Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de juny de 2021

30 juny 2021

Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

 

BOE

Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica. https://boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9233.pdf

Reial decret 401/2021, de 8 de juny, pel qual s'aproven les mesures necessàries perquè les comunitats autònomes puguin utilitzar els recursos del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, per tal de fer front a les compensacions que procedeixin, i pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement de la compensació als propietaris i arrendadors a què es refereixen els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9560.pdf

Resolució de 10 de juny de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 9/2021, d'11 de maig, pel qual es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, per garantir els drets laborals de les persones dedicades al repartiment en l'àmbit de plataformes digitals. https://boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10225.pdf

Resolució de 10 de juny de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació de Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms. https://boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10227.pdf

Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny, pel qual es modifiquen la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge. https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10585.pdf

 

NORMATIVA DOGC

RESOLUCIÓ SLT/1762/2021, de 3 de juny, per la qual es modifica la Resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8425/1855850.pdf

ORDRE EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8446/1859954.pdf

 

BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç tèxtil, de la província de Tarragona, per a l’any 2018 - 2021 codi de conveni núm. 43000115011994). https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210608&anyp=2021&num=05035&v=i

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.