Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de juliol de 2022

01 setembre 2022
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

Convenis BOE

Resolució de 27 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per al sector d'indústries d'aigües de beguda envasades. https://boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11360.pdf

Resolució de 14 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector d'indústries càrnies. https://boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11699.pdf

Resolució de 13 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors en la de 14 de juny de 2022, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector d'indústries càrnies. https://boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11622.pdf

Resolució de 27 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de jardineria 2021-2024. https://boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11623.pdf

Resolució de 14 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta relatiu a les taules salarials definitives per a l'any 2020 del Conveni col·lectiu estatal per a les indústries làcties i els seus derivats. https://boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11696.pdf

Resolució de 30 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen els Acords de pròrroga i revisió salarial per a l'any 2022 del Conveni col·lectiu del cicle de comerç de paper i arts gràfiques. https://boe.es/boe/dias/2022/07/16/pdfs/BOE-A-2022-11825.pdf

Resolució de 30 de juny de 2022, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica la modificació del XXIII Conveni col·lectiu nacional d'autoescoles. https://boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11990.pdf

Resolució de 6 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de la indústria metal·gràfica i de fabricació d'envasos metàl·lics. https://boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11992.pdf

Resolució de 12 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de recuperació i reciclatge de residus i matèries primeres secundàries. https://boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12357.pdf

Resolució de 19 de juliol de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'elaboradors de productes cuinats per a la venda a domicili. https://boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12726.pdf

 

Normativa BOE

Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1 /2002, de 29 de novembre. https://boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdf

Resolució de 27 de juny de 2022, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni amb la Generalitat de Catalunya, per al funcionament per mitjans electrònics del registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat, del dipòsit destatuts de les organitzacions sindicals i empresarials i del registre dempreses de treball temporal. https://boe.es/boe/dias/2022/07/02/pdfs/BOE-A-2022-10962.pdf

Llei Orgànica 6/2022, de 12 de juliol, complementària de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, de modificació de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. https://boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11588.pdf

Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. https://boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf

Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat. https://boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf

 

Normativa DOGC

ORDRE EMT/170/2022, d'11 de juliol, de modificació de l'Ordre EMT/226/2021, de 3 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2022. https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=933825

 

Convenis DOGC

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMT/226/2021, del 3 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2022 (DOGC núm. 8559, de 9.12.2021). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8707/1918509.pdf

RESOLUCIÓ EMT/2199/2022, de 4 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'IV Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l'aigua (codi de conveni núm. 79100125012014). https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=933809

 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

RESOLUCIÓ, de 4 de juliol de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial del Conveni col·lectiu de treball de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08002545011994). file:///C:/Users/gsoro/Downloads/3269149.pdf

 

Butlletí Oficial de la Província de Girona

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de les comarques de Girona de data 13 de maig de 2022 (codi de conveni núm. 171000235011994). https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/128/202212805959.pdf

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

gsoro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.