Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de juny de 2022

30 juny 2022
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

CONVENIS BOE

Resolució d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors a la de 28 de març de 2022, per la qual es registra i publica l'XI Conveni col·lectiu nacional de centres d'ensenyament privat de règim general o ensenyament reglat sense cap nivell concertat ni subvencionat. https://boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9352.pdf

Resolució de 30 de maig de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen els Acords de modificació del VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics. https://boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9573.pdf

Resolució de 7 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord relatiu a les taules salarials de l'any 2022 del Conveni col·lectiu estatal del personal de sales de festa, ball i discoteques d'Espanya. https://boe.es/boe/dias/2022/06/18/pdfs/BOE-A-2022-10118.pdf

Resolució de 14 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de modificació de complements del Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics. https://boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10496.pdf

Resolució de 14 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el XXII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a les indústries extractives, indústries del vidre, indústries ceràmiques i per a les del comerç exclusivista dels mateixos materials. https://boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10497.pdf

Resolució de 14 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la revisió salarial per a l'any 2022 del II Conveni col·lectiu estatal de notaris i personal empleat. https://boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10498.pdf

Resolució de 14 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials definitives per a l'any 2021 del VI Conveni col·lectiu general de la ferralla. https://boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10499.pdf

Resolució de 14 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el XXIII Conveni col·lectiu de contractes ferroviaris. https://boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10742.pdf

 

NORMATIVA BOE

Resolució de 23 de maig de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a les indústries del fred industrial. https://boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9078.pdf

Resolució de 23 de maig de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials temporals per als anys 2021 i 2022 del Conveni col·lectiu del sector d'escorxadors d'aus i conills. https://boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9079.pdf

Resolució de 23 de maig de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen els Acords de modificació i les taules salarials per a 2021 i 2022 del VI Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a despatxos de tècnics tributaris i assessors fiscals. https://boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9081.pdf

Resolució de 25 de maig de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials per a l'any 2022 del Conveni col·lectiu estatal de pastes, paper i cartró. https://boe.es/boe/dias/2022/06/03/pdfs/BOE-A-2022-9154.pdf

Instrument d'adhesió al Conveni sobre l'eliminació de la violència i l'assetjament al món del treball, fet a Ginebra el 21 de juny de 2019. https://boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs /BOE-A-2022-9978.pdf

Resolució de 7 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal d'indústries làcties i els seus derivats. https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/17/pdfs/BOE-A-2022-10077.pdf

Reial decret 504/2022, de 27 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament General sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener, i el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, per actualitzar-ne la regulació respecte als treballadors per compte propi o autònoms. https://boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10677.pdf

 

CONVENIS DOGC

RESOLUCIÓ EMT/1623/2022, de 12 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'XI Conveni col·lectiu de treball d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques de Catalunya (codi de conveni núm. 79000815011994). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8680/1911578.pdf

RESOLUCIÓ EMT/1698/2022, de 26 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació de l'XI Conveni col·lectiu d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques (codi de conveni núm. 79000815011994). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=930966

ORDRE EMT/1806/2022, de 9 de juny, per la qual es garanteix el servei d'atenció telefònica d'urgències i d'emergències que presten a la població les empreses regulades pel Conveni col·lectiu del sector de centres d'atenció multicanal (contact center). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=931235

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMT/1806/2022, de 9 de juny, per la qual es garanteix el servei d'atenció telefònica d'urgències i d'emergències que presten a la població les empreses regulades pel Conveni col·lectiu del sector de centres d'atenció multicanal (contact center) (DOGC núm. 8687, de 13.6.2022). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=931826

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de l’elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria de la província de Tarragona, per als anys 2022-2024 (codi de conveni núm. 43000215011994). https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20220622&anyp=2022&num=5391&v=i

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona, per als anys 2021-2022 (codi de conveni núm. 17000585011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/109/202210904973.pdf

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de la província de Girona de data 11 de març de 2022 (codi de conveni núm. 17000035011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/119/202211905570.pdf

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de la província de Girona de data 9 de maig de 2022 (codi de conveni núm. 17000035011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/119/202211905571.pdf

 

Per a més informació:

Gemma Soro gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.