Convenis col·lectius i normativa rellevant publicada durant el mes de febrer de 2021

26 febrer 2021
Pots consultar tots els documents fent clic a cada enllaç.

Normativa BOE

Decret llei 48/2020, d'1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del decret llei 30/2020, de 4 d'agost, i del Decret-llei 41/2020, de 10 de novembre. https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/02/pdfs/BOE-A-2021-1476.pdf

Decret llei 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de l'afectació més gran en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya, i de modificació del decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/02/pdfs/BOE-A-2021-1477.pdf

Decret llei 51/2020, de 15 de desembre, de modificació del decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret-llei 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de l'afectació més gran en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya. https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/02/pdfs/BOE-A-2021-1479.pdf

Decret llei 55/2020, de 29 de desembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de determinades comarques arran de la COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/02/pdfs/BOE-A-2021-1480.pdf

Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s'adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic. https://boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1529.pdf

Resolució de 28 de gener de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària. Disposició 1.612 del BOE núm. 30 de 2021

Resolució de 28 de gener de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació de Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports. Disposició 1.614 del BOE núm. 30 de 2021

Decret llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19. Disposició 1.622 del BOE núm. 30 de 2021

Ordre ISM/87/2021, d'1 de febrer, per la qual s'estableixen per a l'any 2021 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar inclosos en els grups segon i tercer. https://boe.es/boe/dias/2021/02/05/pdfs/BOE-A-2021-1661.pdf

Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. https://boe.es/boe/dias/2021/02/05/pdfs/BOE-A-2021-1662.pdf

Llei 19/2020, de 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no discriminació. https://boe.es/boe/dias/2021/02/05/pdfs/BOE-A-2021-1663.pdf

Ordre CSM/115/2021, d'11 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits d'informació i comercialització de màscares higièniques. https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2046.pdf

 

Convenis col·lectius BOE

Resolució de 29 de gener de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de la Fundació Diagrama Intervenció Psicosocial en el seu àmbit d'activitat de reforma juvenil i protecció de menors. https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1909.pdf

Resolució de 4 de febrer de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el IV Conveni col·lectiu estatal de reforma juvenil i protecció de menors. https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2543.pdf

Resolució de 9 de febrer de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord parcial del Conveni col·lectiu estatal per a la fabricació de conserves vegetals. https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2544.pdf

Resolució de 9 de febrer de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu per a les granges avícoles i altres animals. https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/19/pdfs/BOE-A-2021-2635.pdf

Resolució de 9 de febrer de 2021, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials per a l'any 2021 del Conveni col·lectiu estatal per a les indústries de l'adobament, corretges, cuirs industrials i curtició de pells per a pelleteria. https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/19/pdfs/BOE-A-2021-2636.pdf

 

Convenis DOGC

RESOLUCIÓ TSF/3535/2020, de 18 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Conveni col·lectiu de treball del Cicle Integral de l'Aigua (codi de conveni núm. 79100125012014). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8334/1834384.pdf

 

Normativa DOGC

ORDRE TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de les ajudes extraordinàries per al manteniment de l'activitat econòmica davant la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834945.pdf

ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajuda extraordinària adreçada a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834913.pdf

DECRET LLEI 7/2021, de 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l'economia social, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8339/1835417.pdf

ORDRE TSF/35/2021, de 10 de febrer, de modificació de l'Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8340/1835686.pdf

 

Butlletí oficial de la província de BARCELONA

Acord parcial del conveni col·lectiu de treball sector de les indústries de l'oli i els seus derivats de la província de Barcelona. https://bop.diba.cat/anunci/2997899/acord-parcial-del-conveni-col-lectiu-de-treball-sector-de-les-industries-de-l-oli-i-els-seus-derivats-de-la-provincia-de-barcelona-serveis-territorials-a-barcelona-del-departament-de-treball-afers-socials-i-families

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució de 18 de gener de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2020-2021 (codi de conveni núm. 08002545011994) (BOP de Barcelona de 26 de gener de 2021, pàg. 68 i pàg. 133). https://bop.diba.cat/anunci/3003165/correccio-d-errades-a-la-inscripcio-i-la-publicacio-del-conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-la-industria-siderometal-lurgica-de-la-provincia-de-barcelona-per-als-anys-2020-2021-serveis-territorials-a-barcelona-del-departament-de-treball-afers-socials-i-families

 

Butlletí oficial de la província de TARRAGONA

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de fleques i forns de pa, de la província de Tarragona, per a l’any 2021 (codi de conveni núm. 43000375011994). https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/?op=dwn&tipus=i&data=20210208&anyp=2021&num=785&v=i

RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques, de la província de Tarragona, per als anys 2020-2021 (codi de conveni núm. 43000405011993). https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/?op=dwn&tipus=i&data=20210225&anyp=2021&num=1401&v=i

 

Butlletí oficial de la província de GIRONA

RESOLUCIO de 5 de febrer de 2021, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col lectiu de treball del sector de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona per a l'any 2020 (la durada del present Conveni serà d'un any a partir del dia 1 de gener del 2020 i fins al 31 de desembre del 2020 -codi de conveni num. 17000585011994-) (Butlletí Oficial de Girona núm. 30 de 15/02/2021). Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona per a l'any 2020 (codi de conveni núm. 17000585011994)

 

Més informació:

Gemma Soro

Departament Jurídic

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.