pdf

Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes de la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf

Ordre SND/445/2020, de 26 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus a la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID -19 i l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. https://boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf

 

DOGC

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/916/2020, de 28 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu (ref. BDNS 504305) (DOGC núm. 8123, de 29.4.2020). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8127/1793357.pdf

DECRET LLEI 15/2020, de 5 de maig, pel qual s'autoritza el Consell Català de l'Esport per prestar garantia, durant l'exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d'euros, a favor de l'Institut Català de Finances, per a l'atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives, afectades per la situació derivada de la COVID-19. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793482.pdf

DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf

ORDRE TSF/66/2020, de 26 de maig, de modificació de l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8144/1795957.pdf

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.