Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de juny de 2020

30 juny 2020
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

BOE

Resolució de 27 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret-llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació. https://boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5466.pdf

Ordre SND / 458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. https://boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf

Reial decret-llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital. https://boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf

Ordre SND / 487/2020, d'1 de juny, per la qual s'estableixen les condicions a aplicar en les fases 2 i 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat en matèria de serveis aeris i marítims. https://boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf

Llei 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5568.pdf

Decret-llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries. https://boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5648.pdf

Ordre SND / 507/2020, de 6 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres per tal de flexibilitzar determinades restriccions d'àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. https://boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf

Reial decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf

Resolució de 10 de juny de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret-llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes de la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6022.pdf

Reial decret-llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació de Fons COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la seva distribució i lliurament. https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf

Resolució de 4 de juny de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per al sector de farines panificables i sèmoles. https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6281.pdf

Resolució de 4 de juny de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord estatal de formació professional per a l'ocupació en el sector de l'economia i la indústria digital. https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6278.pdf

Ordre SND / 535/2020, de 17 de juny, per la qual es modifica l'Ordre SND / 414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, i l'Ordre SND / 458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf

Decret-llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajudes de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6426.pdf

Resolució de 10 de juny de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la revisió salarial i les taules salarials definitives per a l'any 2019, i provisionals per a l'any 2020, del Conveni col·lectiu per a les empreses del sector de farines panificables i sèmoles. https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6453.pdf

Ordre INT / 550/2020, de 21 de juny, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors amb Portugal temporalment restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6508.pdf

Resolució d'11 de juny de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica la revisió salarial per a l'any 2020, i la corresponent taula salarial del II Conveni col·lectiu estatal de notaris i personal empleat. https://boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6567.pdf

Reial decret-llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció de la feina autònoma i de competitivitat del sector industrial. https://boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf

Ordre INT / 578/2020, de 29 de juny, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública arran de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6902.pdf

 

DOGC

RESOLUCIÓ PRE/1202/2020, de 2 de juny, per la qual s'obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes corresponent a l'any 2020 (ref. BDNS 507619). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8148/1796895.pdf

RESOLUCIÓ TSF/1196/2020, de 25 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de la Mesa de negociació del Conveni col·lectiu dels establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques (codi de conveni núm. 79000815011994). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8148/1796891.pdf

RESOLUCIÓ TSF/1207/2020, de 13 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del comerç de mobles de Catalunya (codi de conveni núm. 79001695012000). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798530.pdf

RESOLUCIÓ TSF/1300/2020, de 9 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de ports i dàrsenes esportives de Catalunya (codi de conveni núm. 79100165012017). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8155/1799335.pdf

RESOLUCIÓ TSF/1304/2020, de 25 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de la Comissió paritària del II Conveni col·lectiu del cicle integral de l’aigua de Catalunya (codi de conveni núm. 79100125012014). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8155/1799301.pdf

ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2021.

RESOLUCIÓ TSF/1330/2020, d'11 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi (codi de conveni núm. 79001495011999). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799918.pdf

RESOLUCIÓ TSF/1339/2020, d’11 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball de marroquineria, cuirs, repussats i similars de Catalunya (codi de conveni núm. 79000115011994). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799841.pdf

RESOLUCIÓ TSF/1340/2020, de 25 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu dels establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques 2018-2019 (codi de conveni núm. 79000815011994). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799889.pdf

RESOLUCIÓ TSF/1379/2020, de 14 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'acreditació d'entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials de l'àmbit de l'atenció a la infància i l'adolescència. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1800014.pdf

RESOLUCIÓ TSF / 1368/2020, de 9 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de preparats alimentaris i productes dietètics de la Comunitat Autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 79000625011994). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800189.pdf

RESOLUCIÓ TSF/1396/2020, de 8 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del I Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya (codi de conveni núm. 79100215012020). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8159/1800634.pdf

ORDRE TSF/100/2020, de 25 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8164/1801574.pdf

RESOLUCIÓ TSF/1472/2020, de 15 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació especial per a l’any 2019 (codi de conveni núm. 79000215011994). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8164/1801700.pdf

RESOLUCIÓ TSF/1475/2020, de 15 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de taules salarials del Conveni col·lectiu de treball per a les empreses comercials de serveis d’empaquetaments, enfaixat i qualsevol altra manipulació de productes propietat de tercers (codi de conveni núm. 79001635012000). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8165/1801959.pdf

 

BOPB

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu de treball del sector d’exhibició cinematogràfica de Barcelona i la seva província (codi de conveni núm. 08001695011994). https://bop.diba.cat/temp/06_062020000086.pdf

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’exhibició cinematogràfica de la província de Barcelona per als anys 2019 -2021 (codi de conveni núm. 08001695011994). https://bop.diba.cat/temp/06_062020000087.pdf

Ordre SND / 520/2020, de 12 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma i s'estableixen les unitats territorials que progressen a la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. https://boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf

Ordre SND / 521/2020, de 13 de juny, per la qual es prorroguen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública arran de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. https://boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6107.pdf

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses estibadores portuàries de la província de Barcelona per als anys 2019 -2022 (codi de conveni núm. 08010275011998). https://bop.diba.cat/temp/06_062020000099.pdf

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses consignatàries de vaixells de la província de Barcelona per als anys 2018 -2019 (codi de conveni núm. 08010395011997). https://bop.diba.cat/temp/06_062020000108.pdf

 

Més informació: 

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.