Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de juny de 2023

06 juliol 2023
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

NORMATIVA BOE

Resolució de 24 de maig de 2023, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació i Economia Social, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 21 de juny de 2022, pel qual s'aprova l'Estratègia Nacional d'Impuls del Treball Autònom (ENDITA) 2022-2027. https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13034.pdf

Resolució de 17 de maig de 2023, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació i Economia Social, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres d'11 d'abril de 2023, pel qual s'aprova l'Estratègia Espanyola d'Economia Social 2023. 2027. https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13033.pdf

Reial decret-llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s'adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat; de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors; i d'execució i compliment del Dret de la Unió Europea. https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/29/pdfs/BOE-A-2023-15135.pdf

 

CONVENIS BOE

Resolució de 23 de maig de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de revisió de les taules salarials per a l'any 2023 i 2024 del Conveni col·lectiu sectorial estatal de marques de restauració moderna. https://boe.es/boe/dias/2023/06/02/pdfs/BOE-A-2023-13182.pdf

Resolució de 23 de maig de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord relatiu a les taules salarials per a l'any 2023 de l'XI Conveni col·lectiu nacional de centres d'ensenyament privat de règim general o ensenyament reglat sense cap nivell concertat o subvencionat. https://boe.es/boe/dias/2023/06/02/pdfs/BOE-A-2023-13183.pdf

Resolució de 30 de maig de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector de grans magatzems. https://boe.es/boe/dias/2023/06/09/pdfs/BOE-A-2023-13740.pdf

Resolució de 30 de maig de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el III Conveni col·lectiu d'àmbit estatal del sector de contact center. https://boe.es/boe/dias/2023/06/09/pdfs/BOE-A-2023-13741.pdf

Resolució de 30 de maig de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VIII Conveni marc estatal de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal. https://boe.es/boe/dias/2023/06/09/pdfs/BOE-A-2023-13742.pdf

Resolució de 30 de maig de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen la revisió salarial i les taules salarials per a l'any 2023 del Conveni col·lectiu del grup Begudes Naturals. https://boe.es/boe/dias/2023/06/09/pdfs/BOE-A-2023-13743.pdf

ORDRE EMT/153/2023, de 29 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2024. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=962684

Resolució de 5 de juny de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta d'acord de modificació parcial del Conveni col·lectiu de Borses i Mercats Espanyols. https://boe.es/boe/dias/2023/06/14/pdfs/BOE-A-2023-14203.pdf

Resolució de 6 de juny de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de revisió salarial per als anys 2021 i 2022 del Conveni col·lectiu estatal per a les empreses del comerç de flors i plantes. https://boe.es/boe/dias/2023/06/19/pdfs/BOE-A-2023-14579.pdf

Resolució de 6 de juny de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el II Acord marc d'operadors de retail aeroportuari. https://boe.es/boe/dias/2023/06/19/pdfs/BOE-A-2023-14582.pdf

Resolució de 9 de juny de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta de l'Acord d'actualització dels salaris per als anys 2023 i 2024 del Conveni col·lectiu estatal regulador de les relacions laborals entre els productors d'obres audiovisuals i els figurants que hi presten serveis. https://boe.es/boe/dias/2023/06/28/pdfs/BOE-A-2023-15124.pdf

 

NORMATIVA DOGC

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2023, de modificació de la Resolució de 28 d'abril de 2022, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes de compliment normatiu (compliance) en matèria de competència de les empreses. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=962845

ORDRE EMT/154/2023, de 13 de juny, de modificació de l'Ordre EMT/220/2022, de 5 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa "TU+1” de foment de la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec (DOGC núm. 8767, de 6.10.2022). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=963042

 

CONVENIS DOGC

RESOLUCIÓ EMT/1797/2023, de 23 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, referent a l’increment del salari mínim interprofessional (codi de conveni núm. 79002295012003). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=961756

RESOLUCIÓ EMT/1813/2023, de 23 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de modificació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya (codi de conveni núm. 79000275011992). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=961795

RESOLUCIÓ EMT/1900/2023, de 18 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de preparats alimentaris i productes dietètics de la comunitat autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 79000625011994). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=961994

RESOLUCIÓ EMT/1972/2023, de 16 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del II Conveni col·lectiu d’ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya, relatiu a les taules salarials 2023 i 2024 (codi de conveni núm. 79002915012012). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=962625

RESOLUCIÓ EMT/2008/2023, de 15 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació dels acords de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya, relatius a la regulació de la categoria de monitor i a les taules salarials 2023 i 2024 (codi de conveni núm. 79100215012020). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=962899

RESOLUCIÓ EMT/2014/2023, de 6 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=962837

RESOLUCIÓ EMT/2024/2023, de 6 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta 2 de la Comissió paritària del III Conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (codi de conveni núm. 79100135012015). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=962993

RESOLUCIÓ EMT/2026/2023, de 6 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta 3 de la Comissió paritària del III Conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (codi de conveni núm. 79100135012015). https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=962981

RESOLUCIÓ EMT/2027/2023, de 24 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu per a les empreses comercials de serveis d'empaquetatge, enfaixat i qualsevol altra manipulació de productes propietat de tercers (codi de conveni núm. 79001635012000). https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=962971

RESOLUCIÓ EMT/2054/2023, de 8 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=963072

RESOLUCIÓ EMT/2152/2023, de 9 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a la indústria metal·logràfica de Catalunya 2022–2024 (codi de conveni núm. 79000285011994). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=963431

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EMT/1972/2023, de 16 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del II Conveni col·lectiu d’ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya, relatiu a les taules salarials 2023 i 2024 (codi de conveni núm. 79002915012012) (DOGC núm. 8934, de 12.6.2023). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=963460

RESOLUCIÓ EMT/2244/2023, de 13 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat de Catalunya (codi de conveni núm. 79000805011995). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=964047

RESOLUCIÓ EMT/2285/2023, de 13 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de masses congelades de Catalunya (codi de conveni núm. 79000965011994). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=964162

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates de la província de Barcelona per als anys 2022-2024. https://bop.diba.cat/anunci/3477817/conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-xocolates-de-la-provincia-de-barcelona-per-als-anys-2022-2024-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

Taules salarials provisionals per a l'any 2023 del conveni col·lectiu de treball del sector de confiteria, pastisseria i brioixeria de Barcelona i província. https://bop.diba.cat/anunci/3453452/taules-salarials-provisionals-per-a-l-any-2023-del-conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-confiteria-pastisseria-i-brioixeria-de-barcelona-i-provincia-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de la pell de la província de Barcelona per als anys 2022-2024. https://bop.diba.cat/anunci/3467814/conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-del-comerc-de-la-pell-de-la-provincia-de-barcelona-per-als-anys-2022-2024-generalitat-de-catalunyadepartament-d-empresa-i-treball

Acord de la Comissió Paritària del conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona. https://bop.diba.cat/anunci/3472437/acord-de-la-comissio-paritaria-del-conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-la-industria-siderometal-lurgica-de-la-provincia-debarcelona-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona 2022-2024. https://bop.diba.cat/anunci/3479392/acord-de-la-comissio-paritaria-del-conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-del-comerc-del-metall-de-la-provincia-de-barcelona-2022-2024-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i les obres públiques de la província de Girona d’11 de maig de 2023, relatiu a les taules salarials vigents des de l’01/06/2023 fins al 31/05/2024 (codi de conveni núm. 17000055011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2023/106/202310604505.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de fleques i forns de pa de la província de Tarragona per a l’any 2022 (codi de conveni núm. 43000375011994). https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230614&anyp=2023&num=5022&v=i

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.